Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Gesprekken over toetsing samenwerking van start

Gepubliceerd op 04-06-2024
Het CvB en decanen van de UvA hebben het initiatief genomen om het beleid over (onderzoeks)samenwerking met derden, zoals universiteiten in oorlogsgebieden, op korte termijn aan te vullen. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken op alle faculteiten en wordt gecoördineerd door een brede academische werkgroep. Het conceptadvies wordt voorgelegd aan de hele UvA. Ook jij kunt hier dus over meedenken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De rondetafelgesprekken en het voorleggen van een conceptadvies zijn onderdeel van het initiatief om het bestaande toetsingskaderExterne link voor onderzoekssamenwerking aan te vullen met extra criteria zodat het breder toepasbaar wordt. Het huidige kader voorziet niet in de toetsing van onderwijssamenwerkingen en richt zich primair op nieuwe (onderzoeks)samenwerkingen. Wanneer een land of gebied in oorlog raakt, kan het nodig zijn ook bestaande samenwerkingen te toetsen aan die nieuwe omstandigheden. Onderwerp van gesprek tijdens de rondetafelgesprekken is de vraag wat de – gerichte uitgenodigde – deelnemers nodig hebben om internationale samenwerkingen op een goede manier te wegen in zo’n complexe context. Via de interne kanalen volgen regelmatige updates naar aanleiding van de inhoud van deze gesprekken. Het conceptadvies dat volgt uit de rondetafelgesprekken wordt uiteindelijk voorgelegd aan de hele academische gemeenschap. Iedereen krijgt op die manier de mogelijkheid om mee te denken.

Ethische kaders

Het aangevulde toetsingskader moet een duidelijk handelingsperspectief bieden aan de academische gemeenschap: onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers. Tegelijkertijd moet het kader ook bruikbaar zijn in de interacties met (potentieel) nieuwe en bestaande partners en transparantie bieden over de ethische en morele afwegingskaders die de UvA hanteert bij het aangaan of continueren van samenwerkingen.

Scherp op borgen academische kernwaarden

College en decanen zijn zich er terdege van bewust dat het aanvullen van het kader niet direct het antwoord is waarop critici van de samenwerking met Israëlische onderzoeksgroepen en universiteiten zitten te wachten. Tegelijk zijn er ook mensen binnen onze gemeenschap die twijfels hebben over het nut van een boycot van alle organisaties uit een land, omdat dit ook uitwisseling met collega’s die bijdragen aan het kritisch wetenschappelijk vermogen beperkt. Bovendien zou het opschorten van samenwerking op dit niveau op gespannen voet staan met de academische vrijheid. Het nu ingerichte traject biedt ruimte voor een secure weging van beide perspectieven. De recente protesten hebben hoe dan ook nog eens duidelijk gemaakt dat het van groot belang is dat de UvA op transparante wijze vormgeeft aan zorgvuldige besluitvorming over internationale samenwerking in tijden van conflict. Hierbij blijft de universiteit vanzelfsprekend uiterst scherp op het borgen van academische en ethische kernwaarden en het uitsluiten van mogelijke betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Samenstelling werkgroep

Tegen die achtergrond is het de bedoeling snel, maar ook zorgvuldig en met oog voor kwaliteit en impact te voorzien in de aanvulling van toetsingskader. Om dit proces aan te sturen is nu een brede academische werkgroep aan de slag, bestaande uit: voorzitter Yvonne Donders (FdR, hoogleraar International Human Rights and Cultural Diversity), Aart Nederveen (AMC, hoogleraar Toegepaste MR Fysica), Arno Kourula (EB, hoogleraar Business & Sustainability), Göran Sluiter (FdR, hoogleraar Internationaal Strafrecht), Jeroen de Kloet (FGw, hoogleraar Globalisation Studies), Marlies Glasius (FMG, hoogleraar Internationale Betrekkingen), Jan de Boer (FNWI, hoogleraar  Theoretische Fysica) en Carlos Reijnen (FGw, associate professor Oost-Europa Studies).