Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft de nota Diversiteit en inclusie uitgebracht met daarin de ambities voor de komende drie jaar.

De FNWI wil zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar studenten en medewerkers zich thuis voelen. In een omgeving waar mensen zich welkom en op hun plek voelen, komt talent het beste tot wasdom. Dit betekent ook dat de FNWI een aantrekkelijke faculteit wil zijn voor potentieel talent dat de weg naar de faculteit nog onvoldoende weet te vinden, zoals jongeren uit zogenaamde migrantenmilieus en vrouwelijk talent in de bètavakken. In een diverse en inclusieve omgeving wordt optimaal geprofiteerd van het aanwezige talent en de verschillen tussen perspectieven en opvattingen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact.

De FNWI zet in op toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is, samenwerken in divers samengestelde teams, werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond, en identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

‘Diversiteit en inclusie gaan ons allemaal aan’, zegt decaan Peter van Tienderen in de toelichting op de nieuwe nota. De nota is tot stand gekomen met input van onderwijsdirecteuren, onderzoekdirecteuren, afdelingshoofden faculteitsbureau en de facultaire diversity officer en is online voorgelegd aan alle medewerkers en studenten van de faculteit. Daarna is de nota doorgestuurd naar de medezeggenschap en geagendeerd in het OWIDO en OZIDO. ‘Het is niet alleen een kwestie van wat vindt of doet de directie? Het zijn de talloze dagelijkse interacties die grote invloed uitoefenen op het gevoel thuis te horen bij de FNWI en daarom geldt: iedereen doet ertoe en iedereen is nodig.’

Vier strategische doelstellingen

Het bevorderen van diversiteit en inclusie aan de FNWI heeft al langer de expliciete aandacht, zoals in het nastreven van een evenwichtiger gender balans. Een belangrijk doel van deze nieuwe nota is dan ook om reeds eerder ingeslagen wegen en opgestarte initiatieven te bestendigen, door een duidelijke focus aan te brengen.

Waar gaan we de komende jaren het accent op leggen? In navolging van de diversiteitsnota van de UvA, heeft de faculteit vier strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn:

1. Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is.

Niet alleen talent en inzet zijn bepalend voor schoolloopbanen. Het cultureel en sociaal kapitaal en de hulpbronnen die ouders hun kinderen kunnen bieden, zijn eveneens belangrijke factoren voor schoolsucces. De faculteit wil meer kansen bieden voor studenten met een migratie-achtergrond als studenten van niet-hoogopgeleide ouders. Hiervoor ondersteunt en stimuleert de FNWI onder meer outreachprojecten, het Student Impact Center en het maakt rolmodellen zichtbaar binnen alle terreinen, zoals gender, huidskleur, achtergrond of functiebeperking.

2. Succesvol samenwerken in divers samengestelde teams.

Talentontwikkeling wordt veelal benaderd vanuit een individueel en competitief perspectief. In onze complexe wereld ontstaat innovatie steeds vaker vanuit een samenwerkingssituatie: van individuele concurrentie en competitie naar werk in teams en projecten. Student en medewerkers bepalen samen de cultuur van deze samenwerking. De FNWI wil werken aan een cultuur waar respect is voor verschillen. De faculteit voert actief beleid op het organiseren van trainingen met aandacht voor diversiteit en samenwerking in divers samengestelde teams. Ook de verschillende afdelingen en instituten in de faculteit hebben een belangrijke rol in het organiseren van een goede samenwerking in divers samengestelde teams, bijvoorbeeld het IvI dat Inclusive AI community heeft opgezet.

3. Werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond.

De FNWI wil een diverse academische omgeving zijn waar talent gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en door te stromen naar hogere posities en waar iedereen zich thuis voelt. Realisatie van dit doel is onder andere afhankelijk van de bewustwording van het belang van de toegevoegde waarde van diversiteit. De FNWI gaat door met de reeds ingezette activiteiten, zoals de biastraining voor medewerkers van de faculteit.

De biastraining gaat behalve over verbetering van bewustzijn en vaardigheden ook over het daadwerkelijk toepassen van de kennis over inclusieve selectieprocedures in de praktijk. De training wordt positief beoordeeld door deelnemers: ‘Inclusiviteit is niet alleen belangrijk voor ons als persoon, maar je krijgt er ook een betere bedrijfsvoering en een breder pallet aan wetenschappelijke inzichten door. De ‘waarom inclusiviteit’-vraag is belangrijk om mensen te overtuigen van de noodzaak hiervan, een waardevol inzicht dat de biastraining mij gegeven heeft’, aldus Dr. Katrien Keune (HIMS) die deelnam aan de training.

4. Identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

Het uitwisselen van kennis en ervaring kan de implementatie versnellen en geeft de mogelijkheid om kleine ontwikkelingen meer platform te geven en onderdeel te laten uitmaken van een groter faculteitsbeleid. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de diversity officer. De diversity officer heeft contact met medewerkers en studenten binnen de faculteit, onder meer via de Klankbordgroep.

Over diversiteit en inclusie

De directie van de FNWI is samen met de instituten en opleidingen verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het facultaire beleid op diversiteit en inclusie. De facultaire diversity officer adviseert de decaan en heeft de rol om initiatieven die de diversiteit bevorderen te identificeren, ondersteunen en aan te jagen.