Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetenschappelijke stage

In de master Epicurus start je met de Wetenschappelijke stage. Hier lees je meer over deze stage, wat je moet regelen voordat je start en hoe de beoordeling in zijn werk gaat.

Wat is de wetenschappelijke stage

In de master Epicurus start je met de Wetenschappelijke stage: een fulltime stage waarin je ervaring opdoet met medisch-biologisch, klinisch of maatschappijgericht wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Ook leer je hoe je op een wetenschappelijke manier verslag doet. Uitgangspunt is dat elke student binnen een lopende onderzoekslijn een eigen onderzoeksproject uitvoert. 

In de wetenschappelijke stage bouw je voort op de wetenschappelijke vaardigheden die je hebt ontwikkeld in de bachelor (o.a. in de bachelorthesis) en in de eerste twee jaar van de master (lijn Academische Vorming, klinisch redeneren en evidence-based handelen). 

Twee smaken: regulier of verlengd

Je hebt twee keuzes:

 1. Een stage van 16 weken, (de reguliere variant)
 2. Een stage van 24 weken (de verlengde variant). Kies je hiervoor, dan kun je geen keuze-onderwijs meer volgen.

Onderdelen

De wetenschappelijke stage bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een projectbeschrijving waarin je achtergrond, vraagstelling en methode beschrijft. Dit doe je samen met je dagelijks begeleider en/of AMC senior tutor. Hiervoor lees je relevante literatuur.
 2. Verzamelen van gegevens. Hiervoor kan het nodig zijn dat je tijdens je stage specifieke vaardigheden aanleert, zoals experimentele technieken of epidemiologische methoden.
 3. Bewerken van gegevens en kritisch beoordelen van de resultaten.
 4. Een mondelinge presentatie van je stageonderzoek in het Engels. Deze presentatie houd je binnen de afdeling van je AMC senior tutor en onder zijn directe supervisie.
 5. Schrijven van een Engelstalig onderzoeksverslag.

Binnen een stage kunnen nog specifieke leerdoelen worden gedefinieerd. 

E-learningmodules

Bij de wetenschappelijke stage horen ook twee e-learningmodules. Deze vind je op Canvas in de course Wetenschappelijke stage. Je hebt hier toegang toe zodra je met de wetenschappelijke stage bent begonnen.

Planning in weken

Zodra je je ingeschreven hebt via Studielink (dit kan 12 weken voor je startdatum), kun je starten met de voorbereiding. Tip: begin zo vroeg mogelijk met zoeken; dan is de kans op een interessante stageplek het grootst. Doe je de reguliere variant van 16 weken, dan ziet je programma er zo uit:  

Voorbereiding (2 weken) 

We raden je met klem aan om hier meer tijd voor te nemen en deze voorbereiding af te ronden vóórdat je start. Zo heb je langer de tijd en voorkom je dat je onderstaande stappen binnen twee weken nadat je gestart bent, moet regelen. 

 • Zoeken en vinden van stageplek, inclusief stagebegeleiders en onderwerp;
 • Schrijven van onderzoeksvoorstel;
 • Goedkeuring voor onderzoeksvoorstel (van stagebegeleiders en coördinatoren WS).

Uitvoering (14 weken, vindt plaats nadat je projectbeschrijving is goedgekeurd)

 • Uitvoeren van het onderzoek: gegevensverzameling, analyse, en formuleren en bediscussiëren van uitkomst(en).

Afronding (valt binnen de 14 weken uitvoering)

 • Schrijven van verslag
 • Presenteren van resultaten

Wanneer start je

Je Wetenschappelijke stage is het eerste onderdeel van de master Epicurus. Je kunt ervoor kiezen om de Wetenschappelijke stage pas na je klinische programma te doen. Let op: hiermee verleng je vrijwillig je wachttijd met 24 weken.

Doe je de reguliere variant van 16 weken, dan start je 24 weken (16 weken WS gevolgd door een onderwijsvrije periode van 8 weken) vóór de start van je onderwijs- en klinischestageprogramma.

Ga je voor de verlengde wetenschappelijke stage van 24 weken, dan start je 32 weken (24 weken WS gevolgd door een onderwijsvrije periode van 8 weken) vóór de start van je onderwijs- en klinischestageprogramma.

Wat moet je regelen? 

 • 2. Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

  Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vertellen we je alles over je wetenschappelijke stage: hoe zoek je een stage, waar moet je op letten, wat moet je allemaal regelen? 

