Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Procedure bij stages

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Procedure bij stages

Stages zijn onderdeel van ons ervaringsonderwijsaanbod in de Amsterdam Law Practice (ALP). Externe stages zijn een vorm van veldwerk in het onderwijs en kunnen bijvoorbeeld bij de overheid, advocatenkantoren of bij de gemeente plaatsvinden. Stages zijn, in tegenstelling tot een clinic binnen de rechtenfaculteit, ‘hybride’ clinical onderwijs, waarbij de begeleiding op de stageplek zelf plaatsvindt. Studenten worden in de stages ook vanuit de opleiding begeleid door deelname aan colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. Binnen sommige masterprogramma’s is het mogelijk om een stage voor studiepunten in de vrije keuzeruimte in te brengen.

Let op dat er vanwege de coronacrisis een aangepast stagebeleid geldig is.

Een stage vinden en vastleggen

Doorgaans zoek je zelf een stage; je kunt hiervoor onder andere UvA Jobboard raadplegen. UvA Jobboard is het platform waar stageplaatsen en vacatures voor bijbanen op worden geplaatst. Na het vinden van een stage leg je zelf contact met de stageverlenende organisatie. Neem contact op via stages-fdr@uva.nl bij vragen over stages en werk, inpasbaarheid in de studie en stagemogelijkheden.

De stageverlenende organisatie geeft aan hoe de procedure verloopt en beslist of je de stage mag lopen. Indien je geen studiepunten wil verkrijgen met de stage, hoef je ook geen contact op te nemen met de facultaire stagecoördinator. Je kunt dan rechtstreeks afspraken maken met de stageverlenende organisatie; de faculteit hoeft hier niet bij betrokken te worden.

Studiepunten

Indien je als masterstudent studiepunten wil ontvangen voor jouw stage, gelden er enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Stageregeling Masters.

Procedure bij stages

Je kunt studiepunten (6 ECTS) verdienen voor een stage als:

  • het mogelijk is om een stage als keuzevak in jouw master in te brengen;
  • de stage binnen de inschrijvingsperiode van de master gelopen is;
  • de stage binnen de master(track) past;
  • deze ten minste 164 uur beslaat (waarvan 24 uur voor de Beroepsethiek track);
  • deze minimaal drie weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de stage is aangemeld d.m.v. het insturen van het aanmeldformulier (PDF) naar stages-fdr@uva.nl;
  • er halverwege de stage een tussentijds verslag (750-1000 woorden) wordt ingeleverd;
  • er uiterlijk vier weken na afronding van de stage cq. het volgen van de track ‘Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk’ een stageverslag (1500-2000 woorden) wordt ingeleverd en deze als voldoende wordt beoordeeld. In dit verslag dient de opgedane kennis uit de track verwerkt te worden. Om deze reden wordt sterk aangeraden om het stageverslag pas in te leveren na het volgen van de track ‘Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk’.

Je kan binnen één master slechts éénmaal studiepunten verdienen met een stage. Als je meer masters volgt, kan voor elke master een stage ingebracht worden, mits voor elke master een stage is gelopen die verband houdt met het thema van de master. Als je twee of meer tracks van één master volgt, kan slechts éénmalig een stage worden opgevoerd.

Aan een stage wordt geen cijfer toegekend. Een stage wordt met een AVV (aan alle verplichtingen voldaan) of een NAV (niet aan verplichtingen voldaan) beoordeeld.

Uitleg voorwaarden en verloop van de procedure

Mogelijkheid inbreng stage als keuzevak in het masterprogramma

Je kunt het onderwijsprogramma van jouw master in de Studiegids raadplegen om te zien of het mogelijk is een stage als keuzevak binnen jouw master in te brengen.

Stage is binnen masterinschrijving gelopen en past binnen de master(track)

De stage dient binnen de masterinschrijving gelopen te zijn. Dit betekent dat een stage die voorafgaande aan de masterinschrijving gelopen is (bijvoorbeeld in de zomer voorafgaande aan de masterinschrijving) niet ingebracht kan worden voor studiepunten.

De facultaire stagecoördinator beoordeelt, in beginsel voorafgaande aan de startdatum van de stage, of de stage past binnen de desbetreffende master(track) en of, indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan, de stage voor 6 ECTS ingebracht kan worden in de masteropleiding. Bij twijfel over de aansluiting van de stage bij de master(track), neemt de facultaire stagecoördinator contact op met de contactpersoon binnen de master(track).

