Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wat te doen?

De UvA vindt elke vorm van seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, stalking, geweld of discriminatie onaanvaardbaar. Toch kan het voorkomen dat je er in de werk- of studiesituatie mee wordt geconfronteerd.

Wat moet je doen?

 • Probeer het eerst zelf op te lossen, eventueel met behulp van een medestudent, een collega of een leidinggevende.
 • Neem daarnaast contact op met een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Deze kan de melding registreren en zo nodig helpen bij het zoeken naar een oplossing. Een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan ook ondersteunen bij een eventuele klachtenprocedure.

Het is belangrijk dat je er in ieder geval niet mee blijft rondlopen, dat lost niets op. Praat erover met anderen, en ga naar een van de vertrouwenspersonen binnen de UvA.

Melden heeft altijd zin!

Procedure klachtmelding en klachtenbehandeling

Er bestaan verschillende mogelijkheden om klachten over seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, geweld, stalking en discriminatie te behandelen. Geen enkele klachtmelding is hetzelfde en daarom is er ook geen standaardaanpak. Iemand die met ongewenst gedrag te maken heeft (gehad), denkt niet alleen mee over de mogelijke oplossingen, maar bepaalt ook het verdere verloop van de klachtenbehandeling.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de indiener van de klacht wordt geen actie ondernomen en op diens verzoek kan het traject op elk moment worden gestopt. 

Informele klacht

Als een klacht gemeld wordt bij een van de universitaire vertrouwenspersonen en deze niet wordt gemeld bij het College van Bestuur is er sprake van een informele klacht. Let wel: Een vertrouwenspersoon heeft noch het recht, noch de taak om te onderzoeken of een klacht al dan niet gegrond is, dat is aan de Klachtencommissie. Mogelijke trajecten in geval van een informele klacht zijn:

 • een gesprek met een vertrouwenspersoon;
 • bespreken hoe het ongewenste gedrag te laten
  ophouden;
 • degene die intimideert mondeling of schriftelijk (laten) aanspreken op zijn/haar gedrag;
 • inschakelen van een tussenpersoon;
 • een bemiddelingsgesprek.

Formele klacht

Er is sprake van een formele klacht als de klacht schriftelijk wordt ingediend bij het College van Bestuur (CvB). Pas na ontvangst van de klacht kan het CvB de klachtencommissie opdragen de klacht te onderzoeken. Zo nodig vraagt het college haar te adviseren over de te nemen maatregelen en de eventueel op te leggen sancties. De voorgestelde sancties zijn uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst van het gedrag. Voor studenten is ontzegging van toegang tot het onderwijs of tot het onderwijs behorende voorzieningen de zwaarste sanctie die deze commissie kan adviseren aan het College van Bestuur. 

Voor de klachtencommissie is een reglement  opgesteld, hierin staat o.a.:

 • aan welke eisen de klachtencommissie moet voldoen,
 • op welke manier de klacht moet worden behandeld,
 • de termijn waarbinnen dit moet gebeuren,
 • dat er hoor en wederhoor dient plaats te vinden
 • dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen moet worden beschermd.