Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Nederlandse Hoger Onderwijspremie wordt ieder jaar door het Ministerie van OCW uitgereikt aan onderwijsteams die een bijzondere prestatie leveren. De UvA kan in december één voordracht indienen van een succesvol onderwijsteam, dat bijdraagt aan vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. Uit de elf onderwijsteams van de longlist zijn er inmiddels drie teams door de UCO geselecteerd voor de shortlist. Lees hier meer over de innovatieve onderwijsprojecten en de Nederlandse Hoger Onderwijs Premie.

Voordracht onderwijsteam UvA

De UvA kan voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 één voordracht indienen van een succesvol onderwijsteam, dat in de afgelopen vier jaar een voortreffelijke of bijzondere prestatie heeft geleverd ten aanzien van vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. In aanmerking komen teams van 2 tot 10 leden in verschillende rollen, zoals docenten, onderwijsdirecteur, promovendi, student-assistenten.

Aanmelden, selectie en voordracht

De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) heeft een longlist samengesteld van onderwijsteams die genomineerd zouden kunnen worden namens de UvA. Ook medewerkers en studenten konden een project voordragen. Hieronder staan de aangemelde projecten beschreven.

Uit de longlist is door de UCO een shortlist geselecteerd van drie onderwijsteams. Deze drie teams hebben de projectbeschrijving verder uitgewerkt. Op basis van deze projectbeschrijvingen selecteert de UCO in september 2021 de definitieve voordracht van de UvA voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022. Deze aanvraag wordt verder uitgewerkt door het genomineerde team met een werkgroep uit de UCO, een redacteur en een vormgever. De aanvraag moet door de UvA uiterlijk 1 december 2021 worden ingediend.

Over de Nederlandse Hogeronderwijspremie

In maart 2021 heeft de minister de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie (NHOP) uitgereikt. De premie is in het leven geroepen om de waardering van onderwijs met een grote of bijzondere impact te vergroten en dit onderwijs te belonen. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams die een voortreffelijke of bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van vernieuwing of verbetering van het onderwijs. De premie (€1.2 miljoen voor de nummer 1) wordt jaarlijks uitgereikt aan drie onderwijsteams uit het hbo en drie uit het wetenschappelijk onderwijs. De premie helpt onderwijsteams projecten te financieren voor de vernieuwing of verbetering van het hoger onderwijs. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Hogeronderwijspremie.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met Roos Eggers via r.eggers@uva.nl.

Ingediende projecten

 

StudentWeetRaad (shortlist)

StudentWeetRaad is het Pedagogisch en Onderwijskundig Adviesbureau van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW). Het is voortgekomen uit de behoefte van studenten binnen POW om advies- en ondernemerservaring op te doen tijdens hun studie en uit de wens van de opleiding om het maatschappelijke belang van POW te tonen en de relatie tussen de universiteit en de maatschappij te versterken. SWR is een studentenadviesbureau binnen FMG. Studenten acquireren zelfstandig adviesopdrachten van maatschappelijke partners, voeren die uit onder begeleiding van docenten en presenteren de resultaten aan de opdrachtgevers. Belangrijke doelen:

a) het vergroten van de advies-, netwerk- en ondernemersvaardigheden van studenten in een echte werkomgeving;
b)het vergroten van de persoonlijke vaardigheden van studenten en
c) het versterken van de relatie tussen universiteit en maatschappij.

StudentWeetRaad combineert gepersonaliseerd leren, research service learning en maatschappelijk ondernemerschap, binnen een echte werkomgeving. Alle studenten bij StudentWeetRaad kiezen zelf hun eigen leertraject en leerdoelen,  afgestemd op hun fase in de opleiding, via de adviesopdracht die ze selecteren en de rol die ze in het adviestraject spelen. En dat alles doen ze met een ondernemende mindset via het uitvoeren van onderzoeksopdrachten voor maatschappelijke partners.

