Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Beroep tegen een beslissing van de examinator of examencommissie

Laatst gewijzigd op 21-06-2024 10:52
Ben je het oneens met een beslissing van een examinator of de examencommissie van je opleiding, zoals een cijfer voor een vak? Je kunt een beroepschrift indienen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Voorbeelden van zaken waarvoor je een beroepschrift kunt indienen:

  • een eindcijfer voor een tentamen of een beoordeling van een scriptie of eindwerkstuk (beroep tegen een deelcijfer is niet mogelijk)
  • een besluit van de examencommissie op jouw verzoek over vrijstellingen of extra tentamenkansen
  • opgelegde sancties bij geconstateerde fraude of plagiaat
  • het bindend studieadvies
  • beslissingen over de toelating tot een masteropleiding

Ook tegen besluiten van een toelatingscommissie, de BSA-commissie of colloquium doctum commissie kun je een beroepschrift indienen. 

Dien je beroepschrift in binnen 6 weken

Overweeg je een beroepschrift in te dienen? Het kan handig zijn om eerst met de docent te praten over je bezwaren, of contact te leggen met de examencommissie. 

Houd daarbij altijd rekening met de beroepstermijn van 6 weken: je moet je beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de ExamensExterne link (CBE) binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Als datum van de beslissing geldt de datum waarop de beslissing is verzonden. Indien de beslissing een cijfer betreft, geldt de datum van registratie hiervan in SIS.

Lukt dit niet? Dien een pro-forma beroepschrift in. Je laat dan op tijd weten het niet eens te zijn met een beslissing. Je krijgt vervolgens een termijn om je beroepsgronden in te dienen.

Beroepschrift indienen

Een beroepschrift dien je per post of via het digitaal loket in. Het bevat tenminste:

  • Je naam en adres, de datum en de gronden van je beroep
  • Een duidelijke beschrijving van het besluit waar je in beroep tegen gaat
  • Een kopie van het bestreden besluit
  • Je handtekening

Post

Dien je beroep schriftelijk in:

Universiteit van Amsterdam
t.a.v. College van Beroep voor de Examens
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

Of gebruik het digitaal loket.

Digitaal loket

Zodra je het formulier indient, krijg je automatisch een ontvangstbevestiging toegezonden per e-mail. In die e-mail staat meer informatie over de vervolgprocedure.

Contact

College van Beroep voor de Examens

Heb je vragen? Neem dan contact op met het College van Beroep voor de ExamensExterne link.

Contactgegevens