Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het UniversiteitsForum kwam op maandag 18 maart voor de eerste keer dit jaar bijeen. Onderwerp van gesprek was het Concept Kader Diversiteitsbeleid, dat is opgesteld op initiatief van het College van Bestuur.

FlickCC
Foto: Flickr

De kernvraag voor de Forumdiscussie was niet of de UvA wel of niet divers genoeg is, maar of het document aanknopingspunten biedt om te werken aan en met diversiteit in de praktijk (denkend aan de titel ‘Diversiteit is een werkwoord’ van het rapport van de Commissie Diversiteit). Na de opening door onafhankelijk voorzitter Jan Rath, gaf hoogleraar Organizational Psychology Astrid Homan een inleiding over diversiteit. Hierin ging zij onder meer in op diversiteit in teams en nut en onnut van diversiteitstraining. Vervolgens gingen de forumleden in vier deeltafels in discussie met elkaar.

Ideeën en suggesties
Centraal in het eerste deel stonden de vragen hoe de forumleden diversiteit zien en hoe zij tegenover de initiatieven in het concept-kader staan. Er werd gediscussieerd over onder andere: het omgaan met weerstand ten aanzien van diversiteitsbeleid, het stimuleren van een nieuwsgierige houding, het belang van rolmodellen, de invloed van zij-instroom vanuit het hbo op de samenstelling van de studentenpopulatie, het bevorderen van een neutralere benadering en houding, het wel of niet invoeren van quota, en het mede voeren van de discussie binnen het onderwijs.

In het tweede deel bogen de forumleden zich – ook in deeltafels – over concrete stappen die genomen zouden kunnen worden. Genoemd werden onder meer: de mogelijkheden van het BKO-plusmodel, de noodzaak van variatie in maatregelen (verschillende culturen bij verschillende faculteiten), het betrekken van studieverenigingen (mogelijk in samenwerking met de internationale studentenverenigingen), het bevorderen van de zij-instroom, het samenstellen van een ‘toolbox’ waar iedereen gebruik van kan maken, het meenemen van diversiteit in de brede aandacht voor werken in teams, en het aangrijpen van positieve elementen. Rath sloot af door te zeggen dat hij erg blij is dat het stuk er is. ‘Iedereen komt in positie om er iets mee te doen’, aldus Rath.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden door het College van Bestuur meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van een UvA-breed kader voor diversiteitsbeleid. Het concept-kader staat tot 15 april ook op het platform denkmee.uva.nl, waar alle medewerkers en studenten van de UvA kunnen reageren.

Tussenevaluatie
In het laatste deel van de bijeenkomst bespraken de Forumleden de uitkomsten van een survey die in januari onder de niet-bestuurlijke leden is uitgezet. Aanleiding voor deze tussenevaluatie was onder meer het steeds verder teruglopen van de opkomst. Ook nu - op de bijeenkomst van 18 maart - was de opkomst verder gedaald: in totaal waren er zo’n twintig Forumleden aanwezig.

Van de leden vulde 69% de survey in. De ideeën over de opstelling, de manier van discussiëren en de te agenderen onderwerpen lopen uiteen. Wel blijkt er onder de leden een gedeelde behoefte te zijn om concreet bezig te zijn, tot concrete resultaten te komen. Tijdens de bespreking van de tussenevaluatie kwam vanuit de zaal nog een aantal aanvullingen. Zo werd gesteld dat het Forum misschien meer een vlucht kan nemen door meer bijeenkomsten, op verschillende plekken te organiseren, waar de leden open op kunnen intekenen. Dat zou tot meer ‘vibe’ kunnen leiden.

Over het UniversiteitsForum
Vanuit welke waarden opereren we als UvA? Welke strategische koers moet de UvA varen en hoe moet de toekomst van de universiteit als geheel eruit zien? Deze vragen vormen het vertrekpunt van het Universiteitsforum van de UvA. In het Universiteitsforum geven medewerkers en studenten van de UvA, die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA. De discussies binnen het forum zijn bedoeld om het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten input te geven om mee te nemen in de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het Universiteitsforum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Het Universiteitsforum is in januari 2018 van start gegaan. Het gaat om een pilot die tot de zomer van 2019 duurt. Tot dusver zijn er vier bijeenkomsten geweest. De volgende bijeenkomst is op woensdag 5 juni.