Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Stages buiten de UvA

Als je een stage gaat volgen buiten de UvA is het belangrijk om de afspraken met je stagebedrijf vooraf schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn. De meeste bedrijven hebben daarvoor een model stage-overeenkomst.

Waarom een stageovereenkomst?

Als je een overeenkomst ondertekent, ben je eraan gebonden. Lees daarom de overeenkomst vooraf goed door, zodat je weet waarvoor je tekent. En leg de overeenkomst vóór ondertekening voor aan je opleiding, zodat je zeker weet dat de afspraken in je opleidingsplan passen.

Let daarbij vooral op de volgende punten:

 • Geheimhoudingsplicht studenten

  Bedrijven willen hun concurrentiepositie beschermen en hebben er dus belang bij dat informatie over hun organisatie en/of de werkprocessen niet naar buiten komt. De stageovereenkomst bevat daarom vaak een bepaling over geheimhouding. Ook kan je gevraagd worden om een Non Disclosure Agreement (NDA) te ondertekenen.

  Je hebt dan geheimhoudingsplicht, maar je moet ook bij de opleiding een stageverslag inleveren waar informatie over het bedrijf in staat.

  Hoe los je dit nu op? Kies in overleg met het bedrijf voor een van de volgende opties:

  1. Maak een uitzondering voor verplichtingen in het kader van het volgen van je opleiding. Veel NDA’s of contracten voor stagiairs bevatten al zo’n uitzonderingsbepaling. Controleer of in jouw overeenkomst zo’n bepaling staat, of laat er een opnemen.

  Tekstvoorbeeld: ‘De stagiair zal de informatie alleen gebruiken ten behoeve van doeleinden die rechtstreeks verband houden met het volgen van de opleiding [naam opleiding] door de stagiair aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. Het stageverslag kan door de FNWI gebruikt worden voor de wettelijk verplichte accreditatie van de opleiding door het Ministerie van OCW.’
  Of meer specifiek: ‘De stagiair zal de informatie alleen gebruiken ten behoeve van (de beoordeling van) het stageverslag en de presentatie van de stageresultaten tijdens een bijeenkomst bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. Het stageverslag kan door de FNWI gebruikt worden voor de wettelijk verplichte accreditatie van de opleiding door het Ministerie van OCW.

  2. Wil het bedrijf de mogelijkheid om je stageverslag vooraf in te zien? Let dan op dat je je benodigde studiepunten toch tijdig kunt halen, en dat er geen vertraging optreedt doordat het bedrijf je stageverslag te lang vasthoudt. Bijvoorbeeld door de volgende tekst in de NDA of je stageovereenkomst op te nemen: “Stagiair en bedrijf spreken met elkaar af dat deze bepalingen de voortgang van de studie van de stagiair niet in de weg zullen staan.“ Én spreek schriftelijk een maximale inzagetermijn voor het bedrijf af. Tekstvoorbeeld: “Stagiair zal vóór inlevering van het stageverslag bij de FNWI, bedrijf [naam bedrijf] inzage geven in dit stageverslag. Bedrijf [naam bedrijf] krijgt maximaal twee weken de tijd voor deze inzage.” Check vooraf bij je stagecoördinator of deze termijn in je studieplanning past, en spreek zo nodig een kortere termijn met het bedrijf af.

 • Geheimhoudingsplicht medewerkers

  Als je je stageverslag inlevert, betekent dit dat medewerkers van de opleiding ook toegang krijgen tot eventuele vertrouwelijke informatie van het bedrijf. Alle medewerkers van de UvA hebben een geheimhoudingsplicht op grond van artikel 1.16[1] van de cao Nederlandse Universiteiten. Het is dus niet nodig om hen een aparte verklaring te laten tekenen. Soms vraagt het stagebedrijf toch om zo’n aanvullende verklaring. Dat mag, maar je kunt ook verwijzen naar de cao.

  Ook voor deze NDA’s geldt dat een uitzondering moet worden gemaakt voor onderwijsdoeleinden.

  Tekstvoorbeelden:  “Deze NDA is niet van toepassing op doeleinden die rechtstreeks verband houden met het volgen van de opleiding [naam opleiding] door de stagiair aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. Het stageverslag kan door de FNWI gebruikt worden voor de wettelijk verplichte accreditatie van de opleiding door het Ministerie van OCW.“

 • Publiceren van je scriptie

  Resulteert je stage in een scriptie, dan heb je misschien de kans om deze te publiceren. Als het bedrijf waar je stage loopt belang heeft bij geheimhouding, zul je daar in dat geval eveneens afspraken over moeten maken. Denk daarbij aan de volgende mogelijkheden: 1 je scriptie blijft voor bepaalde tijd onder embargo, de termijn kun je met het bedrijf afspreken. Check bij je stagecoördinator of dit qua tijdplanning werkt; 2 er komt een openbare versie van de scriptie, met een vertrouwelijke appendix voor (on)bepaalde tijd onder embargo; 3 er komen twee aparte versies van de scriptie: een vertrouwelijke en een openbare versie. Je kunt natuurlijk ook, in overleg met het bedrijf, tot een andere oplossing komen.

 • Intellectueel Eigendom

  Staat er in de NDA of de stageovereenkomst dat de Intellectuele Eigendomsrechten toekomen aan het bedrijf waar je stage loopt? Dan betekent dit dat als jij in het kader van je stage bij dit bedrijf iets nieuws uitvindt of bedenkt, alle rechten hierop toekomen aan het bedrijf - en niet aan jou. Inclusief de rechten om deze uitvinding verder te ontwikkelen, commercieel te gebruiken en/of er octrooi op aan te vragen. Of je hiermee akkoord gaat, bijvoorbeeld omdat je die stageplek graag wilt, is jouw eigen afweging. Wel is het belangrijk om hier vóór ondertekening over na te denken zodat je weet waar je voor tekent.

  Soms wordt in de stageovereenkomst in ruil voor het opgeven van deze rechten een vergoeding aan de stagiair afgesproken. Of er wordt overeengekomen dat, mocht je tijdens je stage een nieuw idee uitvinden, je op dat moment met het bedrijf om de tafel gaat om een redelijke regeling af te spreken. Ook hier geldt: dit mag, en hangt ook af van jouw eigen afweging.

 • Wie ondertekent de stageovereenkomst?

  Als algemene regel geldt: iedereen tekent alleen voor de eigen verplichtingen, en niet voor de verplichtingen van iemand anders. Je zult dus in ieder geval zelf de stage-overeenkomst met het bedrijf moeten ondertekenen, omdat jij degene bent die de stage gaat uitvoeren.

  Of de FNWI de stageovereenkomst ook moet ondertekenen, hangt af van de inhoud van de overeenkomst en vooral van de vraag of de stageovereenkomst verplichtingen voor de FNWI bevat. In ieder geval zal de FNWI met de stage moeten instemmen in verband met het aantal toe te kennen studiepunten na het succesvol afronden van je stage, maar dat hoeft niet via de stageovereenkomst te gebeuren. Wel is het belangrijk dat je opleiding de stageovereenkomst vóór ondertekening heeft gezien.

  Het stagebedrijf bepaalt zelf intern wie de stageovereenkomst ondertekent.

 • Een laatste tip

  Probeer er altijd in goed overleg met het bedrijf uit te komen. Jij hebt belang bij een interessante stageplaats, maar het bedrijf heeft zelf ook belang bij het plaatsen van veelbelovende stagiairs. Jullie hebben dus allebei iets te winnen bij het volgen van de stage en het maken van goede afspraken daarover.

 • Contact

  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de stagecoördinator van jouw opleiding.