Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Laatst gewijzigd op 15-02-2024 11:42
De bewaar- en vernietigingstermijnen voor documenten afkomstig uit verschillende onderwijs gerelateerde processen binnen de UvA.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Documenten die persoonsgegevens van studenten bevatten
Bewaartermijnen vastgesteld door de minister
Toelatingsbeschikking door de examencommissie/toelatingscommissie
2 jaar na uitschrijven
Aanvragen vrijstellingen door de student
2 jaar na uitschrijven
Toestemming vrijstellingen door de examencommissie
2 jaar na uitschrijven
Voorstellen individuele vrije programma's ingediend door de student
2 jaar na uitschrijven
Verklaring van de examencommissie van goedkeuring individuele programma's
2 jaar na uitschrijven
Inschrijving voor examenonderdelen door de student
Geen bewaartermijn
Verzoek om aanpassingen in het onderwijs en practica door een student met functiebeperking
2 jaar na uitschrijven
Beschikking in verzoek om aanpassing in het onderwijs door de decaan of een andere daartoe bevoegde functionaris
2 jaar na uitschrijven
Toets uitwerkingen gemaakt door de student
2 maanden, in de praktijk 1 jaar
Lijsten van testuitslagen met handtekening van de examinator
7 jaar
Producten bij praktische studieonderdelen gemaakt door de student: excursies, practica, stages
2 maanden na afronding, stageovereenkomst 7 jaar na afronding
Beoordeling van praktische studieonderdelen door de examinator
2 jaar na uitschrijven
Scriptie en of ander afstudeerproject gemaakt door de student
7 jaar na uitschrijven
Beoordelingsformulieren ingevuld door de examinator bij afstudeerprojecten
7 jaar na afstuderen
Rapportages door de examencommissie van steekproefsgewijze evaluaties afstudeerprojecten
2 jaar na evaluatie
Fraude- en plagiaatsverklaringen van de student
2 jaar na uitschrijven
Beschikkingen van de examencommissie inzake de afhandeling van gevallen van fraude of plagiaat uitmondend in een tijdelijke sanctie dan wel sanctie beëindiging opleiding
2 jaar na uitschrijven of 5 jaar na verwijdering student
Beroep op examen en repliek van de student
6 weken na uitspraak
Verweer bij beroep op examen door de examencommissie, eventuele schikking
6 weken na uitspraak
Verzoek om verweer en dupliek, uitspraak bij beroep op examen door COBEX
10 jaar na afhandeling
Bindend studieadvies door de examencommissie/ studieadviseur
2 jaar na advies
Afschrift getuigschrift propedeuse-examen afgegeven door de examencommissie
50 jaar na verstrekking
Verklaring van de examencommissie van behalen van meer dan een tentamen (transcript)
50 jaar na verstrekking
Registratie studievoortgang niet EER-student, redenatie onvoldoende voortgang, proof of sufficient financial means opgemaakt door de examencommissie/studieadviseur
5 jaar na afmelding bij IND
Aanvraag examen door de student
7 jaar na verstrekking diploma
Besluit beoordeling eindtermen door de examencommissie
7 jaar na verstrekking diploma
Bul bachelor-, mastertitel, bul joint degree afgegeven door de examencommissie
Blijvend
Cijferlijst en diploma supplement afgegeven door de examencommissie
Blijvend
Afschrift cijferlijst en diplomasupplement (voorzien van een handtekening van de voorzitter van de examencommissie)
Blijvend
Examenblad opgemaakt door de examencommissie
Blijvend

Persoonsgegevens worden door de UvA en haar verwerkers niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking. Uitzonderingen hierop zijn de bewaarplicht die volgt uit o.a. (fiscale) wetten en de wet- en regelgeving rondom archivering en wetenschappelijk onderzoek

bron: afdeling DIV, datum 14 juni 2021.