Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Wetenschappelijke stage master Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 02-01-2024 16:34
In de master Epicurus start je met de wetenschappelijke stage. Hier lees je meer over deze stage, wat je moet regelen voordat je start en hoe de beoordeling in zijn werk gaat.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De wetenschappelijke stage is een fulltime stage waarin je ervaring opdoet met medisch-biologisch, klinisch of maatschappijgericht wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Ook leer je hoe je op een wetenschappelijke manier verslag doet. Uitgangspunt is dat elke student binnen een lopende onderzoekslijn een eigen onderzoeksproject uitvoert. 

In de wetenschappelijke stage bouw je voort op de wetenschappelijke vaardigheden die je hebt ontwikkeld in de bachelor (o.a. in de bachelorthesis). 

Jouw keuze: regulier of verlengd

Je hebt 2 keuzes:

 1. Een stage van 16 weken (de reguliere variant).
 2. Een stage van 24 weken (de verlengde variant). Kies je hiervoor, dan kun je geen keuzeonderwijs meer volgen.

Onderdelen

De wetenschappelijke stage bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een projectbeschrijving waarin je achtergrond, vraagstelling en methode beschrijft. Dit doe je samen met je dagelijks begeleider en/of AMC senior tutor. Hiervoor lees je relevante literatuur.
 2. Verzamelen van gegevens. Hiervoor kan het nodig zijn dat je tijdens je stage specifieke vaardigheden aanleert, zoals experimentele technieken of epidemiologische methoden.
 3. Bewerken van gegevens en kritisch beoordelen van de resultaten.
 4. Een mondelinge presentatie van je stageonderzoek in het Engels. Deze presentatie houd je binnen de afdeling van je AMC senior tutor en onder zijn directe supervisie.
 5. Schrijven van een Engelstalig onderzoeksverslag.

Binnen een stage kunnen nog specifieke leerdoelen worden gedefinieerd. 

E-learningmodules

Bij de wetenschappelijke stage horen ook 2 e-learningmodules. Deze vind je op Canvas in de course Wetenschappelijke stage. Je hebt hier toegang toe als je met de wetenschappelijke stage bent begonnen.

Planning in weken

Zodra je je ingeschreven hebt via Studielink (dit kan 12 weken voor je startdatum), kun je starten met de voorbereiding. Tip: begin zo vroeg mogelijk met zoeken; dan is de kans op een interessante stageplek het grootst. Doe je de reguliere variant van 16 weken, dan ziet je programma er zo uit:  

Voorbereiding (2 weken) 

We raden je met klem aan om hier meer tijd voor te nemen en deze voorbereiding af te ronden vóórdat je start. Zo heb je langer de tijd en voorkom je dat je onderstaande stappen binnen 2 weken nadat je gestart bent, moet regelen. 

 • Zoeken en vinden van stageplek, inclusief stagebegeleiders en onderwerp;
 • Schrijven van onderzoeksvoorstel;
 • Goedkeuring voor onderzoeksvoorstel (van stagebegeleiders en coördinatoren WS).

Uitvoering (14 weken, vindt plaats nadat je projectbeschrijving is goedgekeurd)

 • Uitvoeren van het onderzoek: gegevensverzameling, analyse, en formuleren en bediscussiëren van uitkomst(en).

Afronding (valt binnen de 14 weken uitvoering)

 • Schrijven van verslag
 • Presenteren van resultaten

Wanneer start je

De wetenschappelijke stage is het eerste onderdeel van de master Epicurus. Je mag ervoor kiezen om de Wetenschappelijke stage pas na je klinische programma te doen. Let er wel op dat je hiermee vrijwillig je wachttijd verlengt met 24 weken.

Doe je de reguliere variant van 16 weken, dan start je 24 weken (16 weken WS gevolgd door een onderwijsvrije periode van 8 weken) vóór de start van je onderwijs- en klinischestageprogramma.

Ga je voor de verlengde wetenschappelijke stage van 24 weken, dan start je 32 weken (24 weken WS gevolgd door een onderwijsvrije periode van 8 weken) vóór de start van je onderwijs- en klinischestageprogramma.

Bekijk in schema: van wachttijd naar wetenschappelijke stage (pdf).

Evaluatie, verslag, examinering en beoordeling

Tussentijdse evaluatie

Zo'n 6 weken (16 weken stage) of 10 weken (24 weken stage) nadat je gestart bent, heb je een tussentijds evaluatiegesprek over je voortgang met je dagelijks begeleider en/of de AMC senior tutor. Voor dit gesprek neem je zelf initiatief. Een verslag van het gesprek vindt plaats via het formulier dat te vinden is in OnStage bij Relevant documents. Het formulier wordt ingediend in OnStage en goedgekeurd door je AMC senior tutor.

Voorlopig verslag

Je voorlopige stageverslag lever je 4 weken voor het einde van de stage in in OnStage, zodat je dagelijks begeleider dit kan beoordelen. Hij beoordeelt of hij verwacht dat je op de einddatum van je stage een stageverslag van voldoende kwaliteit inlevert. Is hier twijfel over, dan kan je inleverdatum van het definitieve verslag naar achteren worden verschoven en daarmee de officiële examendatum. Deze uitloop meld je bij de coördinator. Na de beoordeling van het voorlopig stageverslag, beoordeelt je dagelijks begeleider de wetenschappelijke vaardigheden en communicatieve vaardigheden die meewegen in je eindcijfer. 

Stageverslag

De laatste dag van je stage is de inleverdatum van je definitieve stageverslag, tenzij de inleverdatum  is verplaatst. De eisen waar je verslag aan moet voldoen, vind je op Canvas bij Instructies. Je verslag en de verplichte 3 bijlagen vormen één document. Je AMC senior tutor en een onafhankelijk beoordelaar (aangewezen door je tutor) beoordelen je verslag gelijktijdig.

