Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Opleidingscommissies - FdR

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Opleidingscommissies FdR

De opleidingscommissie is bij uitstek het orgaan voor studenten om hun medezeggenschapsrecht ten aanzien van het onderwijs en de inrichting daarvan uit te oefenen. Elke faculteit is verplicht per opleiding afzonderlijk een opleidingscommissie in te stellen.

Samenwerken

Welke opleidingscommissies zijn er?

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn er de volgende:

 • de opleidingscommissie bachelor Rechtsgeleerdheid
 • de opleidingscommissie Fiscaal recht
 • de opleidingscommissie masters Nederlandstalig
 • de opleidingscommissie masters Engelstalig
 • de opleidingscommissie bachelor PPLE
 • Samenstelling en benoeming

  Elke opleidingscommissie, met uitzondering van de opleidingscommissies masters, bestaat uit 4 studenten en 4 docenten. De opleidingscommissies masters bestaan uit uit een docent en een student per masterprogramma. De studentleden worden door de decaan benoemd voor een termijn van ten hoogste 1 jaar. De docentleden worden door de decaan benoemd voor een termijn van ten hoogste 2 jaar. Na dit jaar kunnen zij herbenoemd worden.

 • Taakomschrijving

  Elke opleidingscommissie heeft tot taak:

  • het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur van de opleiding, de decaan en de studentenraad over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding;
  • advies uit te brengen over de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling. 

  De opleidingscommissie moet in staat gesteld worden overleg te voeren met de directeuren van de onderwijsinstituten en de decaan voordat advies wordt uitgebracht. Vervolgens moet de opleidingscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van de wijze waarop aan het uitgebracht advies gevolg wordt gegeven.

  Daarnaast hebben de directeuren van de onderwijsinstituten de verplichting de opleidingscommissie steeds te raadplegen over alle beleidsbeslissingen die het curriculum, de onderwijs- en toetsvormen, de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de docenten raken.

Contact

Heb je opmerkingen of suggesties met betrekking tot onderwijsaangelegenheden, neem dan contact op met een studentlid van de betreffende opleidingscommissie of met de secretaris van de opleidingscommissies. 

Lid worden?

Vacatures binnen de opleidingscommissies worden aan het begin van het studiejaar (augustus/september) bekendgemaakt.