For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Verzekeringen

Verzekeringen

De Universiteit van Amsterdam heeft de volgende verzekeringen voor medewerkers, studenten en gebouwen.

In geval van calamiteiten en voor nadere informatie over de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen kun je contact opnemen met dhr. Peter Wurtz via p.wurtz@uva.nl.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 2. Collectieve ongevallenverzekering
 3. Collectieve reisverzekering
 4. Annuleringsverzekering inclusief schadeaangifteformulier
 5. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen
 6. Brand uitgebreide gevarenverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De verzekering biedt dekking in geval van schade aan derden (conform de polisvoorwaarden).

De aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de Universiteit van Amsterdam waaronder begrepen alle faculteiten (exclusief de Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA), onderwijsinstituten, onderzoeksinstituten, universitaire diensten, universitaire instituten, medezeggenschapsraden en soortgelijke organen, ondernemingen, instellingen, instituten, diensten en samenwerkingsverbanden (waarin de UvA al dan niet rechtstreeks een belang van 50% of meer heeft, dan wel de zeggenschap heeft). Verzekerden gevestigd buiten Nederland dienen zich aan te melden.

Uitgesloten van deze polis zijn: de onderzoeksinstituten AMC-UvA, het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AZUA), AMC Medical Research (AMR).

Collectieve ongevallenverzekering

Groep 1

Alle bestuursleden, docenten, overige personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdam, mits en zolang zij woonachtig zijn in Nederland en de 70-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, die voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt uitsluitend ongevallen de verzekerde overkomen tijdens:

 1. het komen en gaan naar de gebouwen van de UvA, inclusief de daarbij behorende terreinen, inclusief het verblijf aldaar;
 2. alle door de UvA georganiseerde excursies c.q. activiteiten in binnen- en buitenland, mits onder toezicht van het wetenschappelijk personeel, resp. de daartoe door de UvA aangewezen personen;
 3. stage (de dekking gaat in op het moment dat verzekerde zijn woonhuis/tijdelijke verblijfplaats verlaat, teneinde zich, via de kortste weg naar de plaats te begeven waar de stagewerkzaamheden worden verricht en eindigt zodra de verzekerde, wederom via de kortste weg, zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt).

Groep 2

Alle gastonderzoekers, stagiaires en promotiestudenten, die de 70-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, die voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt uitsluitend ongevallen verzekerde overkomen tijdens:

 1. gedurende het verblijf op het terrein van de UvA, alsmede het komen en gaan naar de plaats waar werkzaamheden worden verricht (de dekking gaat in op het moment dat verzekerde zijn woonhuis/tijdelijke verblijfplaats verlaat, teneinde zich, via de kortste weg naar de plaats te begeven waar de werkzaamheden worden verricht en eindigt zodra de verzekerde wederom via de kortste weg, zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt);
 2. alle georganiseerde excursies c.q. activiteiten in verband met de studie, buiten het terrein van de UvA, mits onder toezicht van een hoogleraar, resp. de daartoe door de UvA aangewezen volwassen personen.

Ten aanzien van buitenlandse verzekerden, wordt het navolgende bepaald:

- assuradeuren hebben het recht een eventuele blijvende invaliditeit in Nederland vast te laten stellen, eventuele kosten voor overkomst van verzekerde komen niet voor rekening van verzekeraar; alle schades dienen voor vertrek uit Nederland te zijn aangemeld en zoveel mogelijk afgewikkeld; eventuele schades na vertrek worden niet meer in behandeling genomen; alle correspondentie inzake schadeafwikkeling geschiedt via verzekeringnemer in Nederland.

Groep 3

Alle deelnemers aan de door de UvA georganiseerde open dagen, waarvan de namen voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt uitsluitend ongevallen verzekerde overkomen tijdens het verblijf in de gebouwen of op de afgebakende terreinen van de UvA.

Dekking

 • € 5.000 in geval van overlijden - aan de huwelijkspartner van de verzekerde of wettige erfgename;
 • € 50.000 in geval van blijvende gehele invaliditeit.