Lever je verslag in tweevoud in via OnStage: voor de AMC senior tutor en de independent assessor. Je verslag gaat automatisch naar Urkund voor plagiaatcontroleExterne link. De coördinator beoordeelt het resultaat van die plagiaatcontrole.

Presentatie

Je geeft een presentatie op de afdeling van de AMC senior tutor binnen 10 dagen na je einddatum. Maak hier zelf op tijd afspraken over. Na je presentatie, lever je deze in in OnStage. De AMC senior tutor voert vervolgens de beoordeling in in OnStage.

Eindbeoordeling

Als alle beoordelingen binnen zijn, stelt de coördinator het eindcijfer vast en voert deze in in OnStage. De onderwijsadministratie krijgt hier automatisch bericht van en verwerkt de beoordeling in SIS. Via mail krijgen jij en je beide begeleiders een online evaluatieformulier toegestuurd.

Examinering en herkansing

De inleverdatum van je verslag geldt als examendatum. De coördinator is de formele examinator en hanteert voor je eindcijfer een gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond tot een heel cijfer volgens onderstaande weging.

De coördinator kan gemotiveerd van dit cijfer afwijken. Bijvoorbeeld als je het verslag te laat inlevert. Voor iedere week te laat inleveren krijg je 0,2 punt van het gewogen gemiddelde cijfer aftrek, tot een minimum van 5,5. Bij andere onregelmatigheden trekt de coördinator 1 punt van het gewogen cijfer af. Vermoeden de coördinatoren plagiaat, dan melden ze dat aan de examencommissie. De examencommissie beslist vervolgens in hoeverre er sprake is van plagiaat. Meer informatie hierover vind je onder Plagiaat en fraude.

Je dagelijks begeleider heeft na goedkeuring van je projectplan bepaald in welke van de onderstaande categorieën jouw onderzoek valt:

Meta-analyse of systematische review

 • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 10%
 • Werkhouding / professionele attitude 10%
 • Voordracht 10%
 • Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 35%
 • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 35%

Eenvoudig onderzoek

 • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 20%
 • Werkhouding / professionele attitude 10%
 • Voordracht 10%
 • Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 30%
 • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 30%

Complex onderzoek

 • Praktische / wetenschappelijke vaardigheden 30%
 • Werkhouding / professionele attitude 10%
 • Voordracht 10%
 •  Verslag (beoordeling AMC senior tutor) 25%
 • Verslag (beoordeling onafhankelijk beoordelaar) 25%

Als het cijfer voor het verslag van de onafhankelijk beoordelaar meer dan 2 punten afwijkt van het cijfer van de AMC senior tutor, of als de coördinator een aanvullende beoordeling nodig vindt, dan kan het verslag aan een tweede onafhankelijk beoordelaar worden voorgelegd. Het cijfer van de tweede onafhankelijke beoordelaar krijgt daarna in het eindcijfer een gelijk gewicht als dat van de eerste onafhankelijk beoordelaar.

De coördinator streeft ernaar binnen 20 werkdagen nadat het verslag is ingediend het gewogen eindcijfer vast te stellen. De student en zijn begeleiders ontvangen hiervan mail.

Je bent gezakt als het eindcijfer lager is dan 5,5 is of als je 10 weken na de goedgekeurde einddatum van je stage het definitieve verslag nog niet hebt ingeleverd via OnStage. Ben je gezakt op basis van onvoldoende(s) voor het verslag? Dan mag je als herkansing een herzien verslag indienen tot 6 weken nadat je eindcijfer bekend werd.

Bekijk het stappenplan beoordelingstraject voor OnStage (pdf)

Praktisch: inschrijving, financiën, aansprakelijkheid en vaccinaties

Zorg ervoor dat je tijdens de hele stageperiode (ook op de dag dat je je eindverslag inlevert, de examendatum) ingeschreven staat als student geneeskunde bij AMC-UvA.

Er is geen vergoeding voor stageverlenende afdelingen buiten het AMC.

Doe je een stage op locatie AMC of bij een van de gelieerde instellingen, dan ben je automatisch verzekerd tegen beroepsschade. Voor stages daarbuiten sluit je zelf een verzekering af. Soms kun je aanspraak doen op de verzekering van de instelling. Dit moet dan voordat je start schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een interne stageovereenkomst.

Loop je stage in het buitenland en heb je inentingen en/of profylaxe nodig? Regel dit op tijd. Voor inlichtingen en advies over vaccinaties kun je terecht bij het Tropencentrum Amsterdam UMC, locatie AMCExterne link.

Landelijke Voortgangstoets (iVTG)

In de master Epicurus vinden elk academisch jaar 4 Interuniversitaire Voortgangstoetsen Geneeskunde (iVTG) plaats. Tezamen vormen zij het jaarlijkse voortgangstentamen. Je bent als student verplicht aanwezig te zijn bij de afname van de landelijke voortgangstoets. Je maakt deze toetsen dus ook als je bezig bent met de Wetenschappelijke stage. Kijk voor meer informatie over de iVTG op CanvasExterne link.

Vragen en contact

Veel informatie vind je in Canvas of in OnStage bij Relevant documents in elke stap in het dossier. Ook tijdens de voorlichtingsbijeenkomst (zie het stappenplan, stap 2) kun je vragen stellen en krijg je veel info. 

Nog andere vragen? Mail voor wetenschappelijk inhoudelijke vragen naar de coördinator (coord.wet.stage@amsterdamumc.nlExterne link). Overige en technische vragen over OnStage stel je via de DSSD.