Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Brief van het CvB en de decanen

Gepubliceerd op 23-11-2023 09:00
De afgelopen weken hebben wij met ontzetting gekeken naar de situatie in Gaza en Israël, waarvan steeds meer onschuldige burgers het slachtoffer zijn. De gebeurtenissen raken ook onze academische gemeenschap. Studenten en medewerkers afkomstig uit of met banden in de regio maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun familie, vrienden en geliefden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Tegelijk zien we dat de discussie in de universiteit zich verhardt. Sommige studenten en medewerkers vinden dat de universiteit zich uitdrukkelijk had moeten uitspreken tegen de aanval van Hamas op 7 oktober, anderen vinden juist dat de universiteit zich moet uitspreken tegen de reacties van Israël.

De rol van de universiteit

In de afgelopen weken hebben we ons de vraag gesteld wat de rol van de universiteit zou moeten zijn in deze complexe situatie. Onze conclusie is dat we geen stelling willen nemen. Niet omdat het lot van de vele slachtoffers aan beide zijden van het conflict ons onberoerd laat, integendeel. Maar wel omdat we als organisatie geen politieke standpunten in willen nemen. Onze universiteit moet een thuis bieden voor debat en kritiek, binnen de afgesproken regels, en kan die functie niet goed vervullen als we als organisatie zelf een uitdrukkelijk standpunt in zouden nemen. Dat is des te meer zo als er sprake is, zoals nu, van een complex en diepgeworteld conflict is waar uiteenlopende standpunten zijn over oorzaken en oplossingen. Iedereen moet zich een eigen mening kunnen vormen, ervoor kunnen kiezen om géén mening te hebben, of binnen de universiteit hierover de discussie niet te willen voeren.

Het is wel een taak als universiteit om het conflict te duiden, door middel van onze wetenschappelijke expertise, en door deelname aan het publieke debat in de media. Ook willen we ruimte bieden voor de discussie in onze eigen gemeenschap, door middel van bijeenkomsten en lezingen, bijvoorbeeld tijdens teach-ins en dialoogsessies. Het is niet gemakkelijk om een debat te voeren wanneer de emotionele betrokkenheid van de deelnemers zo hoog is. Maar er ligt bij iedere deelnemer een verantwoordelijkheid om met respect met elkaar om te gaan ook al deel je het standpunt van de ander geheel niet. Diversiteit van standpunten is immers van groot belang in het wetenschappelijk debat. Gelukkig hebben we gemerkt dat deelnemers in de meeste gevallen bereid zijn naar elkaar te luisteren. We hebben er vertrouwen in dat dat ook in de toekomst zo zal zijn.

Een veilige omgeving

Wij zien het als onze gemeenschappelijke taak om zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van al onze studenten en medewerkers. We zijn een universiteit waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, ongeacht afkomst of religie. We horen helaas dat studenten en medewerkers zich soms niet meer veilig voelen binnen de muren van onze universiteit. Dit geldt in het bijzonder voor studenten en medewerkers van Joodse afkomst die de dreiging van groeiend antisemitisme ervaren. Maar ook studenten en medewerkers van Palestijnse afkomst kampen met onveiligheid en discriminatie. Laten we dit helder zeggen: voor intolerantie, haat zaaiende opmerkingen en discriminatie, op wat voor gronden dan ook, is geen plaats aan de UvA. Om ook nu een veilige omgeving te garanderen, is het belangrijk dat teach-ins en andere discussiebijeenkomsten of lezingen met betrekking tot het conflict van tevoren worden aangemeld. De universiteit is geen politieke organisatie. We willen er dan ook op wijzen dat politieke manifestaties in onze gebouwen niet zijn toegestaan; hier zijn andere plaatsen voor.

Laten we daarom met elkaar rekening houden, elkaar en elkaars standpunten met respect benaderen, ondanks onze verschillen, en zo ervoor zorgen dat we daadwerkelijk een inclusieve gemeenschap zijn.

En, sámen, van harte hopen dat het akkoord over het staakt-het-vuren standhoudt en spoedig tot een de-escalatie van het gewapende conflict leidt.

Het college van bestuur en decanen,

 • Agneta Fischer, decaan faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
 • Andre Nolkaemper, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Geert ten Dam, voorzitter college van bestuur
 • Hans van Goudoever, decaan faculteit Geneeskunde
 • Hans Romijn, decaan faculteit Tandheelkunde
 • Jan Lintsen, vicevoorzitter college van bestuur
 • Leon van de Zande, secretaris van de universiteit
 • Marieke de Goede, decaan faculteit Geesteswetenschappen
 • Peter Paul Verbeek, rector magnificus
 • Peter van Tienderen, decaan faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Roel Beetsma, decaan faculteit Economie en Bedrijfskunde

Behoefte aan ondersteuning of activiteit organiseren?

We begrijpen de behoefte om ook op de UvA te kunnen spreken over de afschuwelijke gebeurtenissen in het gebied. Op de campussen is ruimte om met elkaar gesprekken over de achtergrond en context van het complexe conflict te voeren. Het Central Diversity Office biedt ondersteuningExterne link als je zelf een gesprek wilt organiseren. Houd bij het organiseren van een evenement rekening met de regels, richtlijnen en de gedragscodeExterne link van de UvA en vergeet niet een aanvraag in te dienen bij Facility Services.Externe link Samen kan worden nagegaan of en welke risico’s er wellicht zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om die risico’s te verminderen.

Mocht je als student of medewerker getroffen zijn door deze situatie en steun nodig hebben, dan is hier meer informatie te vinden: Hulp bij crisissituaties - student.uva.nl of neem contact op met een van de vertrouwenspersonen: Contact opnemen met een vertrouwenspersoon - student.uva.nl