Kunstmatige Intelligentie (Bachelor)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

College of Science

De onderwijs- en examenregelingen (OER) van alle bachelor opleidingen van de FNWI aan de Universiteit van Amsterdam.

Leeswijzer OER

Onderstaand vind je de leeswijzer van het OER. Deze leeswijzer is bedoeld om de inhoud van het OER een stuk begrijpelijker te maken. Mocht je tijdens je studie problemen ondervinden, gebruik dan eerst de OER om na te gaan wat de faculteitsbrede regelingen (deel A) of de opleidingsspecifieke regelingen zijn (deel B). Gebruik de leeswijzer om na te gaan in welk deel van de OER je eventueel antwoord kan vinden op je vraag.

Aan deze leeswijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderwijs- en Examenregelingen

Voor elke opleiding wordt een Onderwijs- en Examenregeling (OER) vastgesteld. Een OER van opleidingen aan de FNWI bestaat uit twee delen:

  1. Deel A bevat de algemene, facultaire regels voor onderwijs en examens.
  2. Deel B bevat per opleiding de toelatingseisen, de eindtermen, de programma's en (wanneer van toepassing) aanvullende regelingen specifiek voor een opleiding.

Hieronder vindt u links naar de OER-en van de opleidingen van de FNWI 2018-2019 (gevolgd door de OER-en van voorgaand studiejaar ). Het huidige OER geldt voor alle studenten.

OER-en studiejaar 2018-2019

OER-en studiejaar 2017-2018

OER-en studiejaar 2016-2017

OER-en studiejaar 2015-2016

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

Elke Examencommissie stelt regels op voor de gang van zaken met betrekking tot tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens.

In de FNWI hebben de Examencommissies afgesproken dat zij dezelfde Regels en Richtlijnen zullen hanteren, zodat voor studenten en medewerkers duidelijk is welke regels gelden.

In de Regels en Richtlijnen staan bepalingen die voor een deel eerder in de OER van de opleidingen hebben gestaan, bij vragen is het daarom nodig zowel de OER als de Regels en Richtlijnen te raadplegen.

Gepubliceerd door  Education Service Centre

14 december 2018