Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Tentamens en herkansingen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Voor ieder vak zijn er twee tentamenkansen per jaar: een tentamen binnen het blok waarin je het vak volgt en een herkansing voor de start van het volgende studiejaar.

 • Huisregels bij een online tentamen

  Waar moet je op letten bij het online maken van tentamens?

  Docenten werken er hard aan om alle tentamens om te vormen naar tentamens die online kunnen worden gemaakt. Dit is een hele klus, maar we gaan ervoor zorgen dat dit zo succesvol mogelijk verloopt. Dit vraagt ook om wat uitleg aan en medewerking van jullie als studenten.

  Zelf verantwoordelijk voor geschikte werkplek en internet

  Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je tijdens het tentamen over een geschikte werkplek met stabiele internetverbinding beschikt. De meeste tentamens zullen in Canvas worden afgenomen. Je kunt dan meestal offline aan je tentamen werken en je hebt alleen internet nodig bij het ophalen en inleveren van je tentamens. Je dient zelf de tijd goed in de gaten te houden, zodat je het tentamen op tijd inlevert. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een back-up van het gemaakte werk, die je bewaart tot het werk beoordeeld is.

  Mogelijk zullen we sommige tentamens in TestVision Online aanbieden (waar je normaal je digitale tentamens in maakt). Je bent dan voortdurend online. Daarom is stabiel internet dan nog belangrijker. Mocht je internet uitvallen, dan log je opnieuw in. Je antwoorden zijn dan bewaard gebleven (mogelijk op enkele woorden na).

  Bij technische problemen met het maken van je tentamen zal er een helpdesk klaar zitten voor ondersteuning. Indien de technische problemen te maken hebben met jouw werkplek en dat niet opgelost kan worden, dan is daar helaas niets aan te doen. In dat geval kun je aan de volgende reguliere kans van het tentamen deelnemen.

  Als door technische problemen aan de kant van de UvA het maken van het tentamen wordt belemmerd, dan zorgen wij uiteraard voor een passende oplossing.

  Gebruik van bronnen en fraude

  Bij het tentamen mag je gebruikmaken van het door de vakcoördinator gespecificeerde materiaal. Het is niet toegestaan andere bronnen (zoals uittreksels en modelantwoorden van oude tentamens) te raadplegen. Bovendien dien je het tentamen zelfstandig af te leggen. Dus individueel, zonder overleg met en hulp van anderen. Je zal tijdens het tentamen gevraagd worden te verklaren dat je aan deze voorwaarden hebt voldaan. Het ingeleverde tentamen wordt gecontroleerd via Turnitin en mogelijk verder onderzocht op fraude. Bij een open boek tentamen zal van plagiaat met name sprake zijn als je uit andere bronnen hebt geciteerd dan de literatuur die tijdens het tentamen geraadpleegd mag worden. Overtreding van de genoemde voorwaarden wordt gekwalificeerd als fraude (art. 5.1 sub 2/5.2 Examenreglement) en/of plagiaat (art. 5.1 sub 3/5.2 Examenreglement) waarvan melding wordt gedaan aan de Examencommissie (art. 5.4 Examenreglement), die vervolgens een sanctie op kan leggen.

  Oefenvraag en technische oefentoets

  Binnen ieder vak kun je op Canvas een representatieve oefenvraag met antwoordindicatie inzien. Daarnaast krijg je de mogelijkheid te oefenen met de technische kant van het tentamen. Enkele dagen voor een tentamen vind je een technische oefentoets op Canvas. Je kunt dan bijvoorbeeld zien waar je je tentamen kunt vinden en hoe het inleveren in zijn werk gaat.

  Ziekte of andere redenen waarom je een tentamen niet kunt maken

  Ben je ziek of gebeurt er iets waardoor je een tentamen niet kunt maken, dan is dat erg vervelend. In dat geval kun je aan de volgende reguliere kans van het tentamen deelnemen. Voor een extra tentamenkans kom je alleen in aanmerking als het je laatste vak betreft en aan de voorwaarden is voldaan van art. 4.5, lid 3 van de OER.