Meer informatie: studentweetraad.nl

Placemaking: estafette voor stadmakers (shortlist) 

De cursus ‘Placemaking: estafette voor stadmakers’ is sinds 2017 uitgegroeid tot een vak op drie campussen – Science Park, Roeterseilandcampus en Universiteitskwartier. Placemaking is een filosofie en methodiek die is ontstaan in de jaren ’60 in architectuur, planologie en omgevingspsychologie. Uitgangspunt is dat plekken worden ingericht op basis van lokale kennis en lokale kwaliteiten, waarbij de (eind)gebruiker centraal staat.  

Bij het vak Placemaking krijgen interdisciplinaire studententeams een vraagstuk van een lokale partner die op of om de campus is gevestigd. Ze gaan met dit vraagstuk aan de slag aan de hand van de methode Design Thinking. Op basis van onderzoek ontwerpen ze een ‘interventie’ die bijdraagt aan verbetering van het gebied voor de mensen die haar daadwerkelijk gebruiken. 

 Placemaking is bovendien een zogenaamd estafette-vak: Door een meerjarige samenwerking tussen de UvA en de opdrachtgevers bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het betreffende gebiedsdossier. Kennisoverdracht wordt geborgd in het platform www.placemakingamsterdam.nl, waar studenten de inzichten m.b.t. hun project delen voor de volgende groep en ook voor een breder publiek. 

Amsterdam Law practice (shortlist)

Amsterdam Law Practice biedt een innovatief programma van meer dan 30 vakken juridisch ‘ervaringsonderwijs’ in de 14 masteropleidingen van de Amsterdam Law School. 

Het leerdoel is nieuw binnen het rechtenonderwijs, omdat het erop is gericht een eerste aanzet te geven bij rechtenstudenten van de ontwikkeling van een professioneel referentiekader voor juristen; het ontwikkelen van de juridische beroepsidentiteit, waarmee wordt bedoeld de ethische beroepswaarden, de professionele waarden en beroepshouding. Hierbij gaat het erom dat juristen niet alleen het recht moeten kennen, maar ook hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij de interpretatie en toepassing van het recht begrijpen.  

De didactiek bestaat uit een rijk aanbod aan ervaringen waarin de student in de rol van een jurist wordt geplaatst (gesimuleerd of in een “echte setting”). Vervolgens wordt er vanuit een theoretisch kader gereflecteerd op deze ervaring, waarbij bewust wordt gebouwd op de bestaande ervaringen en het daarop gebaseerde referentiekader van de studenten. 

Meer informatie: Amsterdam Law Practice

Executive MSc in International Finance - Finance en Technology

Conceptualisering en start van een van de eerste programma's ter wereld die Finance en Technologie combineren: Executive MSc in International Finance, de nieuwe track van Financiën en Technologie. Globalisering en technologische innovatie veranderen de financiële wereld snel. Het curriculum van de track Finance and Technology stelt studenten in staat een actieve rol te spelen in de transformatie van de industrie. We brengen de vakgebieden IT en Finance bij elkaar en betrekken het gebied van psychologie in gedragsfinanciering. We onderwijzen duurzaamheid, leiderschapsvaardigheden en efficiënt en effectief groepswerk in ons programma voor persoonlijke ontwikkeling. Om theorie en praktijk te combineren, hebben we in de meeste cursussen gastsprekers uit de praktijk en in een aantal cursussen ook docenten uit de praktijk.

Minor Artificial Intelligence

De minor AI maakt het voor alle studenten mogelijk om zonder wezenlijke wiskundevoorkennis in een half jaar op een behoorlijk niveau zelf de juiste AI-algoritmes te kunnen schrijven. De ontwikkeling is incrementeel: leerprestaties en studenttevredenheid worden nauwlettend gemeten en gebruikt voor doorontwikkeling.

Er wordt gebruik gemaakt van door wiskundigen ontwikkelde Wiskunde modules SOWISO en nauw samengewerkt met de groepen van Maarten de Rijke en Paul Groth en met de minor Programmeren. De minor voorziet in een grote maatschappelijke behoefte aan meer geschoold personeel in AI.

