Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Dwingend studieadvies voor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 30-04-2024 13:34
Aan het eind van je eerste jaar krijg je een dwingend studieadvies over de toelating tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar. Neem contact op met je studieadviseur
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De bacheloropleiding Geneeskunde kent géén bindend studieadvies, zoals andere bacheloropleidingen aan de UvA. Dit betekent dat je geen minimum aantal punten hoeft te halen om je studie te mogen voortzetten. Wel krijg je een dwingend studieadvies dat bepaalt of je toegelaten wordt tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar.  

Positief studieadvies

Je wordt toegelaten tot het onderwijs van jaar 2 als je: 

  • voldaan hebt aan al het verplichte onderwijs uit jaar 1 uit het bachelorprogramma Epicurus;
  • minimaal 48 studiepunten uit het bachelorprogramma Epicurus van jaar 1 hebt behaald;
  • binnen je behaalde aantal studiepunten in elk geval de leerlijn Academische vorming 1 en leerlijn Professionele ontwikkeling 1 hebt behaald.

Negatief dwingend studieadvies

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden dan krijg je een negatief dwingend studieadvies. Dit betekent dat je niet mag doorstromen naar het tweede studiejaar. Je kunt aankomend studiejaar dan uitsluitend de openstaande vakken en/of lijnen uit jaar 1 doen. Bekijk de doorstroomregels.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden 

Lukt het je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet om een positief dwingend studieadvies te halen, dan kan je in sommige gevallen vragen om een herziening. Neem indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseurs, zij kunnen je op weg helpen met het aanvragen van een herziening. 

Verzoek tot herziening indienen bij de examencommissie

Op grond van persoonlijke omstandigheden kun je een verzoek indienen bij de examencommissie om een negatief dwingend studieadvies te herzien. Dit is pas mogelijk als je het studieadvies hebt ontvangen. Geef duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden speelden, in welke periode dit was en of er melding is gemaakt bij de studieadviseur. Voeg ook bewijsstukken en een studieplanning bij. 

Voor een herziening moet een duidelijk verband zijn tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging. Daarnaast laat de examencommissie haar besluit afhangen van de omvang van de studielast in geval van een herziening. Een studielast van 80 EC of meer in jaar 2 wordt in ieder geval als een te hoge studielast aangemerkt door de examencommissie. Een herziening kan alleen worden verleend als je de omstandigheden zo snel mogelijk na het intreden ervan hebt gemeld en besproken bij de studieadviseur.

Voorbeelden persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden zijn onder andere:

  • ziekte;
  • functiebeperking;
  • bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld zorgen voor een ouder/mantelzorg, ziekte of overlijden van een ouder);
  • zwangerschap;
  • topsport;
  • een bestuursjaar van een studentenorganisatie of lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie van de universiteit.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je meer informatie over dit overzicht. Voor het verlenen van vrijstelling moet een duidelijk verband zijn tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging. 

Ga in elk geval langs bij de studieadviseurs

Als één of meerdere van deze persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, meld je dan direct bij de studieadviseurs. Kom persoonlijk langs om je situatie te bespreken en neem eventuele bewijsstukken mee.