  Studenten met een functiebeperking

  Studenten met recht op extra tijd (vanwege een functiebeperking) ontvangen uiterlijk een week voor de tentamendatum hierover een bericht via e-mail. Heb je recht op een andere voorziening en wil je daarover overleggen, neem dan contact op met een studieadviseur.

  Vragen?

  Voor praktische vragen over de manier van toetsen kun je terecht bij de Onderwijsbalie.

  Lees ook: Waarom zijn de controlemaatregelen bij online tentaminering nodig?

Vragen over tentamens en herkansingen

 • Aanmelden voor tentamens en herkansingen

  In één oogopslag zien hoe de aanmelding werkt? Bekijk de infographic (.pdf).

  Als je bent aangemeld voor een vak, word je automatisch aangemeld voor het tentamen. Alleen als je een onvoldoende hebt gehaald, word je automatisch aangemeld voor de herkansing. Heb je niet deelgenomen aan het tentamen of wil je een voldoende herkansen? Meld je dan zelf aan voor de herkansing. Aanmelden kan vanaf 5 weken voor het tentamen en tot 7 dagen voor het tentamen via uva.nl/vakaanmelden.

  Het aanmelden voor tentamens gaat op dezelfde manier als het aanmelden voor vakken. Je herkent een tentamen aan de afkorting TEN en de herkansing is HER.

  Controleer altijd of je bent aangemeld voor het tentamen. Uiterlijk twee weken voor het tentamen heeft de onderwijsadministratie iedereen die aangemeld is voor het vak ook aangemeld voor het tentamen.

 • Te laat voor tentamenaanmelding

  In verband met de huidige situatie is besloten dat voor de tentamens die vanaf 6 april tot aan het einde van het collegejaar 2019-2020 worden afgenomen onderstaande regels niet gelden. Wanneer het tentamen is afgenomen en het blijkt dat je achteraf niet was aangemeld voor het tentamen, dan wordt je cijfer alsnog geregistreerd zonder kosten.

  Als er voldoende plek is in de tentamenzaal kan je alsnog deelnemen aan het tentamen en maak je gebruik van een na-aanmelding. De administratiekosten hiervoor zijn:

  • € 20,- voor het eerste tentamen;
  • € 10,- voor het tweede tentamen;
  • € 5,- voor het derde en volgende tentamen.

  Deze bedragen gelden per tentamenperiode.

  Een na-aanmelding werkt als volgt:

  • Doe een verzoek tot na-aanmelding voor het tentamen binnen 5 werkdagen na het tentamen
  • Log in met je UvAnetID in de Digitale Student Service Desk;
  • Kies voor ‘Ik wil iets aanvragen of regelen’;
  • Kies daaronder voor ‘Na-aanmelding tentamen/herkansing’;
  • Vul het formulier in.

  Je ontvangt binnen 4 werkdagen een reactie van de Onderwijsbalie. Na deze reactie heb je 2 werkdagen de tijd om de administratiekosten te betalen. Zodra de betaling is ontvangen, word je aangemeld voor het tentamen, waarna het resultaat wordt verwerkt.

  Altijd een resultaat bij deelname tentamen

  Als je deelneemt aan een tentamen, ontvang je hiervan altijd een resultaat. Wanneer je het verzoek tot na-aanmelding binnen bovengenoemde termijn realiseert, wordt jouw cijfer (of een andere vorm van beoordeling) tegelijk met die van je medestudenten geregistreerd in SIS en staat jouw tentamen vanaf dat moment 6 weken open voor inzage. Als je dit op een later moment regelt, dan wordt voor dit tentamen het resultaat ‘NAV’ (niet aan verplichtingen voldaan) geregistreerd in SIS en wordt jouw mogelijkheid tot inzage van het tentamen geblokkeerd tot je de na-aanmelding hebt geregeld. Doe je dit binnen 6 weken na publicatie van je NAV, dan heb je nog wel de mogelijkheid tot inzage, daarna niet meer.

