Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Eisen stageverslag

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Tussentijds verslag

Bij stages dient er halverwege de stage een tussentijds stageverslag via Canvas ingeleverd te worden. Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten:

 • Naam- en studentnummer;
 • Naam- en adresgegevens van de organisatie waar de stage wordt gelopen en naam van de stagebegeleider bij deze organisatie;
 • De periode waarin de stage wordt gelopen;
 • Datum inlevering tussentijds verslag;
 • Beschrijving van de stageplaats (beschrijving van de organisatie en afdeling);
 • Een opsomming van de tot dan toe verrichte taken/werkzaamheden;
 • Een uitgebreide omschrijving van ten minste twee (eventueel geanonimiseerde) uitgevoerde opdrachten/situaties, waarmee je laat zien hoe jij de verworven kennis/inzichten en vaardigheden op het vakgebied van de master(track) hebt toegepast tijdens de stage;
 • De op de stageplaats ontvangen begeleiding, indien van toepassing ook in het licht van thuiswerken in het kader van de covid-19 pandemie

Het verslag dient 750 tot 1000 woorden te omvatten. Bij stages die gelopen zijn in het kader van een Engelstalige master, wordt het verslag in het Engels geschreven.

Stageverslag

Bij stages dient binnen vier weken na afronding van de stage cq. het afronden van de track een stageverslag via Canvas ingeleverd te worden. Dit stageverslag dient de volgende onderdelen te omvatten:

 • Naam- en studentnummer;
 • Naam Master(track)programma;
 • Datum inlevering verslag;
 • Aantal woorden verslag;
 • Naam- en adresgegevens van de organisatie waarbij de stage is gelopen en naam van de stagebegeleider bij deze organisatie;
 • De periode waarin de stage is gelopen;
 • Een weergave van de gedurende de stage verrichte werkzaamheden en opgedane ervaringen in het licht van de met de leerdoelen verbonden aspecten. In dit verslag dient de opgedane kennis uit de track Beroepsethiek verwerkt te worden. In drie afzonderlijke paragrafen dienen de volgende thema’s aan de orde te komen:
  1. Invulling van de eigen juridische rol en samenhang met persoonlijke normen en waarden
  2. Ethische dilemma’s
  3. Rol van sociaalpsychologische, financiële, organisatorische en/of eventuele overige factoren bij de mogelijkheid om zelf beroepsethisch te kunnen handelen
  4. Indien de stage voornamelijk online heeft plaatsgevonden: maak een analyse van en reflecteer op de vraag: wat doet werken op afstand met de cliënt-relatie, het onderlinge (collegiale) vertrouwen en de communicatie?
 • Als bijlage het halverwege de stage geschreven tussentijdse verslag;
 • Als bijlage het door de stageverlenende instelling ingevulde en ondertekende Evaluatieformulier Stage Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Door dit formulier wordt de facultaire stagecoördinator geïnformeerd over het aantal uren dat de stage heeft beslagen, de werkzaamheden die zijn verricht en de evaluatie van de stage.

Het verslag dient 1500 tot 2000 woorden te omvatten (exclusief bijlagen). Bij stages die gelopen zijn in het kader van een Engelstalige master, wordt het stageverslag in het Engels geschreven.