Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de afgelopen weken hebben we jullie geïnformeerd over de gang van zaken tijdens tentamens op afstand, zoals controlemaatregelen. In een aantal vakken hebben studenten hiermee al ervaring opgedaan. Enkele studenten, en ook de FSR, hebben vragen gesteld over waarom de controlemaatregelen bij online tentaminering eigenlijk nodig zijn.

Omdat we proberen de uitleg bij online tentamens kort en bondig te houden, vertellen we je via deze weg meer over de controlemaatregelen bij online tentaminering.

We zijn ons er zeer van bewust dat voor jullie het onderwijs en tentaminering op afstand in de huidige situatie belastend is.  Veel studenten maken zich begrijpelijk grote zorgen over de corona-crisis en de effecten daarvan op gezondheid, op het onderwijs, en sommigen ook over hun loopbaanperspectieven. We willen daar begrip voor tonen en bieden waar nodig en mogelijk persoonlijke hulp en coulance.

Tegelijkertijd hebben we ook de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de opleidingen, en van de diploma’s die we afgeven, te borgen. Het besluit dat wij (net als alle andere juridische faculteiten in Nederland) hebben genomen om onderwijs en de toetsing zoveel mogelijk door laten gaan om studievertraging te voorkomen, betekent ook dat we moeten zorgen dat we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die aan onze opleidingen worden gesteld.

Borging van de kwaliteit tentamens

Als faculteit zijn we verplicht om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De Examencommissie heeft daarbij de belangrijke (wettelijke) rol om de betrouwbaarheid en de validiteit van tentamens te borgen, zodat we kunnen verzekeren dat studenten aan het eind van een vak of opleiding het gewenste niveau hebben.  Het is om deze reden dat de Examencommissie regels over betrouwbaarheid van toetsen, fraude en plagiaat opstelt.

In deze ongewone tijd waar tentamens op afstand worden afgelegd en veelal ‘open boek tentamens’ zijn, zijn de normale regels om de kwaliteit van tentamens te borgen (bv surveillance) niet goed bruikbaar, en daarom heeft onze Examencommissie aanvullende regels opgesteld om de betrouwbaarheid van toetsen te kunnen borgen. Deze nadere regels omvatten onder andere:

  • plagiaatcontrole van ingeleverd werk via Canvas;
  • het bepalen van strakke tijdsblokken waarin (delen van) tentamens gemaakt moeten worden;
  • het steekproefsgewijs nabellen van studenten om na te gaan of ze het ingeleverde werk ook zelf gemaakt hebben.

We onderkennen dat deze maatregelen als ingrijpend of onprettig kunnen worden ervaren. Maar we hopen dat je begrijpt dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van jouw diploma te kunnen garanderen.

Hulp nodig? Neem contact op met een studieadviseur

We willen zoveel mogelijk aandacht kunnen bieden aan studenten die in de gegeven situatie problemen hebben met studeren of tentamens. Ervaar jij problemen met het halen van deadlines, het studeren voor tentamens of het voldoen aan de gestelde eisen? Vraag om hulp! De studieadviseurs zitten dagelijks voor je klaar om je persoonlijke situatie te bespreken en waar nodig naar oplossingen te zoeken. We rekenen erop dat we deze lastige periode samen zo goed mogelijk door komen.