Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Majoren Future Planet Studies

voor studenten die zijn gestart in 2018 of later

Future Planet Studies is een opleiding waarin grote mondiale uitdagingen op het snijvlak van mens en aarde centraal worden gesteld. Nadat studenten in het eerste jaar kennis hebben gemaakt met een breed palet van disciplines hierin een rol speelt, kiezen ze vanaf jaar twee voor een focus op ofwel de natuurwetenschappelijke kant, ofwel de sociaalwetenschappelijke kant door middel van een major, respectievelijk Future Earth en Future Society.

LET OP:  Studenten die in 2017 of eerder zijn begonnen met Future Planet Studies kunnen kiezen uit tien verschillende disciplinaire majoren. De onderstaande informatie is voor hen niet van toepassing. Informatie over de majoren oude stijl is hier te vinden.

Vakkenoverzicht Future Earth (paars), Future Society (oranje) en gezamenlijke vakken (blauw)

De vakbeschrijvingen van de majoren zijn te vinden op Canvas.
 

Opgeven Major

Studenten wordt gevraagd hun keuze voor specialisatie mid-april door te geven. Om studenten te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze, worden de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Majorkeuzeworkshops door studieadviseurs (zie mail)
 • Wanneer een student na deelname aan bovenstaande activiteiten nog steeds twijfelt over de majorkeuze: Plan een gesprek met een van de studieadviseurs voor een persoonlijk studieadvies.


Zie ook de Majorkeuze checklist hieronder: heb je overal aan gedacht?

 • Major Future Earth

  Future Earth richt zich vooral op een natuurwetenschappelijke analyse van het functioneren van systeem aarde en de invloed van de mens hierop. Dat gebeurt hoofdzakelijk via de vakgebieden van de biologie en aardwetenschappen, waarbij ook uitstapjes worden gemaakt naar aanpalende vakgebieden zoals  duurzame chemie.

  Binnen de major wordt bestudeerd hoe het systeem aarde functioneert op het snijvlak waar bodem, water, atmosfeer, het leven en de mens bij elkaar komen. We kijken daarbij naar de link tussen de biotische en abiotische systemen, van de moleculaire tot de landschapsschaal. We bestuderen vervolgens hoe menselijk handelen ingrijpt in deze systemen en hoe deze inzichten zich vertalen naar (duurzaam) beheer van het systeem Aarde. Belangrijke overkoepelende thema’s zijn Voedsel en Water.

  Kwesties die onder andere aan de orde komen zijn:

  • De interactie tussen plant en bodem en hoe deze enerzijds de basis van onze landbouwproductie vormt en anderzijds leidt tot (het functioneren van) de verscheidenheid aan terrestrische ecosystemen en biodiversiteit die we op aarde aantreffen. Daarbij kijken we naar de manier waarop natuurlijke en door de mens gestuurde processen van verandering deze systemen beïnvloeden, en hoe dit zich vertaalt naar (duurzaam) beheer.
  • Het functioneren van aquatische ecosystemen, de impact van menselijk handelen in de vorm van o.a. overexploitatie, vervuiling en klimaatverandering hierop en de implicaties hiervan voor (duurzaam) beheer.
  • De principes van hydrologie, de watercyclus en mondiale watervoorziening, en de manier waarop dit, in wisselwerking met de vegetatie, sturend is voor landschappelijke processen zoals erosie en landdegradatie.

  Daarnaast worden de praktische vaardigheden geleerd en getraind om de genoemde systemen en hun interacties kwantitatief te analyseren, waaronder:

  • Veld- en laboratoriumonderzoek
  • GIS en Remote Sensing
  • Programmeren, modelleren en data-analyse.

  Specifieke aandachtspunten/tips voor de Future Earth major

  • Let op dat je je al aan het eind van je 2e jaar aanmeldt voor een minor of keuzevakken die je in het eerste semester van je 3e jaar gaat volgen. In semester 5 zijn er geen majorvakken geroosterd.
  • Gebruik voor het laten goedkeuren van de invulling van je keuzeruimte datanose, zie voor meer informatie www.student.uva.nl/fps/spa
  • Voor het vak "Desertification and Land Degradation" ga je 2 weken op veldwerk naar Spanje. Let daar op bij het aanmelden voor andere vakken in die periode en geef aan de betreffende docenten door wanneer je precies afwezig bent (rooster volgt later).
  • Aan het veldwerk in jaar 2 zijn kosten verbonden, over de hoogte daarvan word je later geïnformeerd.

  Aandachtspunten en aanbevelingen van studenten

  • FPS-studenten die het gammaprofiel volgen missen wellicht een basis in scheikunde en dan wordt het bij sommige vakken in de major aanpoten. Zorg dat je deze achterstand inhaalt door herhaling van de stof van "Toekomstperspectief voor de Aarde".
  • Kijk al van tevoren of je er bijvakken zijn die je leuk lijken te volgen. Het goed informeren over verschillende bijvakken kan sterk bijdragen aan een betere werkdruk voor studenten die meer uitdaging zoeken.
 • Major Future Society

  Future Society richt zich vooral op de invloed en impact van de mens op onze natuurlijke omgeving. Dat gebeurt hoofdzakelijk via de vakgebieden van de politicologie, sociale geografie en planologie, waarbij echter ook uitstapjes worden gemaakt naar aanpalende vakgebieden zoals  economie, bestuurskunde, recht, milieukunde en filosofie.

