Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Fair Work & Equality Law Clinic

Amsterdam Law Clinics

De Fair Work and Equality Law Clinic is een initiatief van studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De clinic biedt juridische diensten aan met betrekking tot alle vraagstukken op het gebied van sociale rechten, arbeidsuitbuiting en gelijkheidsrecht.

In de Fair Work and Equality Law Clinic leer je als student om een gedegen zaak op te bouwen. De studenten van de clinic zijn direct betrokken bij het geven van juridisch advies over internationaal en nationaal arbeidsrecht, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten. Het doel is schendingen van fundamentele arbeidsrechten en economische en sociale rechten te voorkomen.

De clinic biedt pro deo-diensten aan diverse organisaties en aan individuele cliënten op het gebied van arbeidsrecht en gelijkheidsrecht. Tijdens de clinic wordt het kritisch denken van studenten gestimuleerd over de functies van het recht in de samenleving en de mogelijkheid om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Vooral met betrekking tot arbeidsrechten, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten.

Protest tegen slechte werkomstandigheden

Teamwerk en een praktijkgerichte aanpak

Topstudenten in hun laatste studiejaren aan de rechtenfaculteit doen in teams onderzoek in de clinic. Zij worden begeleid door leden van de faculteit, o.a. van het onderzoeksinstituut AIAS-HSI. Als student krijg je intensieve, praktijkgerichte begeleiding bij het uitvoeren van juridisch onderzoek en het schrijven van een juridisch advies voor externe cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Het werk in de clinic

Het werk in de clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor cliënten, waarvoor de studenten juridisch onderzoek doen, juridisch advies geven en juridische documenten opstellen. Het clinic-werk wordt uitgevoerd in een team van 3 tot 5 studenten met regelmatige vergaderingen met begeleiders (en cliënten).

Werkneemsters in Cuba

Het clinic-programma

Naast het clinic-programma van de Amsterdams Law Clinics biedt de Fair Work & Equality Law Clinic een thematische workshop aan. Via deze workshop verwerf je als student grondige kennis van de arbeidsreglementering en de rol van het arbeids- en gelijkheidsrecht op EU- en internationaal niveau (ILO, VN en Raad van Europa). Er wordt een overzicht gegeven van de Europese, internationale en Nederlandse wetgeving, die discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst verbiedt, alsmede op grond van handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of religie/geloof in een aantal gebieden. Deze achtergrond zorgt ervoor dat de studenten arbeidsrecht, ‘aanvaardbaar’ werk en gelijkheidsrechtelijke kwesties in de nationale en internationale juridische context kunnen analyseren. 

De belangrijkste discussiepunten zijn onder meer:

  • bronnen van het recht
  • sleutelbegrippen: directe discriminatie, indirecte discriminatie, intimidatie
  • bewijslast
  • rechtsmiddelen en sancties
Kenza Mena
Copyright: Kenza Mena
Het was mooie ervaring om mee te doen aan de Amsterdam Law Clinics. Ik heb mijn praktische vaardigheden verbeterd en heb geleerd om in een team te werken. De wekelijkse seminars waren zeer leerzaam en hebben mij geholpen de begrippen “public litigation” en “cause lawyering” beter te begrijpen. Kenza Mena, Fair Work & Equality Law Clinic 2020/2021

Huidige projecten

Een zaak voor het eerste semester van het academisch jaar 2021/2022 (beginnend in september) betreft het bijstaan van een Nederlandse NGO bij het opstellen van een of meer dagvaardingen op het gebied van arbeidsrecht. En daarnaast het doen van onderzoek voor deze NGO, onder meer naar de gewijzigde reikwijdte van de bepaling over collectieve actie in het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast zullen de studenten op verzoek van de opdrachtgever SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) kijken naar de beste manier om ervoor te zorgen dat multinationals aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade in de toeleveringsketen. SOMO onderzoekt de mogelijkheid om risicoaansprakelijkheid op te nemen in nieuwe wetgeving.

Volgens UNGP- en de OESO-richtlijnen hebben bedrijven de verplichting om risico's op mensenrechtenschendingen (waaronder schendingen van fundamentele arbeidsrechten) in kaart te brengen en te beperken. Er ligt momenteel een wetsvoorstel over een zorgplicht voor bedrijven, waarin staat dat bedrijven aansprakelijk zijn als er toch mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Een logische vervolgstap zou risicoaansprakelijkheid ('strict liability') kunnen zijn voor multinationale ondernemingen die in Nederland actief zijn. 

De studenten van de clinic zullen een verslag maken waarin de volgende door SOMO voorgestelde vragen aan de orde komen:

  1. Wat kunnen we leren van de politieke en maatschappelijke processen die hebben geleid tot het opnemen in de wetgeving van andere vormen van risicoaansprakelijkheid? (D.w.z. productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van een werkgever voor arbeidsongevallen).
  2. Wat zegt de juridische literatuur over risicoaansprakelijkheid? Uit welke elementen bestaat deze of kan deze bestaan en wat zijn de voor- en nadelen van risicoaansprakelijkheid?
  3. Wat zijn, in het licht van wetgeving, literatuur en jurisprudentie over risicoaansprakelijkheid, de mogelijkheden om risicoaansprakelijkheid voor bedrijven in te voeren voor mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen?

