Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Onderwijsevaluatie

Het bacheloronderwijs voor Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde en Wiskunde wordt geëvalueerd met als direct doel voor de huidige studenten:

gedurende het semester zien hoe het onderwijs verloopt en zonodig verbeteringen aanbrengen aan de hand van de evaluaties (aan inhoud, studiemateriaal, opzet, …).

Bij elke opleiding worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatiegesprekken. Deze evaluatiegesprekken vinden 2 maal per semester plaats; één gesprek terwijl de vakken lopen en een eindbijeenkomst na afloop van het onderwijs. De data van de eindbijeenkomsten zijn al vastgesteld en vind je terug in het rooster. De studenten en alle betreffende docenten worden tijdig door de Servicedesk of SRS-student-assistent per email herinnerd aan deze bijeenkomsten

Het tussentijdse evaluatiegesprek

Het tussentijdse evaluatiegesprek (3 weken na aanvang van ieder semester) bestaat uit een voorgesprek met de studenten over de vakken zonder de docenten. Aansluitend vindt een gesprek met studenten en docenten samen plaats. Waar mogelijk worden de discussiepunten direct omgezet in aanbevelingen en acties ter verbetering van het onderwijs.

Het eindgesprek (na afloop van het onderwijs)

Het tweede evaluatiegesprek (na afloop van het onderwijs) heeft dezelfde structuur als het eerste gesprek. Het verslag van de eerste bijeenkomst en tussentijds gerapporteerde punten vanuit de SRS-groep zijn leidraad voor deze bijeenkomst. Na afloop van de bespreking worden aanbevelingen, suggesties en andere belangrijke punten doorgegeven aan de betreffende opleidingscommissie(s), die op basis hiervan bepaalt welke punten actie behoeven. De OC brengt hierover vervolgens advies uit aan de opleidingsdirecteur.

Gang van zaken en checklist

Om de SRS-bijeenkomsten goed te laten verlopen is er een protocol ontworpen. De OC van Natuur- en Sterrenkunde heeft dit nog uitgebreid en hiervan een reglement opgesteld met een bij behorende checklist voor tijdens de SRS-bijeenkomsten. Deze documenten kun je hier onder terugvinden.

Schriftelijke evaluaties

Van elk vak wordt ook een schriftelijke evaluatie gehouden. In de regel wordt deze enquete tijdens het afsluitende tentamen afgenomen. De resultaten van deze evaluaties worden in de opleidingcommissie besproken. Via de Canvas pagina van het vak vindt er vaak terugkoppeling naar de student plaats.