Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

BSA - Bindend studieadvies

BSA - Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) is onderdeel van een reeks maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt. Met het BSA stelt de faculteit vast in hoeverre een student – na het doorlopen van het eerste jaar van de studie – de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

LET OP: BSA-norm studiejaar 2020-2021 verlaagd met 6 EC

In het afgelopen studiejaar 2019-2020 is het Bindend Studieadvies (BSA) uitgesteld in verband met de situatie rondom het coronavirus. Zo gaven universiteiten de eerstejaars studenten extra ruimte om het minimumaantal studiepunten te behalen in een onzeker jaar. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft besloten het BSA in 2020-2021 niet opnieuw uit te stellen, maar wél om de BSA-norm voor dit studiejaar te verlagen met 6 EC. Dit betekent voor de Faculteit der Geesteswetenschappen het volgende: studenten die met hun opleiding zijn gestart in het studiejaar 2020-2021 moeten 42 EC aan eerstejaarsvakken behaald hebben om verder te kunnen in het tweede studiejaar. Voor deeltijdstudenten die zijn gestart in het studiejaar 2020-2021 is de norm ook met 6 EC verlaagd; daar komt de nieuwe tijdelijke norm uit op 18 EC. Deze regeling geldt niet voor studenten die in het studiejaar 2019-2020 zijn gestart: voor studenten die afgelopen zomer dispensatie hebben gekregen voor het behalen van de BSA-norm, geldt nog steeds de reguliere norm van 48 EC (voltijd) of 24 EC (deeltijd). Lees hieronder alles over het BSA.

Bindend studieadvies bij de FGw

 • Hoe werkt het BSA?
  • Alle voltijd- en deeltijdstudenten die een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) beginnen, krijgen met het BSA te maken. Het BSA geldt ook voor studenten die aan een andere (tweede of nieuwe) bacheloropleiding binnen de FGw beginnen.
  • Alleen eerstejaars studenten die eind juli van het lopende studiejaar ten minste 48 van de 60 verplichte studiepunten (EC) hebben behaald, mogen hun bachelor in het volgende jaar voortzetten. Voor deeltijdstudenten geldt een minimum van 24 EC.
  • De regels met betrekking tot bindend studieadvies zijn te vinden in de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER Deel A), artikel 6. 

  Ondersteuning

  • Om te kunnen voldoen aan de norm van minimaal 48 EC krijg je vanuit de opleiding de noodzakelijke ondersteuning. Zo wordt tijdens de tutorbijeenkomsten onder andere aandacht besteed aan je studievoortgang en de keuzes die je in je studie maakt.
  • De opleiding volgt je studievoortgang nauwlettend en kan je in geval van bijzondere omstandigheden doorverwijzen naar de studieadviseur.
  • Je draagt zelf de verantwoordelijkheid om bij studiebelemmerende omstandigheden contact op te nemen met de studieadviseur.

  Studieadvies

  • Tijdens de propedeuse ontvang je in december en februari een tussentijds studieadvies, op basis waarvan je eventueel actie kunt ondernemen of kunt besluiten je studie vroegtijdig te beëindigen.
   Let op: Voor de ACASA-opleidingen (Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen) is dat in december en januari.
  • Eind juli ontvang je een positief of voorlopig negatief BSA, waarin is aangegeven of je de opleiding kunt voortzetten.

  Zie ook: 

 • Positief BSA

  Eerstejaars propedeusestudenten die eind juli ten minste 48 (24 voor deeltijdstudenten) van de 60 verplichte studiepunten (EC) hebben behaald, ontvangen een definitief positief bindend studieadvies. Zij mogen hun bachelor in het volgende studiejaar voortzetten.

  Afronding propedeuse 

  Zorg ervoor dat je in het tweede studiejaar de eventueel ontbrekende studiepunten uit de propedeuse alsnog behaalt en bespreek je studieschema met de studieadviseur van je opleiding.

  Invulling postpropedeuse

  Kijk voor de mogelijkheden om je postpropedeuse in te vullen onderstaande verwijzing.

  Honoursprogramma

  Wanneer je de propedeuse hebt behaald met een gewogen gemiddelde van ten minste een 7,5 kun je je aanmelden voor het FGw Honoursprogramma.

 • Negatief BSA

  Je ontvangt een negatief bindend studieadvies als je als eerstejaars propedeusestudent minder dan 48 studiepunten (EC) behaalt (24 EC voor deeltijdstudenten).

  Heb je eind juli dit aantal studiepunten niet behaald, dan ontvang je een voorlopig negatief bindend studieadvies. Mocht dit advies aan het eind van het studiejaar definitief worden omgezet in een negatief bindend studieadvies, dan mag  je je bachelor in het volgende studiejaar niet voortzetten. 
  Let op: Voor de ACASA-opleidingen Archeologie en prehistorie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen geldt dit voor de volgende drie studiejaren.

  Negatief BSA en nu?

  1. Studieadviseur

  De studieadviseur kan je advies geven over de gevolgen van een negatief BSA en het vervolgen van je (studie)loopbaan.

  2. Heroriëntatie (studie)loopbaan

  Meer informatie over het wisselen van studie en over studiekeuzebegeleiding vind je via onderstaande verwijzing naar Studietwijfels.

  3. Bezwaar tegen negatief BSA

  Je kunt bezwaar maken tegen een negatief BSA door een verzoek tot dispensatie in te dienen bij de examencommissie. Dit doe je wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden op grond waarvan je volgens jou niet hebt kunnen voldoen aan de BSA-norm. Dit geldt alleen wanneer je die persoonlijke omstandigheden bij je studieadviseur hebt gemeld. Zie voor meer informatie over persoonlijke omstandigheden die kunnen gelden als reden voor dispensatie en algemene informatie over de dispensatieprocedure artikel 6 van de Onderwijs- en examenregeling (OER Deel A).

  Indienen dispensatieverzoek

  De uiterlijke datum voor het indien van een verzoek is 9 augustus 2021 om 9.00 uur. Wanneer je je verzoek na deze deadline indient, is er geen garantie dat de examencommissie een besluit neemt vóór het nieuwe studiejaar. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de tutor en de studieadviseur. Indien de examencommissie aanvullende informatie nodig heeft om een besluit te kunnen nemen over je verzoek, kun je worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Deze zullen plaatsvinden op 17, 18 en 19 augustus 2021.

  Bijlagen

  Bij het indienen van je dispensatieverzoek dien je een motivatiebrief en een studieplan middels bovenstaande formulier naar de examencommissie te sturen. Voor het studieplan kun je gebruikmaken van onderstaand sjabloon. Mocht je naast jouw studieplan en motivatiebrief nog informatie of bewijsstukken willen toevoegen dan kan je die ook meesturen met je verzoek.

  Besluit

  Zo spoedig mogelijk na het indienen van je dispensatieverzoek en de eventuele hoorzitting ontvang je het besluit van de examencommissie. De examencommissie kan je verzoek honoreren en je dispensatie verlenen van het BSA. Daarbij informeert de examencommissie je over een eventuele aangepaste norm of nadere voorwaarden in het volgende jaar van je studie. Bij afwijzing van je dispensatieverzoek ontvang je ook een persoonlijk bericht.

 • FAQ

  Vraag en antwoord over bindend studieadvies.

Om je te helpen een inschatting te maken wat betreft je huidige studievoortgang kun je kijken in het schema studievoortgang propedeuse (download hieronder). Hierin vind je o.a. advies over extra uitdaging, extra ondersteuning, trainingen en workshops, en informatie over het verloop van de BSA-procedure.