  NB: De na-aanmelding dient uiterlijk 10 augustus 2020 ingediend te zijn, daarna worden verzoeken niet meer in behandeling genomen en blijft de ‘NAV’ definitief staan in SIS. Houd er rekening mee dat een late na-aanmelding het proces van afstuderen kan vertragen.

   

 • Identificatieplicht tijdens tentamen

  Tijdens een tentamen of herkansing moet je je altijd kunnen identificeren door middel van een geldige collegekaart én een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Kun je je niet tijdens het tentamen identificeren? Je mag dan wel deelnemen aan het tentamen, maar het wordt pas nagekeken nadat je je binnen vijf werkdagen alsnog hebt geïdentificeerd bij de Onderwijsbalie. Identificeer je je niet binnen vijf werkdagen, dan wordt voor het tentamen het resultaat ‘NAV’ (niet aan verplichtingen voldaan) in SIS geregistreerd. Dit resultaat is zichtbaar op een ongeschoonde cijferlijst.

  De regels rondom tentamens vind je in het Examenreglement.

 • Resultaat en inzage tentamens

  De resultaten van de tentamens worden bekendgemaakt via SIS. De resultaten moeten binnen 15 werkdagen (18 werkdagen tijdens ‘Coronatijd’) bekend zijn (zie Onderwijs- en Examenregeling). Na de bekendmaking van de resultaten in SIS, kun je gedurende zes weken je tentamen inzien.

  • Schriftelijk tentamen in Ans Delft: Ga naar de website van Ans Delft en kies voor ‘sign in with your school account: Universiteit van Amsterdam’ en log in met je UvANetID.
  • Digitaal tentamen in TestVision Online: Ga naar de website van TestVision Online en log in met je UvANetID.

  Altijd een resultaat bij deelname tentamen

  Als je deelneemt aan een tentamen, ontvang je hiervan altijd een resultaat. Ben je niet aangemeld voor het tentamen en regel je niet op tijd na het tentamen je na-aanmelding? Dan wordt je tentamen niet nagekeken en krijg je als resultaat een NAV (niet aan verplichtingen voldaan). Voor meer informatie zie Te laat voor tentamenaanmelding.

  Cijferregistratie in SIS

  • Het cijfer in SIS is het eindcijfer voor het vak. Na registratie duurt het een dag voordat het aantal studiepunten zichtbaar is.
  • Aan cijfers op Canvas kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Hoe het cijfer is samengesteld, kan je terugvinden in de Studiegids bij de vakbeschrijving onder het kopje Toetsing en toetsdata.

  Cijfers

  Het eindcijfer van een vak wordt gegeven op een schaal van 1 (laagste cijfer) tot en met 10 (hoogste cijfer). Vanaf het cijfer 6 heb je een voldoende. Het eindcijfer wordt altijd afgerond naar het dichtstbijzijnde halve of hele cijfer, met uitzondering van het cijfer 5,5. Als het eindcijfer onafgerond een 5,5 of hoger is, wordt een 6 geregistreerd. Een 5,5 wordt dus niet gegeven. Deelcijfers worden niet afgerond, alleen eindcijfers. Verder wordt je uiteindelijke GPA ook niet afgerond.

  Op grading scheme vind je een overzicht van buitenlandse equivalenten van de Nederlandse cijfers.

  AVV, NAV

  Voor sommige vakken wordt geen cijfer gegeven, maar een AVV of een NAV.  AVV staat voor ‘aan alle verplichtingen voldaan’ en NAV voor ‘niet aan verplichtingen voldaan’. Een NAV wordt ook gegeven als je het tentamen hebt gemaakt en niet aangemeld stond voor het tentamen. Verder kan een NAV in plaats van een cijfer worden gegeven als je niet aan alle vereisten hebt voldaan, bijvoorbeeld het inleveren van een verplichte opdracht.

  Onvoldoende

  Onvoldoende resultaten worden niet weergegeven op een diploma of cijferlijst. Alleen behaalde vakken worden op het diploma en de cijferlijst weergegeven. Onvoldoende resultaten kunnen wel gevolgen hebben voor het cum laude afstuderen.