Collectieve zakenreisverzekering

Voor wie?

Alle personen, mits woonachtig in Nederland, die reizen in opdracht en/of voor rekening van de UvA naar het buitenland maken. Deze verzekering is eveneens van kracht voor alle excursies en studiereizen naar het buitenland die zijn georganiseerd door de UvA, mits onder toezicht van het wetenschappelijk personeel, resp. de daartoe door de universiteit aangewezen personen.

Dekking

De polis een dekking voor:

 • reisbagage (max. € 5.000),
 • rechtsbijstand (binnen Europa: kostprijs, buiten Europa: max. € 5.000)
 • medische kosten (kostprijs, alleen in Japan, VS en Canada max. € 125.000). Ook worden er buitengewone kosten zoals extra reis- en verblijfskosten, hulpverlening door de alarmcentrale en redding, repatriëring en transportkosten op basis van kostprijs vergoed. De verzekering is van kracht over de hele wereld.

Deze verzekering bevat ook een ongevallensectie; deze dekking is ondergeschikt aan de dekking van de collectieve ongevallenverzekering.

Annuleringsverzekering

Tussen het moment van het boeken van uw reis en het vertrek kan er iets gebeuren waardoor u de reis moet uitstellen of zelfs annuleren. De reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening die kunnen oplopen tot de gehele reissom.

Bij annulering van de hele reis wordt het verschuldigde deel van de reissom vergoed. Bij af- of onderbreking van de reis, doordat u door vertraging te laat op uw bestemming komt of als u genoodzaakt bent de reis af te breken, krijgt u de niet genoten vakantiedagen vergoed.

Voor wie?

De doorlopende annuleringsverzekering is onderdeel van de doorlopende reisverzekering die voor de UvA is afgesloten.

Dekking

In het kort biedt de annuleringsverzekering de volgende dekking: vergoeding van annuleringskosten, vergoeding van niet gebruikte reisdagen en vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging.

Verzekerd zijn de volgende gebeurtenissen:

 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw medereizigers;
 • Overlijden of ernstige ziekte van familie in de 1e of 2e graad;
 • Dringende zorgbehoefte van directe familieleden in de 1e graad;
 • Onvrijwillige werkloosheid na vast dienstverband;
 • Als om medische redenen een vereiste inenting niet kan worden verkregen;
 • Brand- of inbraakschade bij eigendom van de verzekerde, waarbij terugkomst van de verzekerde vereist is;
 • Zwangerschap;
 • Echtscheiding;
 • Het plotseling verkrijgen van een huurwoning;
 • Het plotseling niet verkrijgen van een visum.

Een annuleringsschade kunt u melden door onderstaand schadeformulier in te vullen en te sturen naar de heer P. Wurtz. Ook in alle andere gevallen kunt u contact opnemen met hem.

E: p.wurtz@uva.nl

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen

Voor wie?

Werknemers van de UvA die in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen.

Dekking

De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Universiteit van Amsterdam in haar hoedanigheid van werkgever voor, niet door een verzekering gedekte, schade die werknemers kunnen lijden doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen. De dekking geldt eveneens indien sprake is van vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de UvA uit te voeren werkzaamheden.

Brand uitgebreide gevarenverzekering

Voor wie?

De brand uitgebreide gevarenverzekering is afgesloten voor alle gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Uitgesloten van deze polis zijn alle gebouwen van het AMC

Dekking

Gedekte gevaren: brand; ontploffing; lucht- en ruimtevaartuigen; blikseminslag; overspanning/inductie; storm; luchtdruk; water, stoom, neerslag; diefstal; inbraak; vandalisme na wederechtelijk binnendringen; afpersing en/of beroving; aanrijding; omvallen van kranen, hoogwerkers, zendmasten; kappen en/of snoeien van bomen; bijtende stoffen; relletjes of opstootjes; meteorieten; aardverschuiving.