Ureneis

Om een stage voor studiepunten in te kunnen brengen, dient deze minimaal 164 uur te beslaan (waarvan 24 uur voor de Beroepsethiek track). Het mag zowel een fulltime als een parttime stage betreffen (waarbij de stage uren bij een parttime stage over een langere periode worden gespreid).

Track ‘Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk’

Vanaf het collegejaar 2019-2020 wordt een track over beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen aangeboden. Tijdens deze track leren studenten te reflecteren op de beroepsethische aspecten van een specifieke rechtspraktijk aan de hand van relevante beroepsethische theorieën, ideaaltypen, professionele standaarden/kernwaarden en sociaal-empirische en economische inzichten. De collegereeks wordt afgesloten met een centrale reflectiebijeenkomst, waarbij ervaringen en inzichten die studenten tijdens hun stage hebben opgedaan, worden uitgewisseld. Opgedane kennis uit deze track dient verwerkt te worden in het stageverslag.

Een stage kan gedurende het hele jaar gelopen worden; dit is niet aan een bepaalde periode gebonden. De track over beroepsethiek en professionele identiteit zal tweemaal per collegejaar aangeboden worden; in april en in oktober. De meest recente updates zijn te vinden op Canvas. 

Omwille van een goede planning is het van belang dat studenten zich tijdig voor de track aanmelden, zodat het vak Stage zonder vertraging kan worden behaald. Als je van plan bent een stage te lopen, is het aldus verstandig om je alvast aan te melden voor de track en deze indien mogelijk zelfs al te volgen. Je kunt je aanmelden voor de track, ook als je nog geen stage hebt gevonden of vastgelegd, door een e-mail met naam, studentnummer en master(track) te sturen naar stages-fdr@uva.nl.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de track. Op het aanmeldformulier dat door de stageverlenende organisatie ingevuld en ondertekend moet worden, wordt melding gemaakt dat deze track (mogelijk onder stagetijd) gevolgd moet worden en dat de stageverlener de student in staat stelt de colleges bij te wonen. Het rooster zal via Canvas gecommuniceerd worden. Indien dwingende redenen het volgen van de track onmogelijk maken, dient contact opgenomen te worden via stages-fdr@uva.nl. 

Aanmelding stage via aanmeldformulier

De stage dient minimaal drie weken voorafgaande aan de aanvangsdatum van de stage te zijn aangemeld d.m.v. het insturen van het aanmeldformulier (PDF) naar stages-fdr@uva.nl. Dit formulier dient op het moment van toezending volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de stageverlenende organisatie.

Je hoeft je niet via de reguliere vakaanmelding in SIS in te schrijven voor het vak Stage.

Stages die niet tijdig en/of op de juiste wijze zijn aangemeld komen niet in aanmerking voor studiepunten.

Na toezending van het aanmeldformulier beoordeelt de facultaire stagecoördinator  of de stage voor studiepunten gelopen kan worden. Je hoort dit in beginsel voorafgaande aan de startdatum van de stage. In de situatie dat je de stage voor studiepunten kan inbrengen, ontvang je een uitnodiging voor de Canvas pagina van de masterstage. De verdere informatie en communicatie omtrent de stage verloopt via Canvas.

Inleveren verslagen

Halverwege de stage dient er via Canvas een tussentijds verslag van 750 tot 1000 woorden ingeleverd te worden.

Er dient tevens een stageverslag van 1500 tot 2000 woorden (exclusief bijlagen) via Canvas ingeleverd te worden. Aangeraden wordt om het stageverslag pas in te leveren na het volgen van de track ‘Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk’ aangezien opgedane kennis uit deze collegereeks in het stageverslag verwerkt dient te worden. Je dient het stageverslag uiterlijk vier weken na afronding van de stage cq. het laatste college van de track in te leveren:

  • Heb je de stage al afgerond en volg je daarna de track? Lever dan uiterlijk vier weken na het volgen van de track jouw stageverslag in via Canvas;
  • Heb je de track eerst gevolgd en rond je daarna de stage af?

De eisen aan zowel het tussentijds verslag als het stageverslag kun je hier terugvinden.

De facultaire stagecoördinator zal beide verslagen beoordelen. De beoordelingscriteria zijn op Canvas gepubliceerd.

Samenwerking ACLPA

Het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA) biedt voor de track Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk een ondersteunende en wetenschappelijke basis. Zo verzorgen medewerkers van het centrum de inhoudelijke colleges.