Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Verschillende onderdelen van de UvA en ook de universiteit als geheel worden negatief getroffen door de gevolgen van de coronapandemie, met een daling van omzetten en hogere kosten tot gevolg. In 2021 begroot de UvA eenmalig een tekort om deze effecten op te vangen. Op verschillende plekken in de begroting is ruimte gemaakte om ook bij de huidige onzekerheid strategisch te kunnen reageren, met een positief effect op de middellange en lange termijn ambities van de UvA. Dit blijkt uit de conceptbegroting 2021 die op 29 september door het College van Bestuur (CvB) is vastgesteld.

De conceptbegroting bevat naast de UvA-begroting en de conceptbegroting van de eenheden ook nog andere informatie, waaronder de Actualisatie Huisvestingsplan en de Contouren ICT-projectportfolio. Het biedt daardoor inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief 2021.

De UvA verwacht 4% stijging van de baten ten opzichte van begroting 2020 en wordt met name veroorzaakt door een hoger verwachte Rijksbijdrage. Eventuele kansen voor toename in overige geldstromen zijn minder groot dan voorgaande jaren door met name corona gebonden risico’s. Hierdoor blijven die inkomsten de komende jaren naar verwachting ongeveer op hetzelfde niveau. De begrote stijging in lasten van ongeveer 5% wordt met name veroorzaakt door hogere personeelslasten (cao en volume). Het verschil in ontwikkeling tussen baten en lasten heeft te maken met de extra kosten die voor 2021 worden begroot voor het opvangen van de effecten de coronapandemie.

Investeren in onderwijs, onderzoek en valorisatie

In de kaderbrief waren, vooruitlopend op afronding van het nieuwe Instellingsplan (IP), investeringen opgenomen als impuls ter ondersteuning van de doelen in het IP. Door de verwachte operationele positieve resultaten ontstaat ruimte om deze investering te doen. Door de financiële effecten van corona is de ruimte voor 2021 echter zeer beperkt. Meerjarig bestaat ook onzekerheid, maar leidt de huidige begroting nog wel tot een beschikbare ruimte.

De besluitvorming voor het IP moet nog worden afgerond. Om toch een start te kunnen maken met de investeringen die in het IP geschetst worden zijn hier in de begroting vanaf 2021 middelen voor beschikbaar gesteld. De financiële ruimte neemt vanaf 2022 toe, waardoor er ook meer ruimte is voor investeringen in IP doelstellingen.

Voor 2021 worden de middelen in ieder geval ingezet ter ondersteuning van aanvragen uit het groeifonds. Twee van de drie doelen van het fonds (kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie) zijn onderdeel van of liggen direct in het verlengde van de kerntaken van de UvA. De ambities van het groeifonds passen bovendien goed bij (een deel van) de ambities van het Instellingsplan. Voor veel wetenschappers en instituten, alsmede voor hun externe partners, biedt het groeifonds dan ook goede aanknopingspunten om hun ambities in te vullen en meer middelen te verwerven voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Reageer ook op de conceptbegroting

Ook jij kunt meedenken en meepraten over de conceptbegroting. Het CvB nodigt studenten en medewerkers van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2021. Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunnen via email aangeleverd worden (financienencontrol-bb@uva.nl). De reactieperiode loopt tot en met 20 oktober 2020.

Instemming medezeggenschap

De vragen en opmerkingen van studenten en medewerkers worden doorgestuurd naar de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld en van commentaar voorzien aan de medezeggenschap aangeboden. De instemmingsperiode en de adviesperiode voor de Centrale Medezeggenschap eindigt op 23 november 2020. De adviesperiode voor de decentrale medezeggenschapsraden eindigt op 9 november 2020.

Begroting definitief in december 2020

Na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Centrale Medezeggenschapsraden zal de definitieve begroting 2021 in december van dit jaar vastgesteld worden. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 18 december 2020. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de website van de UvA.