Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie Kunstmatige Intelligentie

Waarvoor kun je bij de Examencommissie terecht?

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. Tevens dient de Examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad.

De Examencommissie heeft onder andere de volgende taken:

 • goedkeuren van het studieprogramma (= vakkenpakket)
 • vrijstelling verlenen van studieonderdelen
 • erkennen van in het buitenland behaalde studiepunten
 • toestemming verlenen om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
 • toelating verlenen tot een opleiding of een studieonderdeel
 • klachten behandelen omtrent tentamens en tentamenuitslagen
 • afnemen van examens
 • meldpunt fraude en plagiaat

Laten goedkeuren van je studieprogramma (=studieplan)

Aan het eind van je tweede studiejaar moet je je studieprogramma laten goedkeuren door de Examencommissie.
De deadline daarvoor is 15 juni.

Waarom laten goedkeuren?

Het laten goedkeuren van je studieprogramma is belangrijk omdat daarmee ook de door jou gekozen keuzevakken worden beoordeeld.
Je wil natuurlijk niet in de situatie belanden dat je al keuzevakken hebt gevolgd die daarna toch nog afgekeurd worden door de Examencommissie.

Hoe laten goedkeuren?

Via onderstaande link vul je in welke vakken je tijdens de bachelor hebt behaald en welke vakken je nog moet behalen. Biedt het gehele studieplan op deze manier ter goedkeuring aan bij de Examencommissie. LET OP: als je studieprogramma is gewijzigd na eerdere goedkeuring, laat dit dan opnieuw beoordelen door de Examencommissie! 

Deadline: wanneer laten goedkeuren?

De Examencommissie hanteert een behandeltermijn van 8 weken.
Omdat je, voordat je in september aan je keuzevakken begint, goedkeuring nodig hebt, moet je je studieplan uiterlijk 15 juni ter goedkeuring aanbieden aan de Examencommissie via onderstaande link: je krijgt dan in augustus nog bericht.

LET OP

Elke wijziging in het studieprogramma dient door de Examencommissie opnieuw goedgekeurd te worden.
Heb je al een goedgekeurd studieprogramma maar heb je iets gewijzigd (je hebt bijvoorbeeld een ander keuzevak gevolgd), wijzig je studieprogramma dan via onderstaande link en dien dit opnieuw aan ter goedkeuring bij de Examencommissie.
 

Vrijstellingsverzoek 

Wil je vrijstelling vragen voor een vak? Ook daarvoor kun je gebruik maken van de online Studieplan Applicatie: 

Overige verzoeken aan de Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen gericht worden aan de ambtelijk secretaris, per e-mail bereikbaar via: examiw-science@uva.nl

Gebruik onderstaande formulieren in de volgende gevallen:

 • aanvraag opheffing blokkade
 • aanvraag verlenging geldigheidsduur behaalde resultaten
 • aanvraag individueel project

Behandeling verzoeken door de Examencommissie

Gedurende het academisch jaar kunnen op ieder moment verzoeken worden ingediend bij de examencommissie. De examencommissie vergadert in beginsel iedere maand. De agenda voor een vergadering van de examencommissie wordt in de week voor de vergadering samengesteld uit de op dat moment bij de examencommissie ingediende stukken.

De examencommissie hanteert in beginsel een behandeltermijn van 8 weken. Zij streeft ernaar om verzoeken van studenten zo spoedig mogelijk te behandelen.

2020 BSc Kunstmatige Intelligentie
   
januari Kalenderweek 5
februari Kalenderweek 9
maart Kalenderweek 12
april Kalenderweek 17
mei Kalenderweek 21
juni Kalenderweek 26
juli Kalenderweek 30
augustus Kalenderweek 34

Voorgaande informatie heeft tot doel studenten en medewerkers enig inzicht te geven in de planning van de vergaderingen van de subcommissies van de examencommissie Exacte wetenschappen en Informatiewetenschappen. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De examencommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar vergaderschema en/of procedure.

 

Leden Examencommissie

De leden van de Examencommissie Kunstmatige Intelligentie zijn te vinden op de volgende pagina:

Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

Als je het oneens bent met een schriftelijke uitspraak (beschikking) van een examinator of de Examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De termijn voor het indienen van een beroep is  6 weken.

Adres

College van Beroep voor de Examens (COBEX)
Spui 21, 1012 WX  Amsterdam

Zie ook in de A-Z lijst onder Klachten.