Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie bacheloropleidingen

Examencommissie bacheloropleidingen

De examencommissie van het College of Humanities (CoH) bestaat uit docenten van de bacheloropleidingen en bewaakt de kwaliteit van de toetsing en de examens binnen alle bachelorprogramma's van de faculteit. Zij ziet toe op de handhaving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en vaardigt hiertoe Regels en richtlijnen uit.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder meer:

 • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ter verkrijging van een graad;
 • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens;
 • het goedkeuren van keuzeonderdelen;
 • het treffen van maatregelen in geval van fraude en plagiaat.
 • Naar de examencommissie of naar de onderwijsbalie?

  De examencommissie behandelt verzoeken van studenten. Je kunt verzoeken alleen indienen via een digitaal formulier. Zie voor meer informatie en de diverse formulieren: Verzoeken indienen.

  De onderwijsbalie kan je informatie of uitleg over een bepaalde regeling geven. Indien nodig word je doorverwezen naar de studieadviseur. 
  Het kan verstandig zijn om met een studieadviseur te overleggen voordat je een verzoek doet aan de examencommissie. In de meeste gevallen kan een studieadviseur goed inschatten wat de examencommissie nodig heeft om je verzoek te beoordelen.

 • Regels en richtlijnen

  De examencommissie CoH stelt Regels en richtlijnen vast. Deze zijn een nadere uitwerking van de Onderwijs- en examenregelingen die jaarlijks door de decaan worden vastgesteld. In de Regels en richtlijnen staan onder andere de taken van de examencommissie, de regels met betrekking tot toetsing en de wijze van behandeling van verzoekschriften.

 • Cum laude

  De regeling voor de Faculteit der Geesteswetenschappen is te downloaden via onderstaande pagina:

 • Plagiaat en fraude

  Zie onderstaande pagina voor meer informatie over plagiaat en fraude. Hier vind je ook de fraude- en plagiaatregeling (pdf) van de UvA.

 • Verzoeken indienen

  Verzoeken aan de examencommissie kunnen alleen worden ingediend via de digitale formulieren op onderstaande website:

 • Dispensatieverzoek negatief BSA

  Als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt en als gevolg daarvan niet kunt voldoen aan de BSA-norm, kun je een verzoek tot dispensatie voor een negatief bindend studieadvies indienen bij de examencommissie.

  Let op: in het studiejaar 2019-2020 wordt vanwege de coronacrisis geen negatief BSA afgegeven. Ook als je in het eerste jaar minder dan 48 studiepunten hebt behaald, kun je je studie in 2020-2021 voortzetten.

 • Beroep indienen

  Als je het oneens bent met een beslissing van een examinator of de examencommissie kun je binnen zes weken na de datum van de beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Voor een beroep tegen een cijfer geldt het volgende:

  • overleg allereerst met de docent over je bezwaren, maar houd rekening met de CBE beroepstermijn van 6 weken (na registratie van het cijfer in SIS);
  • een beroep tegen een deelcijfer is niet mogelijk;
  • na ontvangst van het beroep zal het CBE de examencommissie vragen om te onderzoeken of een schikking mogelijk is. Indien dit niet het geval blijkt, beslist het CBE.

  Andere zaken waarvoor je een beroep kunt indienen zijn bijvoorbeeld: de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken.

 • Samenstelling examencommissie

  De examencommissie CoH bestaat uit de volgende leden:

  ACASA

  Prof. dr. V.V. (Vladimir) Stissi

  Engelse taal en cultuur

  Dr. K.A. (Kristine) Johanson

  Europese studies en Religiewetenschappen

  Dr. A.C. (Anne) van Wageningen

  Filosofie 

   Dr. S. (Stefan) Niklas

  Geschiedenis

  Dr. R. (Ruud) van Dijk

  Kunst- en cultuurwetenschappen

  Mr. A.A.H. (Lex) Bruinhof

  Literatuur- en taalwetenschap

  Dr. D.V. (Daan) Wesselman

  Mediastudies

  Dr. L.K. (Leonie) Schmidt

  Taal-, cultuur- en regiostudies

  Dr. R.M. (Ronald) de Rooij (tevens voorzitter)

 • Contact

  Verzoeken kun je alleen digitaal inleveren via Verzoeken indienen.

  Cijferlijsten of documenten ter ondersteuning van een verzoek kun je sturen aan: 

  Examencommissie CoH
  P.C. Hoofthuis, kamer 3.37
  Postbus 93056, 1090 BB Amsterdam