Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de vergadering van 11 december 2018 heeft het College van Bestuur de begroting - inclusief de Actualisatie Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio - voor 2019 definitief vastgesteld.

Uit de begroting blijkt dat de UvA financieel gezond is en in de komende jaren genoeg geld heeft om haar plannen uit te voeren (liquiditeit).  De UvA begroot voor de jaren 2019-2023 een nul-resultaat, waarbij voor 2020-2023 ruimte voor nieuwe beleidsinvesteringen van M€ 1,5 - M€ 4 is opgenomen.

De begroting 2019 bevat naast het UvA-brede beeld en de begrotingen van de faculteiten, diensten en overige eenheden ook het geactualiseerde Huisvestingsplan 2019 en de ICT-projectportfolio. In de begroting is rekening gehouden met de uitgangspunten in de Kaderbrief  en de bespreking van de conceptbegroting en is de ontwikkeling van financiële kengetallen getoetst aan de  gestelde normen.

Investeringen

De baten van de UvA nemen in 2019 met M€ 38 toe ten opzichte van 2018. M€ 31 wordt veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage. Door onder andere de toevoeging van de middelen van de kwaliteitsafspraken en bijstellingen zoals de loon-/prijs indexering en het negatieve effect van de doelmatigheidskorting is dit een stijging van ca. 7%. 

De stijgende inkomsten maken een verhoging van de prijzen en budgetten in het allocatiemodel mogelijk. In de begroting zijn de prijzen en budgetten verhoogd met 3,5% ten opzichte van de kaderbrief  en prijzen waarop het nieuwe allocatiemodel is vastgesteld. Hiermee kunnen faculteiten stijgende lonen en prijzen opvangen en is in beperkte mate ook generiek meer financiële armslag beschikbaar.

In 2019 (en verder) zijn behoorlijke investeringen in huisvesting en faciliteiten gepland die er op gericht zijn om studenten, docenten en onderzoekers beter te ondersteunen. In deze begroting is ook rekening gehouden met een voorinvestering in ICT. Een grote extra investering in ICT bij universiteiten is de komende jaren nodig om internationaal leidend te kunnen blijven in een tijdperk van digitalisering.

Daarnaast is in de begroting meer ruimte voor alle eenheden om investeringen te doen waarvoor de reserves kunnen worden ingezet. Het gaat hier niet om structurele extra uitgaven, maar om extra ruimte voor projecten en vernieuwingsimpulsen die beogen een structureel effect te hebben. Voor faculteiten leidt dit tot meer ruimte voor vernieuwing en experiment waar geen structurele middelen voor beschikbaar zijn en tot mogelijkheden om afspraken met wetenschappers na te komen om positieve financiële resultaten uit het verleden die in de reserves waren opgenomen in te zetten. Voor diensten leidt het tot kostenverlaging en meer ruimte om te investeren in kwaliteitsverbetering die zich in de toekomst zal terugverdienen.

Inspraak en overleg

De conceptbegroting - en eerder ook de kaderbrief - is medio oktober online beschikbaar gesteld voor inzage en feedback. Nadat de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad op 7 december instemde, heeft de Raad van Toezicht op 21 december de begroting goedgekeurd. Hiermee is het begrotingsproces afgerond.