Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

Taken en bevoegdheden

​De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

 • Alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

OER bacheloropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen

OER masteropleiding Onderwijswetenschappen

OER masteropleiding Pedagogische wetenschappen

 • De Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (R&R) bevatten de taken en de (procedurele) werkwijze van de examencommissie ten aanzien van toetsing en examinering bij de opleiding.
 • Meer informatie over het afmelden voor werkgroeponderwijs vind je hier.
 • Alle informatie die betrekking heeft op het Bindend studieadvies kun vinden in het hoofdstuk Bindend studieadvies.

Verzoeken

Je kunt bij de examencommissie onder andere een verzoek indienen voor:

 • het aanvragen van vrijstellingen;
 • goedkeuring van vrije programma's en afwijkingen in het reguliere programma;
 • goedkeuring van vrije keuzevakken binnen en buiten de UvA;
 • dispensatie ingangseisen vakken;
 • klachten over tentamens en examens;
 • bemiddeling bij conflicten tussen student en examinator;
 • verlenging van de geldigheidsduur van eindcijfers.

Lees voordat je een verzoek indient eerst de vereisten door die door de examencommissie worden gesteld aan verzoeken en bekijk de indieningstermijnen voor verzoeken.

Contact

Alle correspondentie met de examencommissie via een digitaal contactformulier, de zogenaamde Digitale Student Service Desk (DSSD). 

Contactformulier (voor studenten met een UvAnetID)

Contactformulier (als je geen UvAnetID hebt)


​Andere manieren van aanvragen dan op deze pagina beschreven of onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen.

De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt.

Ambtelijk secretaris en telefonisch spreekuur

Meta van Diest en Marieke Zantkuijl zijn ambtelijk secretaris voor de examencommissie POW. 

Met vragen over ingediende verzoeken kun je terecht tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur. De ambtelijk secretaris van de examencommissie is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 - 1114 7025.

Bezwaar of beroep

Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) via het Digitaal loket voor klacht, bezwaar en beroep studenten UvA.

Vergaderdata

De examencommissie vergadert in het academisch jaar 2019 - 2020 op de volgende data:

 • 3 september 2019
 • 22 oktober 2019
 • 3 december 2019
 • 14 januari 2020
 • 25 februari 2020
 • 6 april 2020
 • 19 mei 2020
 • 23 juni 2020

Samenstelling

Leden

Voorzitter dhr. dr. E. (Ernst) Mulder
Vicevoorzitter prof. dr. P.F. (Peter) de Jong
Leden mw. dr. C. (Cristina) Colonessi
  mw. dr. W. (Wieke) de Vente
  dhr. dr. B.J.H. (Bonne) Zijlstra
  mw. dr. E.J. (Els) Kuiper
Extern lid dhr. prof. (emeritus) dr. S. (Sjoerd) Karsten

Ambtelijk secretariaat

Ambtelijk secretaris

mw. dr. M.M. (Meta) van Diest MA

Algemene informatie over examencommissies aan de UvA