Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Hoe verwerkt de UvA je persoonsgegevens?

Laatst gewijzigd op 15-02-2024 11:42
De UvA verwerkt persoonsgegevens volgens de beginselen uit de AVG. Deze beginselen zijn:
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Iedere verwerking die door de UvA wordt uitgevoerd is in overeenstemming met de AVG en in verhouding met het te bereiken doel. De UvA informeert haar betrokkenen over de werkwijze en het doel van de verwerkingen. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van de UvA.Externe link

Praktische informatie over je rechten met betrekking tot deze verwerkingen is te vinden op de pagina over je privacyrechten.

Doelbinding

De UvA gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wel kunnen je persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt wanneer het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.

Dataminimalisatie

De UvA verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor het verzameldoel. Daar waar mogelijk wist of anonimiseert de UvA persoonsgegevens zo snel mogelijk.

Juistheid

De UvA waarborgt de juistheid van persoonsgegevens en deze worden zo nodig geactualiseerd. Je kunt je gegevens controleren door een verzoek tot inzage te doen en vervolgens kun je de UvA verzoeken je gegevens aan te passen, te beperken, te verwijderen of te ‘vergeten.’

Opslagbeperking

Persoonsgegevens worden door de UvA en haar verwerkers niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking. Uitzonderingen hierop zijn de bewaarplicht die volgt uit o.a. (fiscale) wetten en de toelaatbaarheid bij archivering en wetenschappelijk onderzoek.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens worden door passende technische en organisatorische maatregelen op zo’n manier verwerkt, dat een passende beveiliging gewaarborgd is.

Verantwoordingsplicht

Persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, die ervoor zorgt en kan aantonen dat de verwerking voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Voorwaarden voor verwerking

De UvA verwerkt pas persoonsgegevens wanneer de verwerking voldoet aan één (of meer) van de volgende grondslagen:

 • Een wettelijke verplichting;
 • Het vervullen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;
 • Noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het beschermen van een vitaal belang;
 • Jouw toestemming; of
 • Een gerechtvaardigd belang van de UvA. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering of het geven van onderwijs. Voor deze grondslag wordt wel altijd een belangenafweging uitgevoerd tussen de belangen van de UvA en de belangen van de betrokkene.

Hoewel dit vaak wordt gedacht, is er voor een verwerking dus niet altijd toestemming vereist.

Waar moet je zelf op letten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Neem bij iedere verwerking van persoonsgegevens in ieder geval de volgende beginselen in acht:

 • Verzamel niet méér gegevens dan nodig voor het doel (dataminimalisatie);
 • Gebruik ze niet voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn (doelbinding);
 • Bewaar de gegevens niet langer dan nodig (opslagbeperking);
 • Zorg ervoor dat de gegevens kloppend en actueel zijn (juistheid); en
 • Houd de gegevens vertrouwelijk, dus bescherm ze goed (beveiliging).

Neem bij twijfel en voor advies en overleg contact op met Juridische Zaken of met de Functionaris Gegevensbescherming: avg@uva.nlExterne link en fg@uva.nlExterne link.