Hybrid Learning Theater

Bouw en gebruik van het Hybrid Learning Theatre (HLT) voor hybride onderwijs. In deze studio kan gelijktijdig met een fysiek en online aanwezig publiek lesgegeven worden waarbij de laatste technologieën zorgen voor een hoge kwaliteit aan interactiemogelijkheden tussen alle deelnemers. Met deze ‘hybrid virtual classroom’ kan men een grotere groep studenten bereiken door de virtuele mogelijkheden (niet gebonden aan de limieten van een fysieke onderwijsruimte) en biedt het studenten meer flexibiliteit qua tijdsbesteding en reizen, wat het aantrekken van internationale of parttime werkende studenten kan verbeteren. Ook stelt het studenten in staat hun leerervaring te verrijken doordat internationale gastsprekers makkelijker virtueel kunnen worden uitgenodigd. Ten slotte faciliteert het HLT studenten met verscheidene leervoorkeuren en -strategieën en kan het ondervertegenwoordigde studenten gelijke ontwikkelingsmogelijkheden verschaffen.

Meer informatie: HLT, een kort filmfragment van 7 minuten over het HLT, en een fragment van 2 minuten wat vorig jaar is gemaakt. 

Entrustable Professional Activities (EPA’s) Tandheelkunde

Met dit onderwijsvernieuwingsproject komt de student ‘in the lead’ van zijn of haar leerproces. De basis wordt gevormd door Entrustable Professional Activities (EPA’s): professionele activiteiten die tezamen het dagelijks werk van de tandarts vormen. De invoering van de EPA systematiek gaat hand in hand met de inbedding van een nieuwe leerlijn professionele ontwikkeling (PO).

De student krijgt dagelijks persoonlijke feedback over professionele activiteiten in de mondzorgkliniek, die wordt vastgelegd in een digitaal portfoliosysteem. De focus komt te liggen op datgene wat de student al kan en het stapsgewijs toewerken naar volledige zelfstandigheid.

Theoretical Physics Workshop

In de theoretische natuurkunde en astrofysica wordt aangenomen dat het werk van BSc-studenten nauwelijks leidt tot publicaties in peer-reviewed tijdschriften. Dit is ook het geval voor veel MSc-projecten. Vaak gaan de scriptieprojecten door de oppervlakte van diepere natuurkundige problemen en vatten ze eenvoudige bevindingen samen. De 4-weekse cursus Theoretical Physics Workshop wil dit verbeteren; er is een echt onderzoeksproject gegeven aan een groep van ongeveer 10 studenten per jaar, dit is in hapklare taken verdeeld en de studenten zijn aangezet om actief samen te werken. De studenten konden verschillende belangrijke vaardigheden voor hun academische profiel verwerven, zoals samenwerken in een groep, IT-vaardigheden waaronder numeriek programmeren, paragrafen schrijven voor wetenschappelijke artikelen en presentatievaardigheden. Het project werd afgerond door de paper af te werken op basis van numerieke codes en cijfers die de studenten hadden gemaakt en deze in te dienen bij een peer-reviewed tijdschrift voor publicatie.

Hetzelfde format van de cursus is in 2020 geëxporteerd naar het masterniveau voor de cursus Project Academic Skills for Research, waarvan al één paper geaccepteerd is. Deze cursussen boden onschatbare ervaringen aan de studenten in natuurkunde en astrofysica en hielpen hen in hun volgende carrièrestappen, inclusief PhD-aanvragen.

