Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

Taken, contact en verzoeken indienen

De examencommissie van de opleiding Geneeskunde heeft een aantal wettelijk bepaalde taken en bevoegdheden rondom kwaliteit, vaststellen van exameninstrumenten, diplomeren, verlenen van vrijstellingen en handelen bij onregelmatigheden, fraude en plagiaat. Als student kun je verschillende verzoeken indienen.

Taken

De taken van de examencommissie zijn vastgelegd in de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Niet alle taken van de examencommissie zijn zichtbaar. 

 • Kerntaken
  • op een objectieve en deskundige manier vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt rondom kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad; 
  • borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
  • vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen; 
  • verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens en het vaststellen van afwijkende individuele programma’s;
  • behandelen van bepaalde categorieën van individuele verzoeken samenhangend met de OER;
  • maatregelen nemen binnen het kader van de Fraude- en plagiaatregeling van de UvA bij (vermoeden van) fraude of onregelmatigheden;
  • aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
  • uitreiken van het getuigschrift en het diplomasupplement, als bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd;
  • uitreiken van een verklaring van behaalde tentamens aan studenten die meer dan één tentamen met goed gevolg hebben afgelegd maar geen getuigschrift krijgen.

Verzoeken indienen en contact

Studenten dienen verzoeken aan de examencommissie in per e-mail of schriftelijk. Vul het onderstaande verzoekformulier volledig in en mail dit naar examencommissie@amc.uva.nl. Of stuur het verzoek per post naar:

Ambtelijk secretariaat examencommissie Geneeskunde

Afd. Onderwijssupport AMC, J0-212

Meibergdreef 15

1105 AZ Amsterdam

Lees eerst de Regels en richtlijnen

De examencommissie verzoekt studenten om vóór het indienen kennis te nemen van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie om na te gaan of het verzoek bij de examencommissie thuishoort. Hieronder staan de Veelvoorkomende verzoeken toegelicht. De student kan het indienen van het verzoek voorbereiden met een studieadviseur.

Verzoeken die de Examencommissie niet behandelt zijn:

 • uitzonderingen op de nominaalregeling
 • aanpassingen in de volgordelijkheid van het onderwijs van de bachelor
 • verzoeken over het inhalen van verplicht onderwijs

Voor deze verzoeken kunnen studenten terecht bij de Onderwijsadministratie, te bereiken via de DSSD.

Vrijstellingsverzoeken

Voor vrijstellingsverzoeken geldt een andere procedure: vul voor een vrijstellingsverzoek voor de bachelor het verzoekformulier volledig in en lever dit in bij de studentenbalie aan het J-plein of digitaal via de DSSD.

Motiveer het verzoek en stuur (als mogelijk) ondersteunende bijlagen mee (bijvoorbeeld een gewaarmerkte kopie cijferlijst, vakomschrijving uit de studiegids, bachelorthesis andere opleiding, etcetera.) 

Veelvoorkomende verzoeken met toelichting

 • Vrijstelling van een vak of leerlijn

  In artikel 9 Regels en Richtlijnen bachelor Geneeskunde Epicurus van de Examencommissie 2020-2021 (hierna: RR) staan zowel de toekenningsgronden als de procedure beschreven. De examencommissie toetst of het verzoek van overeenkomstige inhoud en studielast is als de onderwijseenheid waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd. Ook legt de examencommissie het verzoek voor aan de betreffende examinator. Daarna neemt de examencommissie een besluit.

  Vrijstellingen worden niet verleend op grond van:

  • tentamens die langer dan vijf jaar geleden zijn behaald;
  • kennis en ervaring die langer dan vijf jaar geleden is opgedaan; of
  • werkzaamheden die langer dan vijf jaar geleden zijn verricht.
 • Verzoeken om extra EC’s (studiepunten) op het diplomasupplement te vermelden

  Een verzoek voor het vermelden van extra studiepunten op het diplomasupplement kan pas worden ingediend nadat de studiepunten van het verplichte keuzeonderwijs in SIS zijn geregistreerd. Dien dit verzoek uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de diploma-aanvraag in. Extra EC’s op het diplomasupplement worden alleen vermeld als het onderwijs een duidelijke medische inslag heeft, de inhoud niet overlapt met het onderwijs van de bachelor en binnen de EU gevolgd is.

