Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

ICT-gedragsregels

Iedereen die ICT-faciliteiten gebruikt van de UvA moet zich houden aan de door het College van Bestuur vastgestelde 'Regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten'.

De ICT-gedragsregels hieronder zijn een handreiking om te handelen volgens de vastgestelde regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten.

1. Ga vertrouwelijk met je toegangscodes om, leen ze niet uit.

Toegangscodes uitlenen is niet toegestaan, ze zijn strikt persoonlijk.

 • Systeembeheerders mogen nooit om je toegangscodes vragen.
 • Toegangscodes uitlenen aan derden is verboden. Surfnet, waar het UvAnet deel van uitmaakt, staat gebruik van het netwerk door derden niet toe.

Uitlenen aan een medestudent of collega is hoe dan ook niet nodig, zij beschikken zelf over toegangscodes.

2. Kies alleen niet-vanzelfsprekende wachtwoorden en verander je wachtwoord regelmatig.

Gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een makkelijk te onthouden zin en verander één of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh. Er is programmatuur dat via password guessing je password kan achterhalen indien dat al te voor de hand liggend is.

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

3. Bewaar je gegevens zo veel mogelijk op de server en niet op je PC.

Door het bewaren van je gegevens op de server blijft bij calamiteiten de schade aan je bestanden beperkt: van de bestanden op de server wordt een backup gemaakt en de servers zijn beter beveiligd tegen virussen e.d.

4. Geef geen aanleiding of gelegenheid tot het kraken van computers.

 • Stel op je computer een screensaver met passwordbeveiliging in.
 • Gebruik als het even kan op de thuis-PC een firewall en installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.
 • Installeer of activeer geen overbodige programmatuur.
 • Hou jezelf verre van hacking, cracking, spoofing, defacing, cross-site scripting, portscans, sniffing en denial of service attacks.

5. Verricht geen activiteiten in strijd met enige wet, waaronder auteursrechtwetgeving.

Medewerkers en/of studenten van de UvA mogen via het UvAnet geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet.

Voor UvAmedewerkers geldt dat zij een arbeidsrechtelijke relatie hebben met de UvA waardoor ook vanuit de CAO kaders kunnen worden opgelegd.

6. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal.

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Neem de goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

7. Installeer en/of gebruik geen illegale en/of ongewenste software.

Hieronder valt software waarvoor geen licentierechten zijn betaald terwijl dat wel moet en software die de werking van de computer en/of het UvAnet verstoort. Programmatuur als bijvoorbeeld KAZAA is niet illegaal maar de gevolgen van het gebruik ervan zijn dat vrijwel altijd wel.

8. Verspreid geen computervirussen e.d.

 • Onder computervirussen wordt in dit geval ook wormen, Trojaanse paarden e.d. begrepen.
 • Installeer op de thuis-PC een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt.
 • Wees behoedzaam bij het openen van aanhangsels (attachments) en programma’s op internet.

9. Verstuur geen ongevraagde e-mail; veroorzaak niet onnodig veel netwerkverkeer.

 • Doe niet mee aan ‘kettingmail’ hoe zinnig de boodschap ook mag lijken. Vrede op aarde bereik je niet door een e-mailbombardement.
 • Het is niet toegestaan om anonieme e-mail te versturen of e-mail met een fout afzenderadres (spam).
 • Het is niet toegestaan om een e-mail te sturen aan een willekeurige groep medestudenten uit het studentenmail-adresboek, zoals een oproep om mee te doen aan een enquête. Het veroorzaakt overlast zowel voor de medestudenten als voor het studentenmail systeem.

10. Gebruik je UvAnetaansluiting niet voor commerciële doeleinden.

Het UvAnet is eigendom van de UvA. In geval van misbruik kan de toegang tot ICT-diensten, waaronder het UvAnet, worden ontzegd. Bij medewerkers kan misbruik reden zijn voor ontslag.

Naleving

Elke persoon aan wie toegang is verleend tot het UvAnet is gehouden aan de hierboven beschreven, door het College van Bestuur vastgestelde ICT-gedragsregels, die integraal deel uitmaken van de regels voor verantwoord gebruik ICT-faciliteiten.

Bij overtreding van één of meer van de gedragsregels kan de overtreder de toegang tot het UvA-net worden ontzegd voor een door of namens het College van Bestuur te bepalen periode. Deze periode bedraagt ten hoogste één jaar. Bij recidive kan deze periode verlengd worden.