  De voorlichtingsbijeenkomst vindt standaard negen weken voordat je start plaats. Je krijgt hiervoor een uitnodiging op je amsterdamumc.nl-mailadres.

  Wil je eerder een voorlichting bijwonen? Dat kan! We organiseren elke drie weken voorlichtingsbijeenkomsten via Teams. Iedereen mag een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, ook als je nog niet bent gestart of nog niet de intentie hebt om binnenkort te starten met je wetenschappelijke stage.

  Wil je eerder een voorlichting bijwonen? Meld je dan aan via de DSSD bij de Onderwijsadministratie. Je ontvangt dan de link voor de eerstkomende voorlichtingsbijeenkomst.

 • 3. Ga op zoek naar een stage

  Zodra je je ingeschreven hebt via Studielink (dit kan al 12 weken voor je startdatum, je gewenste startdatum mag in de toekomst liggen), kun je starten met de voorbereidingsfase. Vanaf dan heb je namelijk al toegang tot het stageaanbod. We raden je aan om eerder te beginnen met zoeken; ervaring leert dat de kans op een interessante stageplek dan het grootst is. 

  Stages kun je uitvoeren bij verschillende instellingen:

  • Amsterdam UMC
  • een instelling waar biomedisch onderzoek verricht wordt in Nederland
  • in het buitenland op een afdeling met voldoende recente publicaties in peer-reviewed tijdschriften

  Waar vind je een stage?

  • Een overzicht van stage-aanbiedende afdelingen vind je in de Vacaturebank op Canvas. Voor projecten waarvoor toestemming nodig is van de METC, DEC en/of de ACVG-functionaris, geeft de coördinator pas goedkeuring als deze toestemming verkregen is. Het verkrijgen van toestemming is de verantwoordelijkheid van de stageverlenende afdeling. 
  • Wil je naar het buitenland? Dan kan International Office AMC wellicht helpen. 
  • Je mag ook zelf een stage regelen voor het officiële begin van de stageperiode; sommige studenten hebben bijvoorbeeld na hun bachelorthesis al afspraken gemaakt om bij diezelfde afdeling hun wetenschappelijke stage te doen.
  • Bekijk onderstaande sites:

  Hoe zoek je een stage? Jurgen Seppen geeft tips:

 • 5. Schrijf een projectplan en dien het in in OnStage

  Voor je start, schrijf je een projectbeschrijving. Hiervoor zoek je contact met de afdeling waar je stage wilt lopen. De projectbeschrijving stel je zelf op in overleg met je dagelijks begeleider en de AMC senior tutor.

  Voor de projectbeschrijving vul je onderstaand format in. Je vindt dit format ook in Canvas (Master jaar 3 -> Wetenschappelijke stage -> Instructies) en OnStage (Relevant documents). 

  In je projectbeschrijving maak je al de keuze voor een reguliere of verlengde stage (16 of 24 weken). Dit kun je achteraf niet aanpassen. 

  Je start pas met je stage als de projectbeschrijving is goedgekeurd door je dagelijks begeleider, de AMC senior tutor en de coördinator.

  De projectbeschrijving dien je in in OnStage voor je dagelijks begeleider, na zijn goedkeuring voor de AMC senior tutor. De coördinator beoordeelt vervolgens de projectbeschrijving. 

  Een stage vinden en een projectbeschrijving schrijven kan veel tijd in beslag nemen, zeker bij stages buiten locatie AMC. Begin dus op tijd met contacten leggen en het schrijven van je concept projectbeschrijving. 

 • 6. Wacht op goedkeuring

  De coördinator moet je stage goedkeuren. Na zijn akkoord, kun je starten met je stage op de ingevoerde startdatum. Goedkeuren gebeurt onder de volgende voorwaarden:

  1. Je staat de gehele stageperiode (inclusief de inleverdatum van het definitieve verslag) ingeschreven als masterstudent geneeskunde aan het Amsterdam UMC, locatie AMC;
  2. Je mag op basis van afgerond onderwijs de wetenschappelijke stage doen (je hebt bijvoorbeeld een afgeronde bachelor of onder specifieke afspraken met studieadviseurs);
  3. Je staat niet gelijktijdig ingepland voor je klinische stage (coschappen).

  Dien je je stageverslag in en blijkt daarna dat je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan is je stage ongeldig en kan de Examencommissie besluiten dat je de stage over moet doen, of dat je een boete krijgt.

