Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wat zijn mijn rechten?

Recht op informatie

Als student, medewerker, gast, bezoeker of externe relatie van de UvA, maar bijvoorbeeld ook als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek, heb je recht om te weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt en waarom.

Werkwijze UvA

Als uitgangspunt geldt dat de UvA je informeert over een gegevensverwerking, op het moment dat de UvA persoonsgegevens van jou verzamelt of ontvangt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van toelichtende zinnen bij velden op een invulformulier. Daarnaast informeert de UvA je via de privacyverklaring.

Recht op inzage

Als medewerker, student, gast, bezoeker of externe relatie van de UvA, of als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek, heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die door of namens de UvA zijn verwerkt.

Werkwijze UvA

Via het landelijke aanmeldportaal Studielink ontvangt de UvA de aanmeldgegevens van haar studenten. Deze gegevens slaan we op in het Studenten Informatie Systeem (SIS), het bronsysteem voor alle studentgegevens. SIS kent een koppeling met een aantal andere systemen die vanuit SIS voor verschillende doeleinden gegevens ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het Identity management  systeem  voor de toegang- en account provisioning.

Er is een overzicht van systemen die de UvA gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens.

Het recht op inzage kun je voor een belangrijk deel direct zelf uitoefenen door gebruik te maken van de volgende zelfbedieningsmogelijkheden:

  • Je persoonsgegevens kun je inzien via Studielink.
  • Je studievoortganggegevens kun je inzien via SIS, dat je kunt vinden via www.sis.uva.nl.

Hoe kun je je gegevens wijzigen?

Je gegevens kun je wijzigen via Studielink. Voor gegevens die je niet kunt wijzigen kun je een verzoek doen.

NB De UvA kan daarbij niet afwijken van de gegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Welke gegevens deelt de UvA en waarom?

Het recht op inzage kun je voor een belangrijk deel direct zelf uitoefenen door gebruik te maken van de zelfbedieningsmogelijkheden in SIS, die je kunt vinden via www.sis.uva.nl.

Daarnaast is er een overzicht van (hoofd)systemen die de UvA gebruikt om jouw persoonsgegevens in te verwerken.

Recht op Dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit betekent dat je een verzoek kunt doen om je persoonsgegevens te verkrijgen in een 'machinaal leesbare vorm' of deze rechtstreeks aan een andere instelling  te laten overdragen. Dit kan alleen  als de verwerking plaats vindt op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van een  overeenkomst tussen jou en de UvA en betreffen alleen die gegevens die rechtstreeks door jou aan de UvA zijn verstrekt.

De hierboven genoemde persoonsgegevens ontvangt de UvA niet rechtstreeks van de student, maar van Studielink. Deze gegevens kun je via Studielink opvragen en inzien (www.studielink.nl). Via Studielink kun je deze gegevens ook doorsturen naar een andere onderwijsinstelling.

Recht op rectificatie, beperking, verwijdering en ‘vergetelheid’

Naar aanleiding van een verzoek op inzage  kun je ons verzoeken je gegevens te rectificeren, beperken, verwijderen of te ‘vergeten’.

Rectificatie

Het rectificeren van gegevens betreft het aanpassen of aanvullen van je gegevens. Zo’n verzoek kun je doen wanneer je gegevens niet (meer) kloppen of wanneer ze incompleet zijn. De UvA streeft naar de juistheid van je persoonsgegevens. De UvA rectificeert je gegevens dan ook graag, op jouw verzoek maar ook op eigen initiatief.

Let op

Het recht op rectificatie is bedoeld om evidente fouten te herstellen in geval van eenvoudig vast te stellen onjuistheden. Denk aan een fout in je geboortedatum. Dit recht dient niet om een inhoudelijke heroverweging uit te laten voeren. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om tentamencijfers en onderzoeksresultaten te laten corrigeren, op grond van het recht op rectificatie.

Het is mogelijk dat de UvA jouw persoonsgegevens vanwege een wettelijke verplichting niet of enkel onder bepaalde voorwaarden mag wijzigen. Hiervan word je gemotiveerd op de hoogte gesteld.

Beperking

Het recht op beperking houdt in dat de verwerking van je persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, tijdelijk wordt stilgezet. Dit recht kun je bijvoorbeeld inroepen wanneer je niet zeker bent van de juistheid van de gegevens die de UvA over je verwerkt. Bij een ‘verzoek tot beperking’ worden je persoonsgegevens niet verwijderd. Het moet immers mogelijk blijven om de door jou verzochte beperking weer ongedaan te maken.

Let op

Wanneer de UvA jouw persoonsgegevens vanwege een zwaarwegend belang nodig heeft, mag en zal de UvA jouw persoonsgegevens voor dit doel blijven verwerken en wordt het verzoek op beperking afgewezen. Hiervan word je gemotiveerd op de hoogte gesteld.

Verwijdering en ‘vergetelheid’

Daarnaast heb je het ‘recht op verwijdering’ en het ‘recht om vergeten te worden’. Zo is het mogelijk om de UvA te verzoeken je gegevens te verwijderen. Daar bovenop kun je de UvA verzoeken iedere koppeling naar je persoonsgegevens te verwijderen (‘vergeten worden’).

Let op

Ook het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en het verzoek om vergeten te worden kan worden afgewezen. Denk hierbij aan een wettelijke verwerkingsverplichting, een taak van algemeen belang of archivering.

Recht op bezwaar

Aan de verwerking van je persoonsgegevens gaat een belangenafweging vooraf: je recht op privacy wordt afgewogen tegen het verwerkingsbelang. Deze afweging is algemeen en abstract.

Wanneer er voor jou een specifieke situatie geldt, kun je deze situatie kenbaar maken bij de UvA. Op deze manier kan de UvA het verwerkingsbelang heroverwegen op basis van jouw nieuwe of specifieke situatie. 

Let op

Wanneer een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. In dat geval kun je wel je toestemming intrekken.

Hoe kun je bij de UvA gebruikmaken van je rechten?

Indienen van een verzoek

Je kunt je rechten in het kader van de AVG uitoefenen door een mail te sturen naar avg@uva.nl.

Let op: persoonsgegevens die worden verwerkt door personen of instanties met een geheimhoudingsplicht, zoals bijvoorbeeld de studentpsycholoog of bedrijfsarts, kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de desbetreffende persoon of instantie. 

Identificatie

Wanneer de UvA een verzoek binnenkrijgt dan moet de UvA zich ervan vergewissen dat degene die het verzoek doet, daadwerkelijk degene is op wie de gegevens betrekking hebben. Hiertoe moet de UvA je identiteit vaststellen. Bij twijfel aan de identiteit kun je gevraagd worden om aanvullende identificatie.

Klachten en de Functionaris Gegevensbescherming

De UvA heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de UvA en adviseert over de naleving van de AVG en andere toepasselijke regels. De Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Studenten en medewerkers die vinden dat er niet op een goede manier met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming: fg@uva.nl.

De FG handelt onafhankelijk en kan over jouw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

Termijn

De UvA neemt verzoeken zorgvuldig in behandeling. Je wordt zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord, dit kan maximaal een maand duren. De verwerking van complexe verzoeken verlengen wij met maximaal twee maanden. Over een eventuele verlenging word je binnen een maand na je verzoek geïnformeerd.