Een derde zaak voor de Fair Work and Equality Law Clinic voor het academisch jaar 2021/2022 betreft een vergelijkende studie over gezondheid en veiligheid op het werk in de sector persoonlijke en huishoudelijke diensten.

Het gaat om een zaak met het EFSI, de Europese Federatie van Diensten aan particulieren, gevestigd in Brussel. De studenten zullen een vergelijkend rapport schrijven over de gezondheid en veiligheid op het werk in de sector persoonlijke en huishoudelijke diensten (huishoudelijk werk, zorgverlening aan personen thuis), waarin casestudies in België, Nederland en Italië aan bod komen. Voor dit project zullen de studenten nauw samenwerken met het EFSI. Ze zullen wetgeving, jurisprudentie en best practices met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid in deze sector onderzoeken en interviews afnemen met belanghebbenden in deze drie landen. Daarom worden studenten die Nederlands, Frans en/of Italiaans kunnen spreken/lezen, aangemoedigd om zich voor deze clinic-zaak aan te melden.

Voormalige projecten

Tijdens het 2e semester van het academisch jaar 2020/21 hebben studenten zich bezig gehouden met de problematiek van arbeidsuitbuiting van EU-migranten die voor uitzendbureaus in Nederland werken. De clinic heeft gekeken naar zaken van Spaanse en Poolse werknemers die arbeidsproblemen ervaren of het slachtoffer zijn van arbeidsmisbruik. Het doel van het project is om hun zaken te bespreken met de studenten van de clinic, een inventarisatie te maken van de meest voorkomende, repetitieve problemen van arbeidsmigranten die voor uitzendbureaus in Nederland werken, en hen juridisch advies te geven.

Poolse en Spaanse arbeidsmigranten zijn tijdens de Covid-19-pandemie sterk getroffen door dit soort problemen. Het is een actuele en relevante vraag die op dit moment speelt vanwege het coronavirus en de Roemer-commissie. Die adviseert de regering over aanbevelingen over de wetswijzigingen die zouden kunnen worden ingevoerd om het leven van uitzendkrachten te verbeteren. Het gaat om meer dan 400.000 uitzendkrachten in Nederland, waarbij een aantal van hen in een zeer onzekere situatie zitten.

De Fair Work and Equality Law Clinic heeft ook onderzocht of de uitsluiting van sociale zekerheidsuitkeringen van werknemers die minder dan 4 dagen per week als huishoudelijke hulp werken, waaronder het verlenen van medische zorg op basis van het overheidsbudget dat aan hun particuliere werkgevers wordt verstrekt, (indirecte) discriminatie van vrouwen vormt. Aangezien de overgrote meerderheid van deze huishoudelijke hulp uit vrouwen bestaat.

In een eerdere zaak van de Fair Work and Equality Law Clinic werd de kwestie van (indirecte) discriminatie aan de orde gesteld. De zaak ging over het onderwerp van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. De rechtsvraag betrof de gewoonte om het salaris van een werknemer te baseren op zijn/haar laatstverdiende salaris in een eerdere functie en of dit (indirecte) discriminatie van vrouwen inhoudt. In deze zaak heeft de clinic samengewerkt met pro deo-advocaten.

Publicaties

In het tweede semester van 2020/2021 schreven masterstudenten van de Fair Work & Equality Law Clinic een rapport over arbeidsuitbuiting van Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Een samenvatting van de bevindingen is hier beschikbaar.

Ook heeft een groep studenten onderzoek gedaan naar de situatie van Spaanse arbeidsmigranten in Nederland. Een samenvatting en aanbevelingen zijn hier beschikbaar.

Vragen

Heb je vragen over de Fair Work & Equality Law Clinic? Stuur dan een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl of neem contact op met docenten Marlies Vegter of Nuria Ramos Martin.

Mr. dr. M.S.A. (Marlies) Vegter

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Dr. N.E. (Nuria) Ramos Martin

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Aanmelden en toelating

De Fair Work and Equality Law Clinic staat in principe open voor alle masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Andere vereisten zijn:

  • Je bent ten minste 10 uur per week beschikbaar 
  • Je hebt een sterk arbeidsethos, uitstekende communicatieve en (Engelse) schrijfvaardigheden, en een oprechte interesse in arbeidsrecht, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechtenwetgeving.

Oud-studenten van de clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de clinic en ervaringen van voormalige studenten kun je contact opnemen met een van de onderstaande studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl voor de contactgegevens. 

Semester 2 2019-2020: Semester 1 2020-2021:
Jitte Rickli Kenza Mena
Valentine Schols Sergi Riudalbàs
Lejla Brkic  
Anastasiia Kachalova