Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
BSA - Bindend studieadvies

BSA - Bindend studieadvies

BSA - Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) is onderdeel van een reeks maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt. Met het BSA stelt de faculteit vast in hoeverre een student – na het doorlopen van het eerste jaar van de studie – de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

 • Hoe werkt het BSA?
  • Alle voltijd- en deeltijdstudenten die een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) beginnen, krijgen met het BSA te maken. Het BSA geldt ook voor studenten die aan een andere (tweede of nieuwe) bacheloropleiding binnen de FGw beginnen.
  • Alleen eerstejaars studenten die eind juli van het lopende studiejaar ten minste 48 van de 60 verplichte studiepunten (EC) hebben behaald, mogen hun bachelor in het volgende jaar voortzetten. Voor deeltijdstudenten geldt een minimum van 24 EC.
  • De regels met betrekking tot bindend studieadvies zijn te vinden in de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER), artikel 6. Zie pdf-bestand hieronder.
  Facultaire Onderwijs- en examenregeling deel A

  Let op: voor de ACASA-opleidingen Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen, is onderstaand pdf-bestand van toepassing.

  Onderwijs- en examenregeling UvA-VU, deel A

  Ondersteuning

  • Om te kunnen voldoen aan de norm van minimaal 48 EC krijg je vanuit de opleiding de noodzakelijke ondersteuning. Zo wordt tijdens de tutorbijeenkomsten onder andere aandacht besteed aan je studievoortgang en de keuzes die je in je studie maakt.
  • De opleiding volgt je studievoortgang nauwlettend en kan je in geval van bijzondere omstandigheden doorverwijzen naar de studieadviseur.
  • Je draagt zelf de verantwoordelijkheid om bij studiebelemmerende omstandigheden contact op te nemen met de studieadviseur.

  Studieadvies

  • Tijdens de propedeuse ontvang je in december en februari een tussentijds studieadvies, op basis waarvan je eventueel actie kunt ondernemen of kunt besluiten je studie vroegtijdig te beëindigen.
   Let op: Voor de ACASA-opleidingen (Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen) is dat in december en januari.
  • Eind juli ontvang je een positief of voorlopig negatief BSA, waarin is aangegeven of je de opleiding kunt voortzetten.

  Zie ook: 

 • Positief BSA

  Eerstejaars propedeusestudenten die eind juli ten minste 48 (24 voor deeltijdstudenten) van de 60 verplichte studiepunten (EC) hebben behaald, ontvangen een definitief positief bindend studieadvies. Zij mogen hun bachelor in het volgende studiejaar voortzetten.

  Afronding propedeuse 

  Zorg ervoor dat je in het tweede studiejaar de eventueel ontbrekende studiepunten uit de propedeuse alsnog behaalt en bespreek je studieschema met de studieadviseur van je opleiding.

  Studieadviseurs

  Invulling postpropedeuse

  Kijk voor de mogelijkheden om je postpropedeuse in te vullen onderstaande verwijzing.

  Keuzeruimte in de bachelor

  Honoursprogramma

  Wanneer je de propedeuse hebt behaald met een gewogen gemiddelde van ten minste een 7,5 kun je je aanmelden voor het FGw Honoursprogramma.

  FGw Honoursprogramma

 • Negatief BSA

  Je ontvangt een negatief bindend studieadvies als je als eerstejaars propedeusestudent minder dan 48 studiepunten (EC) behaalt (24 EC voor deeltijdstudenten).

  Heb je eind juli dit aantal studiepunten niet behaald, dan ontvang je een voorlopig negatief bindend studieadvies. Mocht dit advies aan het eind van het studiejaar definitief worden omgezet in een negatief bindend studieadvies, dan mag  je je bachelor in het volgende studiejaar niet voortzetten. 
  Let op: Voor de ACASA-opleidingen Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen geldt dit voor de volgende drie studiejaren.

  Negatief BSA en nu?

  1. Studieadviseur

  De studieadviseur kan je advies geven over de gevolgen van een negatief BSA en het vervolgen van je (studie)loopbaan.

  Studieadviseurs

  2. Heroriëntatie (studie)loopbaan

  Meer informatie over het wisselen van studie en over studiekeuzebegeleiding vind je via onderstaande verwijzing naar Studietwijfels.

  Studietwijfels

  3. Bezwaar tegen negatief BSA

  Je kunt bezwaar maken tegen een negatief BSA door uiterlijk maandag 10 augustus 2020, 09.00 uur een verzoek tot dispensatie in te dienen bij de examencommissie.
  De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de tutor en de studieadviseur. Een verzoek tot dispensatie kan ingediend worden op een van de volgende gronden:

  • Persoonlijke omstandigheden 
   Door bijzondere persoonlijke omstandigheden ben je er niet in geslaagd om te voldoen aan de norm van minimaal 48 studiepunten. 
  • Geschiktheid voor de opleiding 
   Je bent van mening geschikt te zijn voor de opleiding en denkt deze alsnog binnen een redelijke termijn af te kunnen ronden.

  Dispensatieverzoek negatief BSA indienen

  Meer informatie

  Zie voor meer informatie over het indienen van een verzoek tot dispensatie de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER), artikel 6.7 t/m 6.9, of voor de ACASA-opleidingen (Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen) Onderwijs- en examenregeling UvA-VU, artikel 6.4 en 6.5. In beide regelingen staat ook welke stukken je mee moet sturen met het verzoek.

 • FAQ

  Vraag en antwoord over bindend studieadvies.

  FAQ

Om je te helpen een inschatting te maken wat betreft je huidige studievoortgang kun je kijken in het schema studievoortgang propedeuse (download hieronder). Hierin vind je o.a. advies over extra uitdaging, extra ondersteuning, trainingen en workshops, en informatie over het verloop van de BSA-procedure.

Download het schema studievoortgang (PDF)