Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Uitstroomprofiel Universitaire Pabo van Amsterdam

De zes Universitaire Pabo’s die deel uitmaken van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland hebben een gezamenlijk uitstroomprofiel opgesteld voor academische leerkrachten die opgeleid zijn op deze Universitaire Pabo’s. Basis van het uitstroomprofiel is de dubbele oriëntatie: beroepsgericht en wetenschappelijk. Deze dubbele oriëntatie is in de opleidingen van start tot eind verweven en wordt gelijktijdig gerealiseerd. De wetenschappelijk georiënteerde leerkracht is vanuit twee perspectieven aan het werk: uitvoerend op basis van wetenschappelijke inzichten en die uitvoering onderzoekend met behulp van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat in de opleidingen centraal. Dit alles gericht op optimalisering van de onderwijspraktijk. Onderstaand profiel wordt door de zes Universitaire Pabo’s van het netwerk gedeeld. Lokaal kunnen er elementen aan toegevoegd worden.

Algemeen profiel

Afgestudeerden van de zes Universitaire Pabo’s hebben een academisch werk- en denkniveau en combineren dit met beroepsgerichte competenties. Het doel van de opleiding is dat de afgestudeerden in staat zijn in de volle omvang van de dagelijkse praktijk te functioneren als leerkracht (zowel met kinderen in de klas, met collega’s in de school, met ouders in de wijk enz.) en daarbij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verbetering van de praktijk van het basisonderwijs. Dit op basis van de integratie van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis (stages) en ervaring. De opleiding stimuleert een attitude, waarin afgestudeerden de ontwikkeling van kinderen willen optimaliseren en nieuwsgierig zijn naar alles wat met leren, ontwikkelen, innoveren, de school en de samenleving te maken heeft. Door deze attitude streven academische leerkrachten bij het doorgronden en beïnvloeden van opvoeding, ontwikkeling en onderwijs naar een balans tussen betrokkenheid en distantie en zijn zij zich bewust van de rol die zij daarin kunnen vervullen.

Profiel academische leerkracht basisonderwijs

  Academische leerkrachten …
Kennis en inzicht
 • beschikken over brede vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische/onderwijskundige kennis en kennis van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek;
 • beschikken over uitgebreide, actuele en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis van en inzicht in de ontwikkeling en het leren van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Toepassen van kennis en inzicht
 • zijn in staat om inhoudelijk, pedagogisch en didactisch adequaat te handelen in de volle breedte van het leraarsberoep op basis van relevante wetenschappelijke kennis, praktijkkennis (stages) en ervaring;
 • kunnen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op waarde schatten en deze vertalen naar adviezen (voor collega’s, bestuurders, ouders/verzorgers enz.) over pedagogisch en didactisch handelen in de
  onderwijspraktijk;
 • kunnen zo nodig hun handelen bijsturen en bijdragen aan de verbetering van het vak van leerkracht op basis van relevante kennis en praktijkervaring waarin de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal staat;
 • zijn in staat om wetenschappelijk onderzoek op bachelorniveau op te zetten en uit te voeren om de onderwijspraktijk te verbeteren.
Oordeels-vorming
 • kunnen op basis van wetenschappelijke kennis en ethische en normatieve overwegingen kritisch en analytisch nadenken over situaties die ze tegenkomen (bij individuele kinderen, in de klas, bij de instructie, in de schoolorganisatie, in de maatschappelijke omgeving);
 • kunnen nadenken over de ontwikkeling van het vak van leraar en hebben een onderbouwde visie op onderwijs;
 • kunnen op grond van bovenstaande tot oordeelsvorming komen en hier hun professionele handelen op baseren.
Communi-catie
 • zijn in staat een voortrekkersrol te vervullen bij de schoolontwikkeling door de in de opleiding verworven kennis en vaardigheden, en de kennis verworven door (eigen) onderzoek en ervaring, te delen met collega’s en in te zetten voor de verbetering van het onderwijs;
 • kunnen door eigen onderzoek verworven kennis via (vak)publicaties delen met onderwijsprofessionals en andere betrokkenen binnen en buiten de eigen school;
 • kunnen op basis van hun onderwijsvisie en kritische houding bijdragen aan het maatschappelijke, publieke en wetenschappelijke debat over onderwijs;
 • zijn zich bewust van hun positie ten opzichte van ouders/verzorgers, collega’s en andere (onderwijs)professionals in de school en kunnen een samenwerkingsrelatie met hen aangaan.
Leervaardig-heden
 • zijn in staat om zich academisch en professioneel verder te ontwikkelen (inclusief het verdiepen en actualiseren van hun kennis en de toepassing daarvan) op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaring.

De zes Universitaire Pabo’s van het netwerk bieden allen een vierjarig programma aan waarin twee diploma’s worden behaald: Bachelor of Education (HBO) en Bachelor of Science (WO). Afgestudeerden zijn bevoegd leerkracht basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 en universitair geschoold (Bachelor Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen).

Uitstroomprofiel Universitaire Pabo, vastgesteld 20 juni 2018