  Binnen de major wordt om te beginnen bestudeerd hoe en waarover politieke besluiten op allerlei niveaus (van lokaal tot internationaal) tot stand komen en hoe die besluitvorming wordt beïnvloed door allerlei maatschappelijke en internationale processen en problemen. Kwesties die aan de orde komen zijn:

  • De toename van mondiale problemen, zoals de economische crisis, de milieucrisis, de bevolkingsexplosie, de nieuwe migratiegolven, waarbij ook oog is voor het gegeven dat de mondiale interdependentie toeneemt terwijl er geen evenredige toename is van onze capaciteiten om op deze complexe problemen passende antwoorden te vinden.
  • De afname van het staatsgezag in vrijwel alle landen van de wereld, wat in meerdere gevallen heeft geleid tot verbroekkeling en zelfs ineenstorting van het regime.
  • Het verdwijnen van naoorlogse rechtvaardigingen voor beleid (bijv. de keuze voor de EU of voor een verzorgingsstaat), de leemtes die daarmee zijn ontstaan en daarmee ook de uitdagingen die dat stelt aan de democratie.
  • De verschuiving van cruciale sociale verbanden (van familie, stand en klasse naar bijvoorbeeld religie, nationaliteit en andere etnisch-culturele verbanden) die tot het ontstaan van nieuwe politieke actoren leidt.

  In aanvulling hierop wordt vanuit planologische en sociaalgeografische lens gekeken naar de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus, naar hoe mensen gebruik maken van de ruimte om zich heen en de daarin aanwezige hulpbronnen. Ruimte is een schaars goed waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan, en ook plaats, schaal, afstand, relaties, en de omgeving zijn belangrijke sleutelwoorden bij het adresseren van de grote mondiale uitdagingen. Het is een aanzienlijke planologische uitdaging om ervoor te zorgen dat ruimtelijke veranderingen in goede banen worden geleid. Zeker bij stedelijke gebiedsontwikkeling valt het niet mee om te voldoen aan de wensen en behoeften op het gebied van wonen, werken, recreëren en verkeer. De sociale geografie stelt zichzelf daarbij de opdracht vooral ook te kijken naar de conflicten en spanningen die hierbij kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als het gaat om de toegang tot en het gebruik van de aanwezige hulpbronnen en de druk die dit legt op de natuurlijke leefomgeving.

  Bij deze analyse en bij het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen wordt mede gebruik gemaakt van inzichten uit andere relevante vakgebieden, zoals de politicologie, bestuurskunde, recht, economie en milieukunde.

  Specifieke aandachtspunten/tips voor de Future Society major

  • Let op dat je je al aan het eind van je 2e jaar aanmeldt voor een minor of keuzevakken die je in het eerste semester van je 3e jaar gaat volgen. In semester 5 zijn er geen majorvakken geroosterd.
  • Gebruik voor het laten goedkeuren van de invulling van je keuzeruimte datanose, zie voor meer informatie www.student.uva.nl/fps/spa

  Aandachtspunten en aanbevelingen van studenten

  • Kijk al van tevoren of je er bijvakken zijn die je leuk lijken te volgen. Het goed informeren over verschillende bijvakken kan sterk bijdragen aan een betere werkdruk voor studenten die meer uitdaging zoeken.

Contactpersonen major

Studieadviseurs

Naam: August de Heij en Elisa Remmers
Kamer: C3.115 en C3.114
E-mail: klik hier om een afspraak te maken, voor overige vragen studieadviseur-iis@uva.nl
Inloopspreekuur: ma. en do. 13 - 15 uur
Beschikbaar voor de volgende vragen: (twijfel) keuze major, studieplanning/invulling keuzeruimte, persoonlijke omstandigheden

Education Desk IIS          

E-mailadres: educationdesk-iis@uva.nl
Telefoon: 020 525 5190

Examencommissie

E-mail: examencommissie-iis@uva.nl
Website

Vakaanmelding

 • Zie www.student.uva.nl > opleiding > A-Z lijst > vak-en tentamenaanmelding. Let op: eerste semester loopt van september t/m januari (blok 1, 2 én 3). Tweede semester loopt van februari t/m juni (blok 4, 5 en 6).
 • Inschrijving tentamens: vakaanmelding is automatisch aanmelding voor tentamen. Bij een onvoldoende/NA/NAV schrijven we je automatisch in voor de herkansing. Heb je een voldoende maar wil je toch de herkansing maken? Meld je dan uiterlijk 15 werkdagen voor het hertentamen aan via educationdesk-iis@uva.nl  Je kunt je ook uiterlijk 15 werkdagen voor het hertentamen weer uitschrijven voor de herkansing. LET OP: het laatste cijfer blijft staan. Wanneer je de herkansing alsnog niet maakt registreren we een NA (Niet Aanwezig) en vervalt je voldoende van de eerste kans. 

Aanschaf literatuur

 • Zie studiegids (vakbeschrijvingen)
 • Verkoop o.a. via studievereniging GAOS   

Roosters

Informatiekanalen