  De coördinator kan je stage niet met terugwerkende kracht goedkeuren. Is je stage al begonnen voordat deze is goedgekeurd, dan geldt de goedkeuringsdatum als startdatum van de stage. De coördinator past de start- en einddatum dan aan.

 • 7. Zet je projectplan in Onstage

  De administratieve afhandeling van planning, tussentijdse evaluatie en beoordelingen gebeurt in OnStage, het volg- en registratiesysteem voor stages. Ook je stagebegeleider buiten locatie AMC kan in dit programma. OnStage zorgt voor de verslaglegging van goedkeurings- en toetsingsmomenten. Het programma is niet bedoeld om met je begeleiders te communiceren. Wordt je aanvraag of voorlopig verslag niet op tijd beoordeeld en loop je daardoor meer dan twee weken vertraging op? Neem dan zelf contact op met je dagelijks begeleider of AMC senior tutor.

  In OnStage vind je de relevante documenten in de processtappen. In het OnStage-dossier 16/24 weken interne/externe Wetenschappelijke Stage, doorloop je een aantal stappen.

  Ook dien je een document in waaruit de samenstelling en tijdfasering van je klinische stagepakket blijkt (coschappenpakket).

  De stage mag pas beginnen nadat de coördinator deze heeft goedgekeurd. Neem voldoende tijd  (4-6 weken), zodat de dagelijks begeleider en AMC senior tutor hun goedkeuring kunnen geven. Bij je einddatum kun je tot drie weken extra tijd plannen voor verplichte vrije dagen en vakantie.

Evaluatie, verslag, examinering en beoordeling

Tussentijdse evaluatie

Zo'n 6 weken (16 weken stage) of 10 weken (24 weken stage) nadat je gestart bent, heb je een tussentijds evaluatiegesprek over je voortgang met je dagelijks begeleider en/of de AMC senior tutor. Voor dit gesprek neem je zelf initiatief. Een verslag van het gesprek vindt plaats via het formulier dat te vinden is in OnStage bij Relevant documents. Het formulier wordt ingediend in OnStage en goedgekeurd door je AMC senior tutor.

Voorlopig verslag

Vier weken voor het einde van de stage lever je in OnStage het voorlopig stageverslag in, zodat je dagelijks begeleider dit kan beoordelen. Hij beoordeelt of hij verwacht dat je op de einddatum van je stage een stageverslag van voldoende kwaliteit kan inleveren. Is hier twijfel over, dan kan je inleverdatum van het definitieve verslag naar achteren worden verschoven en daarmee de officiële examendatum. Deze uitloop meld je bij de coördinator. Na de beoordeling van het voorlopig stageverslag, beoordeelt je dagelijks begeleider de wetenschappelijke vaardigheden en communicatieve vaardigheden die meewegen in je eindcijfer. 

Stageverslag

De laatste dag van de stage is de inleverdatum van je definitieve stageverslag, tenzij de inleverdatum  is verplaatst. De eisen waar je verslag aan moet voldoen, vind je op Canvas bij Instructies. Je verslag en de verplichte drie bijlagen vormen één document. Je AMC senior tutor en een onafhankelijk beoordelaar (aangewezen door je tutor) beoordelen je verslag gelijktijdig.

Lever je verslag in tweevoud in via OnStage: voor de AMC senior tutor en de independent assessor. Je verslag gaat automatisch naar Urkund voor plagiaatcontrole. De coördinator beoordeelt het resultaat van die plagiaatcontrole.

Presentatie

Je geeft een presentatie op de afdeling van de AMC senior tutor binnen tien dagen na je einddatum. Maak hier zelf op tijd afspraken over. Na je presentatie, lever je deze in in OnStage. De AMC senior tutor voert vervolgens de beoordeling in in OnStage.

Eindbeoordeling

Als alle beoordelingen binnen zijn, stelt de coördinator het eindcijfer vast en voert deze in in OnStage. De onderwijsadministratie krijgt hier automatisch bericht van en verwerkt de beoordeling in SIS. Via mail krijgen jij en je beide begeleiders een online evaluatieformulier toegestuurd.

Examinering en herkansing

De inleverdatum van je verslag geldt als examendatum. De coördinator is de formele examinator en hanteert voor je eindcijfer een gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond tot een heel cijfer volgens onderstaande weging.

