Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bindend Studieadvies (BSA)

Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

 • Aanpassing BSA-norm 2020-2021 als gevolg van coronacrisis

  In VSNU-verband is op 14 januari 2021 besloten, gezien de coronacrisis en de druk op het welzijn van studenten, dat alle universiteiten de norm voor het BSA dit collegejaar verlagen.

  Voor de UvA betekent dit dat de BSA-norm met 6 EC verlaagd wordt voor studenten die met hun opleiding zijn gestart in het academisch jaar 2020 – 2021. Dit houdt in dat je aan het einde van het eerste jaar minimaal 36 EC aan eerstejaarsvakken van de opleiding moet hebben behaald.

  Deze regeling geldt niet voor de studenten die in academisch jaar 2019-2020 zijn gestart. In maart 2020 is het BSA voor deze groep opgeschort, maar deze studenten dienen in studiejaar 2020-2021 alsnog te voldoen aan de gebruikelijke BSA norm van 42 EC.

 • Bindend Studieadvies (BSA)

  Het BSA houdt in dat je aan het einde van het eerste jaar minimaal 42 EC aan eerstejaarsvakken van de opleiding moet hebben behaald.

  Je ontvangt in november, januari en april een tussenadvies en in juli een eindadvies over je studievoortgang. De normering van de adviezen en bijbehorende toelichting kun je terugvinden op Canvas. Mocht je niet voldoen aan de hierboven vermelde eis, dan ontvang je aan het eind van het jaar een negatief BSA. Dit betekent dat je de opleiding niet kunt vervolgen en dat je je de drie daaropvolgende studiejaren niet voor de opleiding kunt inschrijven.

  Het Bindend Studieadvies is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2020-2021 van de opleiding. De procedure staat beschreven in de Regeling Bindend Studieadvies FNWI 2019-2020, die je hieronder kunt downloaden.

 • Studentbegeleiding

  Tijdens het eerste studiejaar informeren we je regelmatig over je studievoortgang en is er intensieve studiebegeleiding door zowel docenten academische vaardigheden als de studieadviseur. Concreet kun je van de opleiding het volgende verwachten:

  • Tijdens het eerste jaar heb je minimaal twee persoonlijke gesprekken met je mentor/tutor over je studievoortgang. Na de eerste tentamenperiode ontvang je een algemeen bericht met informatie over het BSA en wat dit betekent voor het verdere studieverloop. Binnen de academische (basis-) vaardigheden en/of tutoraat wordt ook aandacht besteed aan de eerste studieresultaten en je hebt altijd de mogelijkheid om een afspraak met de studieadviseur te maken om je studievoortgang te bespreken 
  • Voor 31 januari ontvang je een volgend studievoortgangsbericht met een update van je studieresultaten. Er zijn dan twee onderwijsperiodes afgerond. Als je resultaten slecht of matig zijn, word je dringend geadviseerd een afspraak te maken met de studieadviseur. Bij matige resultaten probeer je samen met de studieadviseur te achterhalen wat de oorzaak is van de achterblijvende prestaties en stel je een studieplan op of besluit je je uit te schrijven voor de opleiding. (n.b. Uitschrijven voor 1 februari betekent dat er geen studieadvies afgegeven wordt en mag je je in principe in het daaropvolgende jaar opnieuw bij dezelfde opleiding inschrijven; je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA). 
  • In april ontvang je opnieuw een BSA tussenadvies o.b.v. alle resultaten t/m onderwijsperiode 4.
  • In juli, wanneer alle onderwijsperiodes incl. de hertentamens zijn afgerond, ontvang je het BSA eindadvies.

  Meld persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren altijd zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, en uiterlijk 1 juli, bij de studieadviseur.

 • Wat kun je doen bij een negatief BSA?

  Met een negatief BSA mag je je na de deadline van 1 mei nog inschrijven via Studielink voor een nieuwe bachelor, met uitzondering van numerus fixus opleidingen. Dit kun je al doen zodra je verwacht een negatief BSA te krijgen.

  Als je nog in afwachting bent van het besluit op je dispensatieverzoek (zie hieronder) doe dan in Studielink zowel een herinschrijving voor je huidige opleiding als een nieuw inschrijfverzoek  voor een alternatieve opleiding.

 • Bezwaarprocedure

  In het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals beschreven in het Uitvoeringsbesluit van de WHW kun je bezwaar maken tegen het (voorgenomen) negatieve BSA door een dispensatieverzoek in te dienen. Bijkomende voorwaarde is dat de omstandigheden die je studievoortgang belemmeren altijd zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, en uiterlijk 1 juli, zijn gemeld bij de studieadviseur.

