Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Luchtfoto van het universiteitskwartier

Denk mee over internationale samenwerking

Gepubliceerd op 01-07-2024
De gebeurtenissen rond de humanitaire crisis in Gaza hebben geleid tot een nieuwe discussie over (onderzoeks)samenwerking met derden. Tot en met vrijdag 5 juli kun je online actief meedenken over ethische en morele aspecten van internationale wetenschappelijke samenwerking.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De academische gemeenschap van de UvA is verdeeld over de vraag of en hoe de UvA moet reageren op samenwerking met partners in oorlogs- en conflictgebieden. Tegen deze achtergrond is het duidelijk geworden dat het huidige beleidskader over samenwerking met derden niet volledig tegemoetkomt aan de besluitvorming over een aantal belangrijke kwesties in internationale samenwerking.

Naar aanleiding van de huidige discussie werkt een brede academische werkgroepExterne link aan mogelijke aanvullingen op het bestaande beleidskader. Dat is in 2022 opgesteld naar aanleiding van de discussie over kennisveiligheid. Toen zijn criteria opgesteld voor onderzoekssamenwerking, wat de vraag oproept of ook onderwijssamenwerking – bijvoorbeeld: studentenuitwisselingen – moet worden opgenomen. Het toetsingskader gaat nu alleen over projecten en niet over samenwerking op het niveau van instellingen. En het kader gaat alleen nog over nieuwe samenwerkingen: de vraag is of het ook over bestaande samenwerkingen moet gaan.

Weging van perspectieven

Het College van Bestuur en de decanen zijn zich er terdege van bewust dat het aanvullen van het toetsingskader niet direct het antwoord is waarop critici van de samenwerking met Israëlische onderzoeksgroepen en universiteiten zitten te wachten. Tegelijk zijn er ook mensen binnen onze gemeenschap die twijfels hebben over het nut van een boycot van alle organisaties uit een land, omdat dit ook uitwisseling beperkt met collega’s die bijdragen aan het kritisch wetenschappelijk vermogen. Bovendien zou het opschorten van samenwerking op dit niveau op gespannen voet staan met de academische vrijheid. De werkgroep heeft de opdracht te zorgen voor een zorgvuldige weging van beide perspectieven.

Meedenken

Om die weging zorgvuldig te kunnen doen en om een onderbouwd advies te kunnen geven, wil de werkgroep zoveel mogelijk studenten en medewerkers de mogelijkheid geven om input te geven. Na een serie rondetafelgesprekken bij alle faculteiten, was er op 24 juni een online town hall meeting. En nu kan iedereen van 1 juli tot en met 5 juli input geven via Denk MeeExterne link. De werkgroep vraagt studenten en medewerkers input te leveren in reactie op het document dat op het platform wordt voorgelegd.

Vervolg

De werkgroep zal op basis van alle informatie en ieders input op heel korte termijn een eerste advies geven aan het College van Bestuur, dat het 9 juli a.s. zal bespreken. Hoe snel vervolgens een zorgvuldig definitief advies tot stand kan komen en in welke vorm, zal de werkgroep de komende tijd bepalen op basis van alle inbreng en de eerste reactie van het bestuur. In elk geval volgt er nog een nieuw moment waarop de hele academische reactie gevraagd wordt mee te denken.

Denk hier mee over internationale samenwerkingExterne link