Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Veelgestelde vragen

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik persoonsgegevens verwerk?

  Neem bij iedere verwerking van persoonsgegevens in ieder geval de volgende beginselen in acht:

  • Verzamel niet méér gegevens dan nodig voor het doel (dataminimalisatie);
  • Gebruik ze niet voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn (doelbinding);
  • Bewaar de gegevens niet langer dan nodig (opslagbeperking);
  • Zorg ervoor dat de gegevens kloppend en actueel zijn (juistheid); en
  • Houd de gegevens vertrouwelijk, dus bescherm ze goed (beveiliging).

  Neem bij twijfel en voor advies en overleg contact op met Juridische Zaken of met de Functionaris Gegevensbescherming: avg@uva.nl en fg@uva.nl.

 • Mag ik de UvA ook vragen om mijn gegevens na mijn afstuderen te verwijderen?

  Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de verwerking onrechtmatig is. Dit recht is niet absoluut en moet altijd gewogen worden tegen andere rechten en belangen.

  Aan het verzoek om je diplomaregistratie te verwijderen zal de UvA bijvoorbeeld geen gehoor geven. De UvA heeft op grond van de Archiefwet namelijk de verplichting om de diplomaregistratie te archiveren.

  Hoewel het recht op vernietiging buiten toepassing mag worden gelaten, blijven passende waarborgen altijd nodig (denk aan de beveiliging en dataminimalisatie).

  Een verzoek tot inzage in archiefbescheiden is overigens wel mogelijk, mits het een gericht verzoek betreft.

 • Zijn mijn UvA-NetID en mijn studentnummer persoonsgegevens?

  Ja, je UvAnetID en je studentnummer zijn persoonlijk en herleidbaar naar jou.

  Dat we een UvAnetID en een studentnummer kunnen kwalificeren als een persoonsgegeven betekent niet dat deze niet mogen worden gebruikt, maar wel dat we er zorgvuldig mee moeten omgaan en dat de AVG van toepassing is op de verwerking van deze gegevens.

  Zo zal er geen cijferlijst worden opgehangen met studentnummers.

 • Welke informatie mag een Examencommissie van mij als student opvragen?

  In de wet staat geregeld dat de Examencommissie een orgaan is dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (artikel 12 Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, WHW). Als het noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van die taak, dan mag informatie over een student of correspondentie met een student worden verstrekt aan de Examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld correspondentie tussen de examinator en de student zijn, of in uitzonderlijke omstandigheden, informatie van een andere Examencommissie. 

 • Mag een Examencommissie ook informatie bij de studieadviseur opvragen?

  Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taak kan een Examencommissie ook informatie bij de studieadviseur opvragen. Omdat de studieadviseur veelal over gevoelige informatie van studenten beschikt, wordt alleen die informatie aan de Examencommissie verstrekt die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de Examencommissie en voor zover deze informatie niet ergens anders kan worden opgevraagd. Zo zal een Examencommissie bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden moeten kunnen vaststellen om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.