Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA moet voor de komende jaren de balans vinden tussen meer ruimte geven voor ambities en een zorgvuldig financieel beleid. Dit blijkt uit de conceptbegroting 2022 die op 28 september door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

De inkomsten van de UvA nemen in 2022 toe ten opzichte van 2021, maar niet genoeg om alle ambities van de UvA voor 2022 en verder te realiseren. Er is hoge werkdruk en druk op de beschikbare middelen. Dit is te herleiden tot een tekort aan bekostiging van universiteiten. Net als alle universiteiten ontvangt de UvA te weinig geld om de kwaliteit die wordt geleverd te kunnen garanderen.

Voor een structurele oplossing van het bekostigingsprobleem is de UvA afhankelijk van de regering en het formatieproces. Naast deze druk in de bekostiging zijn er ook andere ontwikkelingen met impact op de middelen die aandacht vragen, zoals de effecten van de coronapandemie en prijs- en loonontwikkelingen. De uitvoering van het Instellingsplan is gestart en biedt nieuwe kansen voor verbetering, maar vraagt ook om zorgvuldig plannen van de benodigde investeringen. Op langere termijn is er een grote uitdaging te bepalen hoe de benodigde financiële ruimte voor vernieuwing te houden.

De conceptbegroting bevat naast de UvA-begroting en de conceptbegroting van de eenheden ook nog andere informatie, waaronder de Actualisatie Huisvestingsplan en de Contouren ICT-projectportfolio. Het biedt daardoor inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief 2021.

De UvA verwacht 5% stijging van de baten ten opzichte van begroting 2021. De lasten stijgen met ongeveer hetzelfde percentage. Meerjarig laten baten een stijging zien, maar deze ontwikkeling is onvoldoende om alle ambities te kunnen realiseren.

In de kaderbrief zijn investeringen opgenomen die voortkomen uit het Instellingsplan. Deze werden toen nog bekostigd uit de op dat moment verwachte positieve resultaten. Inmiddels is gebleken dat de beschikbare ruimte om de strategische vernieuwing van de UvA te realiseren uit positieve operationele resultaten voor 2022 en latere jaren beperkt aanwezig is. Om zeker te stellen dat wel voldoende ruimte beschikbaar blijft om de strategische vernieuwing van de UvA te realiseren, zijn deze nu in de begroting opgenomen (in plaats van alleen gebruik te maken van het positieve resultaat).

Reageer op de conceptbegroting

Ook jij kunt meedenken en meepraten over de conceptbegroting. Het CvB nodigt studenten en medewerkers van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2022. Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunnen via email aangeleverd worden (financienencontrol-bb@uva.nl). De reactieperiode loopt tot en met 19 oktober 2021.

Instemming medezeggenschap

De vragen en opmerkingen van studenten en medewerkers worden doorgestuurd naar de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld en van commentaar voorzien aan de medezeggenschap aangeboden. De instemmingsperiode en de adviesperiode voor de Centrale Medezeggenschap eindigt op 23 november 2021. De adviesperiode voor de decentrale medezeggenschapsraden eindigt op 8 november 2021.

Begroting definitief in december 2021

Na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Centrale Medezeggenschapsraden zal de definitieve begroting 2022 in december van dit jaar vastgesteld worden. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 15 december 2021. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de website van de UvA.