Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de vergadering van 19 december 2017 heeft het College van Bestuur de begroting –inclusief de Actualisatie Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio- voor 2018 definitief vastgesteld.

Uit de begroting blijkt dat de UvA financieel gezond is en in de komende jaren genoeg geld heeft om haar plannen uit te voeren (liquiditeit). Voor de jaren 2018-2021 zijn de baten en lasten in evenwicht, waarbij in 2021 ruimte wordt verwacht voor extra, nog niet benoemde, investeringen ter hoogte van M€ 7,6.

De begroting 2018 bevat naast het UvA-brede beeld en de begrotingen van de faculteiten, diensten en overige eenheden ook het geactualiseerde Huisvestingsplan 2018 en de ICT-projectportfolio 2018. In de begroting is rekening gehouden met de uitgangspunten in de Kaderbrief en de bespreking van de ontwerpbegroting en is de ontwikkeling van financiële kengetallen getoetst aan de  gestelde normen. De in de begroting opgenomen onderwijs- en onderzoeksbudgetten voor faculteiten zijn gebaseerd op het huidige allocatiemodel. 

Investeringen

De baten van de UvA nemen in 2018 met 30 miljoen euro toe ten opzichte van 2017. Daarvan is 22 miljoen euro het gevolg van een hogere rijksbijdrage. Deze bestaat onder andere uit de middelen Wet Studievoorschot (WSV) ter grootte van 7,6 miljoen euro. De UvA kiest ervoor om de middelen WSV in 2018 nu volledig in te zetten.

De in 2015 ingezette koers om financiële ruimte te creëren voor directe investeringen in onderwijs, onderzoek en valorisatie heeft effect gehad. Voor 2018 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor blended learning, ICT in onderwijs en bevorderen van interdisciplinaire samenwerking.  Via het Huisvestingsplan is extra ruimte gemaakt voor verbeteren van de toegankelijkheid, meer ruimte voor onderwijsvernieuwingen en de beschikbaarheid van studieplekken.

Inspraak en overleg

Met de vaststelling van de definitieve begroting ronden wij het begrotingsproces af waarin de vorig jaar ingezette lijn van het creëren van meer ruimte voor inspraak en overleg is doorgezet. Om die reden is de ontwerpbegroting eind september online beschikbaar gesteld voor inzage en feedback. Nadat de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad op 8 december instemde, heeft de Raad van Toezicht op 20 december de begroting goedgekeurd.

Financiële openheid

De UvA streeft zoveel mogelijk transparantie na. Daarom zijn financiële documenten en de meest recente informatie over de kaderbrief, begroting, jaarrekening, het kostenmodel en (de herziening)  van het allocatiemodel eenvoudig raadpleegbaar via www.uva.nl/financien. Daar zijn ook animaties en infographics beschikbaar om de complexe materie voor iedereen begrijpelijk te maken.