Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Sociale wetenschappen

De Onderwijs en Examenregeling (OER) wordt jaarlijks door de Decaan vastgesteld, na advies en instemming van de medezeggenschapsorganen (opleidingscommissie, de Facultaire Studentenraad FMG en de examencommissie). Het bevat de rechten en plichten van zowel studenten, docenten als de opleiding.

De OER bestaat uit een A- en B-gedeelte. Het A-gedeelte bevat bepalingen die voor de gehele Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen gelden. Het B gedeelte bevat bepalingen die op het niveau van de Sociale Wetenschappen (bachelor en/of master) – en soms nog specifieker alleen op opleidingsniveau – gelden.

Onderwerpen die in de OER zijn geregeld zijn onder meer: toegangseisen tot opleiding, de nakijktermijn, de wijze van becijfering, inzagerecht, het bindend studieadvies, bepalingen t.a.v. studeren met een functiebeperking en bijzondere omstandigheden (deel A) en de samenstelling, leerdoelen en eindtermen van het programma, ingangseisen voor vakken, keuzeruimte, toetsbeleid, regels t.a.v. deelname aan onderwijs en de inhoud van de cursushandleiding (deel B).

Een student die een uitzondering op bepaalde regels wenst of die constateert dat binnen een onderwijseenheid niet aan bepaalde regels wordt voldaan en daardoor wordt gedupeerd, kan een verzoek bij de examencommissie indienen. Indien je vragen hebt over (de interpretatie van) een regeling kun je hiervoor in eerste instantie terecht bij de studieadviseur.

Naast de OER zijn er nog andere documenten met regelingen en procedures, zoals de ‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie’, de cursushandleiding, procedures rond vakaanmelding, het studentenhandboek/-statuut en de ‘Fraude- en plagiaatregeling studenten UvA’. Deze documenten tezamen vormen het opleidingsstatuut en via de A t/m Z op de website van de opleiding zijn deze toegankelijk.

Via onderstaande links is de OER van je programma te downloaden.

Addendum voor Onderwijs- en Examenregelingen 2020-2021 van de Bacheloropleidingen

Bewaartermijnen onderwijsdocumenten

De bewaar- en vernietigingstermijnen voor documenten afkomstig uit verschillende onderwijs gerelateerde processen kun je vinden bij de informatie over Privacy.