  Voeg bij het verzoek de vakomschrijving (studiegids) en een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst bij als de resultaten niet aan de Universiteit van Amsterdam zijn behaald.

 • Verzoeken om uitstel van diplomering/toestemmingsverklaring bijvakken

  De student kan de examencommissie vragen om uitstel van het diplomeren, bijvoorbeeld om een externe minor of bijvakken te volgen. Vermeld in het verzoek duidelijk welke vakken gevolgd worden en voor welke periode uitstel wordt gevraagd. Indien een student een toestemmingsverklaring nodig heeft om bijvakken aan een andere universiteit te volgen,  kan deze verklaring in hetzelfde verzoek aangevraagd worden. De student vermeldt duidelijk  om welke vakken het gaat en aan welke universiteit deze vakken gevolgd worden. De vakken worden niet op het diplomasupplement vermeld.

 • Verzoeken om een uitzondering op de cumlauderegeling

  In de Regels en Richtlijnen staan de voorwaarden voor cum laude. De examencommissie wijkt alleen in zéér uitzonderlijke gevallen af van deze regeling. Studenten die een verzoek doen voor een uitzondering op deze regels vanwege persoonlijke omstandighedenmotiveren en onderbouwen dit verzoek duidelijk en met schriftelijke stukken.

 • Verzoeken rondom doorstromen naar een volgend studiejaar/dwingend studieadvies

  Op grond van persoonlijke omstandigheden kunnen studentende examencommissie verzoeken om een uitzondering te maken op de doorstroomregeling of het Dwingend Studieadvies. Geef duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden speelden, in welke periode dit was en of er melding is gemaakt bij de studieadviseur. Voeg ook een studieplanning bij.

Fraude en plagiaat

De examencommissie heeft de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 2019 van toepassing verklaard in de Regels en Richtlijnen. Als er een vermoeden van fraude/plagiaat wordt gemeld aan de examencommissie, dan volgt de Examencommissie onderstaande vaststaande procedure.

Indien een vermoeden van fraude of plagiaat wordt geconstateerd, wordt hiervan melding bij de examencommissie gemaakt. Dergelijke meldingen worden doorgaans door coördinatoren of surveillanten ingediend. De student wordt ingelicht, voor de melding bij de examencommissie wordt gedaan.

Na ontvangst van de melding roept de examencommissie de student op voor een persoonlijk gesprek, om hem1 in de gelegenheid te stellen zijn visie op het vermoeden van fraude en de eventuele stukken te geven. Het secretariaat van de examencommissie nodigt de student per e-mail uit en vraagt de student om de afspraak te bevestigen.

Meestal vindt het gesprek met de examencommissie met twee leden van het Dagelijks Bestuur en een medewerker van het secretariaat van de examencommissie plaats. De student kan bij het secretariaat informeren welke leden aanwezig zijn. Het is de student toegestaan om iemand mee te nemen naar dit gesprek, de examencommissie stelt het op prijs als de student dit van tevoren meldt.
In het gesprek deelt de examencommissie haar bevindingen aan de student mede en stelt de student in de gelegenheid om zijn verhaal te doen. De examencommissie neemt geen besluit tijdens het gesprek. Het besluit van de examencommissie over het al dan niet opleggen van een sanctie wordt schriftelijk aan de student medegedeeld binnen vier weken.

Samenstelling examencommissie

Dagelijks bestuur

Prof. dr. M. Maas, voorzitter

Dr. R.L. Hulsman, vice voorzitter

Mevrouw dr. N.C. van der Weerd, secretaris en lid

Dr. V.J.J. Odekerken, lid

Leden plenaire examencommissie

Prof. dr. F.G. Dikkers

Dr. D.K. Bosman

Prof. dr. J.W. Groothoff

Mevrouw M.L. Heitbrink MSc, extern lid

Ambtelijk secretariaat

Mevrouw mr. M. Kaptein

Mevrouw B.C. de Lange LLB