Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur (CvB) heeft op 29 september de Ontwerpbegroting 2017 behandeld en vervolgens vastgesteld. Alle studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd er vragen over te stellen en suggesties te doen. Dit kan tot en met 26 oktober.

De Ontwerpbegroting 2017, te vinden als pdf-bijlage, is de uitwerking van het in de kaderbrief 2017 opgenomen beleid en is de voorloper van de definitieve begroting 2017. Ook de begrotingen van de faculteiten, diensten en overige eenheden, het Ontwerp actualisatie huisvestingsplan en de Contourennotitie ICT portfolio, zijn erin opgenomen.

Financieel gezond

Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de UvA financieel gezond is. De UvA heeft in de komende jaren voldoende geld om plannen uit te voeren (liquiditeit). In 2017 is nog sprake van een negatief resultaat voor de UvA als geheel, in de jaren daarna zal het resultaat nul zijn. Dat helpt om de solvabiliteit op een vrijwel stabiel niveau te houden.

Tijd voor overleg/keuzes

Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting bleek dat een aantal begrotingen van faculteiten en diensten nog niet volledig past binnen de kaders zoals afgesproken in de kaderbrief 2017.

Deze kaders zijn afgesproken om ervoor te zorgen dat de UvA financieel gezond blijft. In de ontwerpbegroting is per faculteit en dienst het verschil tussen de ingeleverde begroting en de kaderbrief zichtbaar gemaakt. Het totale effect van de afwijkingen in 2017 is M€ -4,6.

De ontwerpbegroting is nog niet de definitieve begroting. Medio oktober wordt het aantal ingeschreven studenten per 1 oktober 2016 bekend. Dit geldt ook voor de studieprestaties over het studiejaar 2015/2016. Deze informatie wordt nog verwerkt. Daarnaast wordt de komende tijd met faculteiten, diensten en overige eenheden gesproken over de ontwerpbegroting en de nog te maken keuzes. Ook loopt de decentrale adviesperiode nog. Hierna zal het CvB in overleg met de decanen de plannen en doelstellingen afwegen en prioriteiten stellen voor de komende jaren. Doordat de ontwerpbegroting relatief vroeg in het jaar beschikbaar is, is er voldoende tijd en ruimte om deze keuzes in de definitieve UvA begroting te verwerken.

Reacties op de ontwerpbegroting

Opmerkingen, vragen of suggesties op de ontwerpbegroting kunnen tot en met 26 oktober gestuurd worden naar:

De reacties worden doorgestuurd aan de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties gebundeld, van commentaar voorzien en samen met de definitieve begroting aan de medezeggenschap aangeboden.

Verdere procedure

Nadat het CvB instemming van de medezeggenschap heeft ontvangen op de hoofdlijnen van de begroting, stelt het CvB de definitieve begroting 2017 vast. De planning is dat de Raad van Toezicht de begroting goedkeurt in haar vergadering van 16 december a.s. De definitieve begroting wordt gepubliceerd op de websites van de UvA.