Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medezeggenschap

Als je mee wilt praten en denken over onderwijskwesties, onderwijsvoorzieningen en studentenbelangen, kun je op verschillende manieren en op verschillende niveaus binnen de organisatie actief worden.

Aan de UvA wordt studenteninspraak op 3 niveaus vertegenwoordigd:

Het besturingsmodel van de UvA

De bestuursstructuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen volgt het besturingsmodel van de Universiteit van Amsterdam. Die structuur is best ingewikkeld. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoe werken de verschillende lagen van de structuur samen? In een aantal video's geeft decaan van de FGw Fred Weerman toelichting op het besturingsmodel van de faculteit.

1. Inleiding en leidende principes

Kenmerkend voor het besturingsmodel van de UvA is dat de taken en verantwoordelijkheden gescheiden zijn, en ondergebracht zijn in verschillende lagen. Daarnaast is het altijd zo dat niet zozeer een bestuur, maar een persoon binnen zijn of haar mandaat een besluit neemt, en daar dus ook verantwoordelijkheid voor draagt.

2. Het organogram

Uit het UvA-model volgt dat ook het organogram van de faculteit bestaat uit verschillende lagen: de afdelingen (waar het personeel is ondergebracht), het onderwijs (bachelor en master), het onderzoek en de ondersteuning.

3. Gescheiden verantwoordelijkheden

Binnen elke laag beperkt de verantwoordelijkheid zich tot die laag. Zo gaat een afdelingsvoorzitter over het personeel, maar niet over de inhoud van onderwijs en onderzoek.

4. Overlegstructuren

Uitgangspunt van de overlegstructuur het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat beslissingen 'zo laag mogelijk' in de organisatie genomen worden. Als dat niet mogelijk is, schuift het besluit door naar een hoger niveau.

5. Integraal management

Door de gescheiden verantwoordelijkheden is de decaan is als enige in de bestuursstructuur integraal verantwoordelijk. De decaan overlegt in het Dagelijks Bestuur met de onderwijsdirecteuren van het College en de Graduate School, de facultaire onderzoeksdirecteur, de directeur bedrijfsvoering en een student-lid. Integraal management komt verder vooral tot stand door overleg.

6. Medezeggenschap

De formele medezeggenschap op facultaire niveau is ondergebracht bij een facultaire Ondernemingsraad en een Facultaire Studentenraad. Op centraal niveau zijn er eveneens medezeggenschapsorganen namens het personeel en namens de studenten.

7. Opleidingscommissies

Op het niveau van de opleidingen vormt de Opleidingscommissie het medezeggenschapsorgaan. Deze commissies bestaan uit evenveel studenten als docenten.

8. Besluitvorming bij geschillen

Het kan voorkomen dat een voorgenomen besluit van het bestuur niet op de instemming van de medezeggenschap kan rekenen, of dat een ander conflict ontstaat. Ook hier geldt dat eerst getracht wordt dit zo laag mogelijk in de organisatie op te lossen.

9. Afsluiting

Wat je ook vindt van het besturingsmodel, het is belangrijk dat alle spelers in het model rolvast zijn en optreden vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid.

Q&A

In een speciale Q&A-sessie naar aanleiding van bovenstaande uitleg geeft decaan Fred Weerman antwoord op vragen van Roeland Voorbergen, voormalig lid van de Centrale en Facultaire Studentenraad.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze video's? Neem dan contact op met de bestuurssecretaris via onderstaand adres.