Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

Taken van de Examencommissie

Voor het afnemen van de examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens is per opleiding een Examencommissie ingesteld. De Examencommissie houdt toezicht op het functioneren van het onderwijs, waarvan de eisen vastliggen in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER).

De Examencommissie:

 • geeft goedkeuring aan het studieprogramma (vakkenpakket)
 • geeft toestemming aan het afstudeerproject te beginnen
 • geeft vrijstelling van studieonderdelen
 • erkent in het buitenland behaalde studiepunten
 • verleent toestemming om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
 • verleent toelating tot een opleiding of een studieonderdeel
 • behandelt klachten omtrent tentamens en tentamenuitslagen
 • beoordeelt het afstudeerwerk
 • neemt de examens af
 • reikt diploma’s uit
 • meldpunt fraude en plagiaat

 

Samenstelling van de Examencommissie

De Examencommissie wordt gevormd door docenten van de opleiding. De leden worden benoemd door de decaan van de FNWI.

Verzoeken aan de Examencommissie

De Examencommissie is bereikbaar op onderstaand adres:

Examencommissie Wiskunde

p/a Education Service Center FNWI

Postbus 94214 1090 GE Amsterdam

Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

Als je het oneens bent met een beslissing van de examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), probeer je eerst in overleg met de examencommissie tot een oplossing te komen. Indien je bezwaren niet zijn weggenomen, kun je vragen om een schriftelijke uitspraak (beschikking) van de examencommissie van de opleiding als je deze nog niet hebt ontvangen. Vervolgens kun je binnen zes weken na verzending van de beschikking in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Adres:

College van beroep voor de examens (COBEX)

Spui 21 1012 WX Amsterdam