De coördinator kan gemotiveerd van dit cijfer afwijken. Bijvoorbeeld als je het verslag te laat inlevert. Voor iedere week te laat inleveren krijg je 0,2 punt van het gewogen gemiddelde cijfer aftrek, tot een minimum van 5,5. Bij andere onregelmatigheden trekt de coördinator 1 punt van het gewogen cijfer af. Vermoeden de coördinatoren plagiaat, dan melden ze dat aan de examencommissie. De examencommissie beslist vervolgens in hoeverre er sprake is van plagiaat. Meer informatie hierover vind je onder Plagiaat en fraude.

Je dagelijks begeleider heeft na goedkeuring van je projectplan bepaald in welke van de onderstaande categorieën jouw onderzoek valt:

 • Meta-analyse of systematische review
  • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 10%
  • Werkhouding / professionele attitude 10%
  • Voordracht 10%
  • Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 35%
  • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 35%
 • Eenvoudig onderzoek
  • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 20%
  • Werkhouding / professionele attitude 10%
  • Voordracht 10%
  • Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 30%
  • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 30%
 • Complex onderzoek
  • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 30%
  • Werkhouding / professionele attitude 10%
  • Voordracht 10%
  •  Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 25%
  • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 25%

Als het cijfer voor het verslag van de onafhankelijk beoordelaar meer dan 2 punten afwijkt van het cijfer van de AMC senior tutor, of als de coördinator een aanvullende beoordeling nodig vindt, dan kan het verslag aan een tweede onafhankelijk beoordelaar worden voorgelegd. Het cijfer van de tweede onafhankelijke beoordelaar krijgt daarna in het eindcijfer een gelijk gewicht als dat van de eerste onafhankelijk beoordelaar.

De coördinator streeft ernaar binnen 20 werkdagen nadat het verslag is ingediend het gewogen eindcijfer vast te stellen. De student en zijn begeleiders ontvangen hiervan mail.

Je bent gezakt als het eindcijfer lager is dan 5,5 is of als je 10 weken na de goedgekeurde einddatum van je stage het definitieve verslag nog niet hebt ingeleverd via OnStage. Ben je gezakt op basis van onvoldoende(s) voor het verslag? Dan mag je als herkansing tot 6 weken nadat je eindcijfer bekend werd een herzien verslag indienen.

Praktisch: inschrijving, financiën, aansprakelijkheid en vaccinaties

Zorg ervoor dat je tijdens de gehele stageperiode (ook op de dag dat je je eindverslag inlevert, de examendatum) ingeschreven staat als student geneeskunde bij AMC-UvA.

Er is geen vergoeding voor stageverlenende afdelingen buiten het AMC.

Doe je een stage op locatie AMC of bij een van de gelieerde instellingen, dan ben je automatisch verzekerd tegen beroepsschade. Voor stages daarbuiten sluit je zelf een verzekering af. Soms kun je aanspraak doen op de verzekering van de instelling. Dit moet dan voordat je start schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een interne stageovereenkomst.

Loop je stage in het buitenland en heb je inentingen en/of profylaxe nodig? Regel dit op tijd. Voor inlichtingen en advies over vaccinaties kun je terecht bij het Tropencentrum Amsterdam UMC, locatie AMC.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vertellen we je alles over je wetenschappelijke stage: hoe zoek je een stage, waar moet je op letten, wat moet je allemaal regelen? 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt standaard negen weken voordat je start plaats. Je krijgt hiervoor een uitnodiging op je amsterdamumc.nl-mailadres.

Wil je eerder een voorlichting bijwonen? Dat kan! We organiseren elke drie weken voorlichtingsbijeenkomsten via Teams. Iedereen mag een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, ook als je nog niet bent gestart of nog niet de intentie hebt om binnenkort te starten met je wetenschappelijke stage.

Wil je eerder een voorlichting bijwonen? Meld je dan aan via de DSSD bij de Onderwijsadministratie. Je ontvangt dan de link voor de eerstkomende voorlichtingsbijeenkomst.

Vragen en contact

Veel informatie vind je in Canvas of in OnStage bij Relevant documents in elke stap in het dossier. Ook tijdens een voorlichtingsbijeenkomst (zie hierboven Wat moet je regelen, stap 2) kun je vragen stellen en krijg je veel info. 

Geen antwoord op je vraag? Mail dan voor wetenschappelijk inhoudelijke vragen naar de coördinator (coord.wet.stage@amsterdamumc.nl). Overige en technische vragen over OnStage stel je via de DSSD.