Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Cesuur en cijferbepaling Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 23-10-2023 16:49
Op deze pagina lees je hoe de cesuur wordt bepaald en hoe cijfers berekend worden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

8-weeks blok

In een 8-weeks blok wordt de bloktoets in twee delen afgenomen: de deeltoets en de eindtoets. Met uitzondering van WDD-1, vindt de deeltoets (afgenomen aan het eind van de 4e week) geen deelcijfer op, maar een aantal punten (o.b.v. juist beantwoorde vragen). De eindtoets (aan het einde van de laatste week) levert ook een aantal punten (o.b.v. juist beantwoorde vragen). Je behaalde aantal punten staat pas vast na eventuele toetsreparaties (zoals bijvoorbeeld het aanpassen van het modelantwoord) op basis van feedback van studenten en docenten in combinatie met de gegevens uit de psychometrische toetsanalyse. Op basis van het totaal aantal behaalde punten voor het eerste en tweede deel van de bloktoets wordt de cesuur (toetsscore voor cijfer 5,5) bepaald, toegepast en wordt je cijfer berekend voor de bloktoets.[1]

[1] Toelichting op de wijze waarop de cesuur wordt bepaald, staat in de factsheet ‘Cesuurbepaling en cijferberekening’.

4-weeks blok

In een 4-weeks blok bestaat de bloktoets uit één deel, die afgenomen wordt aan het einde van de 4e week. Op basis van het totaal aantal punten behaald op deze bloktoets, na evt. aanpassingen, wordt op dezelfde wijze als bij een 8-weeks blok de cesuur bepaald en het cijfer berekend voor de bloktoets.

In de 1e en 2e jaars blokken worden één (in geval van een 4-weeks blok) resp. twee (in geval van een 8-weeks blok) TBL-toetsen afgenomen, waarvoor je als student een deelcijfer krijgt per toets (zie tabel). Deze toets bestaat uit een iRAT, waarin je individueel de vragen maakt, en aansluitend een tRAT, waarbij je dezelfde vragen in teamverband beantwoordt. Het derde en laatste onderdeel van het TBL-cijfer is de peer evaluation. Hiermee beoordeel je je teamgenoten op basis van hun bijdrage aan de TBL-activiteiten. Bij het meewegen wordt de score gebruikt die aan jou is toegekend door je teamgenoten mits jij je teamgenoten ook beoordeeld hebt. 

Het eindcijfer van de blokken wordt bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de cijfers behaald voor de TBL-toets(en) en het cijfer behaald voor de bloktoets. De weging van de cijfers staat in de eerder weergegeven tabel. 

Wanneer je een voldoende eindcijfer hebt behaald en tevens hebt voldaan aan de aanwezigheidseisen voor het verplichte onderwijs dan heb je het blok behaald en krijg je de studiepunten van het betreffende blok. Heb je verplicht onderwijs gemist, dan krijg je niet de bijbehorende studiepunten. 

Bepaling cesuur en berekening cijfers

In onderstaande documenten lees je hoe de cesuur wordt bepaald en hoe cijfers berekend worden:

Wanneer staat mijn cijfer vast?

Na elke toetsafname mag je gedurende 2 werkdagen feedback geven op de vraagstellingen en modelantwoorden. Ook worden de toetsresultaten geanalyseerd. Deze feedback en analyse kunnen leiden tot aanpassingen aan de toets. Deze aanpassingen kunnen effect hebben op je behaalde toetsscore en op de hoogte van de cesuur. Aan de behaalde resultaten voorafgaand aan communicatie van de uitslag via SIS kun je geen rechten ontlenen. 

Wat als je een onderwijseenheid niet haalt?

Wanneer je eindcijfer voor het blok onvoldoende is, word van je verwacht de herkansing te maken. Deze beslaat de gehele stof van het blok. Met het maken van de herkansing, vervallen je deelcijfers en je tot dan toe behaalde eindcijfer: het laatst behaalde cijfer telt. Je herkansingscijfer is je nieuwe eindcijfer. De herkansing van blok OVV-1 is rond de Kerst, alle andere herkansingen zijn in de zomerperiode. Voor de lijnen en stage staat op Canvas per blok beschreven wanneer en op welke wijze de herkansing is.

Meer informatie en vragen

  • Op Canvas vind je per blok een toelichting op de vorm en inhoud van de toetsen van die onderwijseenheid en vind je informatie over de herkansing.

In de Regels en richtlijnen van de Examencommissie kan je ook veel informatie vinden over bijvoorbeeld de inzagetermijn en de orderegels.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) beschrijft:

  • welke toetsvorm bij welke onderwijseenheid hoort; 
  • hoeveel studiepunten (EC’s) je na het behalen van alle vereisten van de onderwijseenheid behaald; 
  • hoe de inzage op gemaakt werk geregeld is.