Minor programmeren

Minor programmeren kent een traditie van het bouwen op Open Educational Resources. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe resources gemaakt en geïntegreerd in de cursussen, te beginnen bij een online-cursus wetenschappelijk programmeren in 2016 met Surf-subsidie. Een deel van de kracht is de combinatie van medewerkers die naast werken met studenten graag schrijven en ontwerpen, en de medewerkers die graag programmeren; allen met een zeer sterke drive om onderwijs van topkwaliteit te leveren. De spin-off 'Scientific Programming' is een set keuzevakken van 12EC gericht op studenten, promovendi en andere medewerkers. Onderwijsevaluaties zijn zeer positief, specifiek ook de rol die we aan assistenten geven. Voor de komende jaren is de ambitie om naast de huidige C-gebaseerde cursus (Harvard) een Python-gebaseerde 6-12EC open introductiecursus neer te zetten met hoge kwaliteit lesmaterialen die gebruikt zullen worden bij diverse opleidingen, en deze voortaan ook openbaar online aan te bieden (met de ervaring uit het Coronajaar). 

Zie ook: Filmpjes, oefenboek programmeren en automatische toetsjes.

Create a Course Challenge

Sinds 2016 daagt het IIS alle UvA-studenten uit om buiten de gebaande paden te treden en een zelfbedacht interdisciplinair vak te pitchen bij de UvA Create a Course Challenge. We motiveren studenten een vak te ontwerpen dat een bijdrage levert aan de complexe opgaven waar onze samenleving voor staat. Studentparticipatie bevordert binding met de universiteit en zorgt dat studenten zich medeverantwoordelijk voelen voor het onderwijs. Meer betrokkenheid geeft meer kans op succesvolle afronding van de opleiding met rijke en betekenisvolle leeruitkomsten.

De Challenge bestaat uit vier rondes. Eerst dienen studenten hun idee kort en bondig in op een (digitaal) bierviltje, waarna ze worden uitgenodigd hun plan verder uit te werken met advies van de curriculumontwikkelaars van het IIS. In ronde 3 kan de hele UvA-gemeenschap op zijn/haar favorieten stemmen, waarmee een breed draagvlak wordt gewaarborgd. De top 5 met de meeste punten gaat door naar de finale, waar zij hun idee presenteren en de jury één winnaar kiest. Het IIS ontwikkelt samen met de winnaar het nieuwe keuzevak, waar de winnaar aangesteld wordt als student-assistent. Dankzij deze werkwijze is het onderwijsaanbod continu onderhevig aan vernieuwing, weerspiegelt het de leerbehoeften en beweegt het vlot mee met de tijd: slechts één jaar later is het winnende vak al te volgen. De wedstrijd biedt álle studenten de kans om hun visie op onderwijs te verwezenlijken en stimuleert het diversiteit onder de ideeën en deelnemers.  

Contact: Andrea Manneke

Lees meer

Honours Programme Sustainability

Het Honours Programme Sustainability is een specialisatie die studenten van de Master of Science in Business Administration volgen naast hun reguliere studie. Het programma ging in 2020 van start, waarvoor uit ruim honderd aanmeldingen 25 studenten werden geselecteerd om deel te nemen. Dit innovatieve programma omvat twee co-gecreëerde cursussen (over duurzaamheid en circulaire economie & inclusieve partnerschappen voor duurzaamheid), uitgebreide praktijkprojecten met toonaangevende bedrijven, non-profitorganisaties en de gemeente Amsterdam en een internationaal samenwerkingsproject met een Indonesische universiteit.

Het Honours-programma brengt inzichten uit onder meer toegepaste filosofie, psychologie, gedragseconomie, bedrijfskunde en management, sociologie, politicologie en beleid, global governance, milieustudies en duurzaamheidswetenschap. Studenten uit bedrijfsstudies krijgen en reflecteren  op verschillende disciplinaire perspectieven en praktijken. Om verschillende perspectieven en kennis binnen te halen is het programma verder een samenwerking aangegaan met Eneco (energietransities), Impact Hub (sociaal ondernemerschap), Instock (voedselcirculariteit), Philips (duurzaamheid), Project Cece (duurzame mode), Rabobank (circulaire economie) , en The Terrace (duurzaamheidsadvies). Deze organisaties hebben rollen als gastspreker, organisator van sitebezoeken en bestuursleden voor duurzaamheid.

Contact: sustainabilityhonours-abs-eb@uva.nl

Website: Honours programme sustainability (Msc Business Administration)