Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Onze stappen naar een uitgebreider beleid voor externe samenwerkingen

Gepubliceerd op 22-05-2024
De komende weken breiden we ons beleid ten aanzien van samenwerken met externe partijen uit, in samenspraak met onze academische gemeenschap. Het intense geweld van Israël en Hamas en de discussie die dit oplevert in onze gemeenschap laten zien dat ons huidige beleidskader onvoldoende basis biedt bij samenwerkingen in oorlogssituaties.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het uitgangspunt van de UvA als academische instelling is dat we niet betrokken willen raken bij mensenrechtenschendingen of oorlogsmisdrijven, en tegelijkertijd dat de ruimte voor vrije wetenschappelijke samenwerking een groot goed is. De komende twee maanden kijken we daarom scherp naar onze richtlijnen, onder meer via dialoogsessies op de faculteiten. Een voorstel voor aanvulling of aanpassing van het huidige beleid zal nog voor het einde van dit collegejaar gereed zijn.  

De UvA werkt samen met veel partners in binnen- en buitenland. Dat is een groot goed, want vrije academische uitwisseling leidt tot betere wetenschap, en ook tot mondiale verbindingen. Onze wereldwijd gedeelde wetenschappelijke methodes zijn sterker dan politieke verschillen. Maar deze vrijheid is niet onbeperkt. De UvA heeft een adviescommissieExterne link, bestaande uit ervaren wetenschappers en docenten uit alle faculteiten en beleidsmedewerkers, die onze onderzoekssamenwerkingen toetst op basis van het ‘Beleidskader samenwerken met derden’.  

Samenwerking met organisaties in oorlogs- en conflictgebieden

Ons huidige kader helpt ons onvoldoende bij de toetsing van samenwerking in oorlogs- en conflictgebieden. Het kader heeft primair betrekking op onderzoeksprojecten terwijl de discussie zich ook richt op onderwijssamenwerkingen met andere universiteiten. Ook richt het kader zich alleen op nieuwe samenwerkingen, terwijl het uitbreken van oorlog en conflict ook vragen kan oproepen bij bestaande samenwerkingen.  

Het uitgangspunt blijft dat we de mogelijkheden voor wetenschappelijke samenwerking zoveel mogelijk open willen houden, maar tegelijkertijd willen we niet dat we via deze samenwerking betrokken raken bij mensenrechtenschendingen of oorlogsmisdrijven. Wanneer dit, na toetsing aan ons bijgestelde kader, toch het geval blijkt te zijn, dan zal de UvA zich terugtrekken uit deze samenwerking, na overleg met de andere partners.  

Nieuwe samenwerkingen worden vooraf door de Commissie Samenwerking met Derden getoetst. Totdat de aanpassing van ons ethisch kader klaar is, zullen we geen nieuwe institutionele samenwerkingen aangaan in gebieden die in oorlog verkeren.  

Aanvullen Beleidskader samenwerken met derden

Vorig jaar is het ethisch kader aangevuld naar aanleiding van discussies over samenwerking met de fossiele-energie sector. Daarvoor zijn dialoogsessies georganiseerd, waarbij de gehele academische gemeenschap was betrokken. Na deze consultatie is het voorstel aangepast en het besluit genomen.   

Dezelfde aanpak, maar in een veel kortere tijdspanne, volgen we nu met betrekking tot samenwerking met partijen in oorlogs- en conflictgebieden. Het gaat daarbij om beleid dat van toepassing kan zijn op elk land, elk bedrijf of elke partneruniversiteit, zodat we beter kunnen toetsen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het beleidskader krijgt een verplichtend karakter: iedere samenwerking met partijen in oorlogs- en conflictgebieden moet ter toetsing worden voorgelegd aan de commissie.  

Wat gaan we de komende weken doen?

  • We stellen deze week een brede en inclusieve ad hoc werkgroep samen met deelname van experts op het gebied van (internationale) samenwerking, onder andere uit de Adviescommissie samenwerking met derden. 
  • Per faculteit organiseren we in de eerste helft van juni dialoogsessies voor medewerkers en studenten.   
  • De werkgroep verwerkt de uitkomsten door een voorstel te doen voor aanvulling op het bestaande kader.  
  • Via het digitale platform ‘Denk mee’ leggen we het voorstel tussen 21 en 28 juni voor aan de gehele academische gemeenschap. 
  • De werkgroep verwerkt de input die binnenkomt via het platform.  
  • Het College van Bestuur neemt begin juli, in overleg met de decanen, een definitief besluit waarna het aangepaste kader Samenwerking met derden in werking zal treden.  

Veelgestelde vragen

Op uva.nl/demonstratiesExterne link vind je meer informatie en duiding met betrekking tot de demonstraties en over de huidige situatie op de campus.  

Waar kan ik terecht als ik me onveilig voel?

Bij acute fysieke bedreiging of noodgevallen

Bel de beveiliging: 020 525 2222

Dit nummer is niet bedoeld voor algemene, niet-acute vragen over veiligheid. 

Bij vragen of zorgen

Je kunt op verschillende plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de studieadviseur, de studentenpsycholoog of de vertrouwenspersonen. Kijk waar je terecht kunt.

Tot slot worden er op diverse plekken binnen de UvA gesprekken georganiseerd waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda in de gaten