  Als je besluit geen dispensatieverzoek in te dienen, dan wordt het voorgenomen negatieve bindend studieadvies eind augustus automatisch omgezet in een definitief negatief bindend studieadvies en kun je de opleiding niet voortzetten.

   

  Dispensatieverzoek indienen vóór 25 juni 2021

  Een dispensatieverzoek dien je vóór 25 juni per e-mail (bsa-fnwi@uva.nl) in bij de BSA commissie en bestaat uit:

  1. het volledig ingevulde formulier “Dispensatieverzoek Bindend Studieadvies” (zie link hieronder) en
  2. alle relevante bewijstukken die jouw persoonlijke omstandigheden aantonen (bv medische verklaringen, onderzoeksrapport functiebeperking, rouwkaart of –advertentie, ziekenhuisopname etc.)
  • Vermeld in alle correspondentie je naam, studentnummer en opleiding. Alle ingestuurde documenten worden vertrouwelijk en uitsluitend door de BSA commissie behandeld.
  • Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van je dispensatieverzoek.
  • Zorg dat je beschikbaar bent op de dag van de hoorzitting van de BSA-commissie in geval je wordt uitgenodigd voor nadere toelichting op je dispensatieverzoek: donderdag 19 augustus 2021. Dit is het enige moment om je dispensatieverzoek toe te lichten, dus houd hier rekening mee. Voorkeur aangeven voor een tijdstip is helaas niet mogelijk.
  • Vergeet niet om een herinschrijving via Studielink te doen voor je huidige opleiding. Wordt je dispensatieverzoek niet gehonoreerd dan vervalt deze herinschrijving automatisch

  Behandeling dispensatieverzoeken

  Begin juli bestudeert de BSA commissie de voor 25 juni  binnengekomen dispensatieverzoeken. De BSA commissie beoordeelt of de aangedragen informatie over de bijzondere omstandigheid de opgelopen studievertraging voldoende verklaart en of er sprake is van verantwoord studiegedrag.

  In het geval het verband voldoende is aangetoond, ontvang je geen negatief studieadvies maar krijg je maximaal 1 jaar uitstel (dispensatie) voor het BSA. Je zal het daaropvolgende studiejaar  alsnog aan de BSA norm moeten voldoen.

  Wanneer het dispensatieverzoek onvolledig of onduidelijk is en de commissie hier nog vragen over heeft, dan word je uitgenodigd voor een hoorzitting in augustus.

  Half juli worden studenten geïnformeerd over de voortgang van hun dispensatieverzoek.

  Als je een dispensatieverzoek ná 25 juni indient, word je altijd automatisch  uitgenodigd voor een hoorzitting in augustus.

  .

  Hoorzittingen BSA

  De hoorzitting vindt plaats op donderdag 19 augustus 2021. Begin augustus worden de uitnodigingen voor de hoorzitting verstuurd met het tijdstip en de locatie.

  Een hoorzitting is een persoonlijk gesprek met leden van de BSA commissie om duidelijk te krijgen hoe jouw persoonlijke situatie van invloed is geweest op je studieresultaten. Het is een gesprek van ongeveer 10 minuten.

  Definitief besluit na de hoorzitting

  Na de hoorzitting zijn er twee  besluiten mogelijk:

  Dispensatie: de BSA-commissie acht voldoende aangetoond dat de aangedragen bijzondere persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op de studievertraging. De commissie verleent uitstel van het BSA (dispensatie). Je kunt de studie voortzetten maar moet aan het eind van het volgende studiejaar alsnog aan de BSA norm voldoen. 

  Je dispensatieverzoek is afgewezen: de BSA-commissie acht onvoldoende bewezen dat er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden en/of de invloed van deze omstandigheden op je studieresultaten. Het voornemen wordt omgezet in een definitief negatief bindend studieadvies. Je kunt je voor een periode van drie jaar niet (her-)inschrijven voor de opleiding.

  Het definitieve besluit van de BSA-commissie wordt uiterlijk eind augustus naar je verstuurd.

   

 • BSA-commissie

  De BSA-commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Jeroen Goedkoop, Onderwijsdirecteur College of Science (voorzitter)
  • Drs. Lucy Wenting, Onderwijsdirecteur Instituut voor Interdisciplinaire Studies (vicevoorzitter)
  • Dr. Ricardo Paap, Teamleider Academische vaardigheden & Studentgecentreerd Onderwijs Biomedische wetenschappen
  • Drs. Karin van Spriel, Studentendecaan
  • Dr. Nicos Starreveld, Coördinator Academische Vaardigheden Wiskunde
  • Vacature      

  De commissie voert haar taken in een wisselende samenstelling uit. Uitgangspunt hierbij is dat leden van de commissie geen studenten van hun eigen opleidingscluster beoordelen en/of (ver)horen. 

  Education Desk FNWI