  Raadkans correctie

  Als er bij een tentamen gebruik gemaakt wordt van Multiple Choice-vragen (MC),  is er sprake van een raadkans. Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt, zoals gebruikelijk in het Hoger Onderwijs, voor ieder tentamen deze raadkans gecorrigeerd bij het berekenen van de deelscore of het eindcijfer. Hoe dit precies werkt lees je hier.

 • Geldigheidsduur tentamen

  Tentamens behaald voor je bachelor hebben een geldigheidsduur van tien jaar; tentamens behaald voor je master hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

  Tentamens behaald in het kader van een doctoraalexamen ('oude stijl') hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

 • Geldigheidsduur van een tentamenresultaat verlengen

  Een verlenging van de geldigheidsduur van een tentamen kan alleen worden verstrekt indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (overmacht), ter beoordeling aan de Examencommissie. 

  Om je verzoek voor verlenging van de geldigheidsduur van een tentamen in behandeling te kunnen nemen is een voortgangscontrole noodzakelijk. Op basis van de voortgangscontrole kan worden vastgesteld hoever je bent gevorderd met de opleiding, of je binnen de termijn waarbinnen de verlenging wordt afgegeven kan afstuderen. Je verzoek wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de voortgangscontrole  is afgerond. 
  Voor tentamens binnen de master wordt maximaal 6 maanden verlenging afgegeven. Voor tentamens binnen de bachelor wordt maximaal 12 maanden verlenging afgegeven. Dit betekent dat als je niet binnen deze extra termijn kunt afstuderen het geen zin heeft een aanvraag in te dienen. 

  Voorbeeld 1 (master):
  -    De tentamendatum van het vak is 30-10-2013
  -    Na 5 jaar, dus op 30-10-2018 vervalt dit resultaat
  -    Je krijgt maximaal 6 maanden verlenging, dus tot 30-04-2019
  Je dient in dit geval dus vóór 30 april 2019 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak opnieuw volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.

  Voorbeeld 2 (bachelor):
  -    De tentamendatum van het vak is 20-12-2008
  -    Na 10 jaar, dus op 20-12-2018 vervalt dit resultaat
  -    Je krijgt maximaal 12 maanden verlenging, dus tot 20-12-2019
  Je dient in dit geval dus vóór 20 december 2019 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak opnieuw volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.

  Voorbeeld 3 (vrijstelling):
  -    Je hebt een vrijstelling gekregen voor een verplicht vak met tentamendatum 5-9-2008
  -    Het vak op basis waarvan je de vrijstelling hebt verkregen (de vrijstellingsgrond) heeft een tentamendatum van 10-11-2007
  -    Na 10 jaar, dus op 10-11-2017 vervalt dit resultaat, en daarmee dus ook je vrijstelling
  -    Je krijgt maximaal 12 maanden verlenging, dus tot 10-11-2018
  Je dient in dit geval dus vóór 10 november 2018 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak waarvoor je vrijstelling hebt verkregen alsnog moeten volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.
   

 • Tentamens en functiebeperking of chronische ziekte

  Heb je een functiebeperking of chronische ziekte en ervaar je hierdoor problemen bij je studie? Dan kun je voorzieningen aanvragen bij tentamens (zoals extra tentamentijd).

  Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

  Afhankelijk van de beperking die je hebt, kun je in aanmerking komen voor een bepaalde tentamenvoorziening. De voorziening is noodzakelijk om je tentamen te kunnen maken, maar mag niet in strijd zijn met de eindtermen van de opleiding. Neem contact op met een studentendecaan om de mogelijkheden die er voor jou zijn te bespreken.

  Meer informatie over het aanvragen van voorzieningen bij de UvA

  Wanneer geldt de toegekende voorziening?

  De voorziening geldt voor (deel-)tentamens die door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden aangeboden in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend.

  Zorg dat je uiterlijk 10 werkdagen voor het tentamen om 15.00 uur bent aangemeld voor het tentamen. Controleer dit onder 'Overzicht Aanmeldingen'in de vakaanmeldapplicatie. Je hoeft je niet apart aan te melden voor de voorziening. Je ontvangt uiterlijk 8 werkdagen voor het tentamen een e-mail over het tijdstip en de locatie van je tentamen.

