Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Eisen stageverslag

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Tussentijds verslag

Bij stages dient er halverwege de stage een tussentijds stageverslag via Canvas ingeleverd te worden. Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten:

 • Naam- en studentnummer;
 • Naam- en adresgegevens van de organisatie waar de stage wordt gelopen en naam van de stagebegeleider bij deze organisatie;
 • De periode waarin de stage wordt gelopen;
 • Beschrijving van de stageplaats;
 • De tot dan toe verrichte taken en werkzaamheden;
 • De op de stageplaats ontvangen begeleiding

Het verslag dient 750 tot 1000 woorden te omvatten. Bij stages die gelopen zijn in het kader van een Engelstalige master, wordt het verslag in het Engels geschreven.

Stageverslag

Bij stages dient binnen vier weken na afronding van de stage cq. het afronden van de track een stageverslag via Canvas ingeleverd te worden. Dit stageverslag dient de volgende onderdelen te omvatten:

 • Naam- en studentnummer;
 • Naam- en adresgegevens van de organisatie waarbij de stage is gelopen en naam van de stagebegeleider bij deze organisatie;
 • De periode waarin de stage is gelopen;
 • Een weergave van de gedurende de stage verrichte werkzaamheden en opgedane ervaringen in het licht van de met de leerdoelen verbonden aspecten. In drie afzonderlijke paragrafen dienen de volgende drie thema’s aan de orde te komen
  • Invulling van de eigen juridische rol en samenhang met persoonlijke normen en waarden;
  • Ethische dilemma’s;
  • Rol van sociaalpsychologische, financiële, organisatorische en/of eventuele overige factoren bij de mogelijkheid om zelf beroepsethisch te kunnen handelen.
 • Als bijlage het halverwege de stage geschreven tussentijdse verslag;
 • Als bijlage het door de stageverlenende instelling ingevulde en ondertekende Evaluatieformulier Stage Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Door dit formulier wordt de facultaire stagecoördinator geïnformeerd over het aantal uren dat de stage heeft beslagen, de werkzaamheden die zijn verricht en de evaluatie van de stage.

Het verslag dient 1500 tot 2000 woorden te omvatten (exclusief bijlagen). Bij stages die gelopen zijn in het kader van een Engelstalige master, wordt het stageverslag in het Engels geschreven.