Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wat stellen we ons voor bij een senaat-nieuwe-stijl? Zo’n 35 medewerkers en (vooral) studenten kwamen vrijdag 31 maart bijeen in de hal van het Maagdenhuis om het met elkaar hierover te hebben.

x

Rector magnificus Karen Maex deed de aftrap en schetste hoe het onderzoek van de Commissie Democratisering & Decentralisering heeft geleid tot veel adviezen en ideeën om de betrokkenheid van de academische gemeenschap bij het bestuur van de universiteit te vergroten. Een senaat-nieuwe-stijl was een van die ideeën. Veel deelnemers aan het referendum van de Commissie D&D vonden het een goed idee als er een deliberatief forum komt waar de UvA ‘met zichzelf in gesprek kan gaan over haar ontwikkeling en inhoudelijke opgaven’.

Tracy Metz, moderator van de middag, gaf aan dat haar met name het vraagstuk van de rol en bevoegdheid belangrijk lijkt in de discussie over een senaat-nieuwe-stijl. Vervolgens gaf Arne Brentjes, hoofd Strategie & Informatie van de UvA, een korte presentatie waarin hij onder meer liet zien hoe verschillende universiteiten in het buitenland hun senaat hebben samengesteld en ingericht.

Brainstorm

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in groepen om te brainstormen over vier deelonderwerpen:

  • taak en rol (zodat een senaat-nieuwe-stijl niet overlapt met de bestaande organen);
  • samenstelling (zoals verhouding studenten, wetenschappelijk medewerkers en ondersteunend- en beheerspersoneel, en de vertegenwoordiging van de faculteiten);
  • onderwerpkeuze (over wat voor onderwerpen moet een senaat-nieuwe-stijl zich gaan buigen);
  • werkwijze (hoe kan een senaatsbijeenkomst en de voorbereiding ervan eruit zien).

UvA-eigenaarschap en diversiteit

Na de brainstormrondes ging Metz in een afsluitend plenair deel met de microfoon rond om verschillende deelnemers te vragen naar de ideeën die aan hun tafel omhoog kwamen. Geopperd werd dat een senaat-nieuwe-stijl ‘UvA-eigenaarschap’ en daarmee betrokkenheid kan creëren. Een andere groep drong er op aan dat een senaat in alle openheid nieuwe ideeën moet kunnen ontwikkelen en vooral tot langetermijnvisies moet komen, bijvoorbeeld als het gaat om hoe onderzoek en onderwijs zich tot elkaar verhouden in de loopbaan van wetenschappers. Ook het vraagstuk hoe je voor diversiteit zorgt in de samenstelling van de leden kwam aan bod en bijvoorbeeld het niet-vertegenwoordigd zijn van medewerkers zonder vaste aanstelling in de bestaande organen.

Loting

Er was veel steun voor de idee om leden van een senaat-nieuwe-stijl te laten toetreden op basis van een loting, mits meeloten niet verplicht is. Over het aantal leden waren liepen de meningen uiteen van 65 tot 100; het zouden er in ieder geval voldoende moeten zijn in verhouding tot het aantal bestuurders dat de UvA heeft. Er was ook een suggestie om gasten van buiten te laten deelnemen: want als we ons als UvA willen verbinden aan de buitenwereld, is het dan geen goed idee om die op zo’n manier naar binnen te halen. De senaat-nieuwe-stijl niet-zelfagenderend te maken en in plaats daarvan de academische gemeenschap te laten meebeslissen over de onderwerpen waarover de senaat zich moet buigen, was een andere suggestie.

Vervolg

Alle ideeën worden nu uitgewerkt in een voorstel dat op de website zal worden voorgelegd aan alle medewerkers en studenten. Daarna wordt het besproken in de bestaande structuren, onder andere met de medezeggenschap en het Centraal Bestuurlijk Overleg (CvB & decanen). Het is de bedoeling dat er voor de zomer een besluit komt. Als dat een ja wordt, volgt inrichting van een senaatsgriffie en de opstart van het eerste zittingsjaar.