  Als je ook vakken volgt bij een andere faculteit, informeer dan daar of en hoe je voor die tentamens van deze voorziening gebruik kunt maken.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • In het geval dat er extra tentamentijd is toegekend, krijg je 15 minuten extra tijd in totaal voor tentamens van 2 uur (of korter), en 30 minuten extra tijd in totaal voor tentamens van 3 uur (of langer).
  • Je maakt het tentamen in de door de faculteit aan te wijzen tentamenruimte. Meestal is dat de reguliere tentamenlocatie, maar indien nodig wordt gekozen voor een andere ruimte.
  • Mocht je toch niet willen deelnemen aan het tentamen, meld je dan tijdig af. Er wordt immers een extra voorziening getroffen waarmee extra kosten gemoeid kunnen zijn. Tot 10 werkdagen voor het tentamen is het voldoende om je af te melden voor het tentamen in de vakaanmeldapplicatie.
 • Extra tentamenkans

  Als je, op één onderdeel na, alle onderdelen van het bachelor- of masterprogramma hebt behaald, dan kom je in aanmerking voor een extra tentamenkans voor dat laatste onderdeel. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

  Bachelorstudenten

  Heb je alle onderdelen van je bacheloropleiding (inclusief bachelorscriptie) behaald op één vak uit het programma na? Dan kun je nog in aanmerking komen voor één extra tentamenkans voor dat laatste vak, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of voorlaatst aangeboden tentamenkans voor dit vak en
  • Je hebt op enig moment minimaal een 4,0 behaald voor het vak en
  • De datum van het extra tentamen ligt tenminste 2 maanden vóór de datum van het eerstvolgende reguliere tentamen van het betreffende vak.

  De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van bovenstaande voorwaarden afwijken.

  Masterstudenten

  Heb je alle onderdelen van je masteropleiding (inclusief masterscriptie) behaald op één vak uit het programma na? Dan kun je nog in aanmerking komen voor een extra tentamenkans als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of voorlaatst aangeboden tentamenkans voor dit vak en
  • Je hebt op enig moment minimaal een 4,0 behaald voor het vak en
  • De datum van het extra tentamen ligt ten minste 2 maanden vóór de datum van het eerstvolgende reguliere tentamen van het betreffende vak.

  De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van bovenstaande voorwaarden afwijken.

  Schakelstudent

  Als schakelstudent kun je onder bepaalde voorwarenden in aanmerking komen voor een extra tentamenkans. De voorwaarden hiervoor vind je in de aanvulling op de Onderwijs- en Examenregeling voor schakelstudenten.

  Verzoek extra tentamenkans indienen

  Een verzoek om een extra tentamenkans dien je in bij de Examencommissie via onderstaand formulier. De examencommissie kan je verzoek pas in behandeling nemen, nadat je een voortgangscontrole hebt aangevraagd.

  De Examencommissie beslist binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van je verzoek, mits je een voortgangscontrole hebt ingediend.

  De volledige regeling vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.

  Let op

  Het studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Als je ná 31 augustus je extra tentamenkans aflegt, doe dan uiterlijk 31 augustus een verzoek tot herinschrijving voor het komende studiejaar. Zonder deze herinschrijving kun je je diploma niet aanvragen en dus ook niet afstuderen en je diploma ontvangen. Je regelt je herinschrijving via Studielink.

 • Ik wil wel deelnemen aan het tentamen maar niet aan het vak, kan dat?

  Ja, dat kan. Meld je aan voor de werkgroep ‘TGOW’ (tentamen geen onderwijs) van het betreffende vak zodat je toegang krijgt tot de Canvaspagina met het studiemateriaal. Je wordt dan ook aangemeld voor het tentamen. Dit is alleen mogelijk voor de verplichte bachelorvakken.

Heb je een andere vraag?

Mocht het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina staan, neem dan contact op met de Onderwijsbalie.