Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Cum laude

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het predicaat ‘cum laude’ (‘met lof’) kan op je diploma worden aangetekend als je uitzonderlijk hebt gepresteerd als student.

Wil je weten of je voor het cum laude-predicaat in aanmerking komt? De volgende voorwaarden geven een indicatie:

 • Je hebt voor alle onderdelen uit het examenprogramma gemiddeld een 8,00 of hoger behaald. Het gaat om het gewogen gemiddelde, dus vakken met een hogere studielast wegen zwaarder mee.
 • Je hebt voor geen enkel van deze onderdelen lager dan een 7 behaald.
 • Je hebt in elk examenonderdeel slechts één keer tentamen afgelegd. Een NAP-beoordeling wordt niet als een tentamenpoging aangemerkt.  
 • Je hebt minimaal een 8,0 behaald voor je scriptie.
 • Bij inschrijving vóór 1 september 2018 geldt: Je hebt je diploma behaald binnen maximaal 4 jaar (voor de bachelor), 2 jaar (voor de master) of 3 jaar (voor de onderzoeksmaster).
 • Bij inschrijving per 1 september 2018 geldt: Je hebt je diploma behaald binnen maximaal 4 jaar (voor de bachelor), 1,5 jaar (voor de master) of 2,5 jaar (voor de onderzoeksmaster).
 • Alleen de studiepunten van het reguliere programma tellen mee. Voor de bachelor is dat 180 EC, voor de master 60 EC en voor de onderzoeksmaster 120 EC. Vakken die buiten dit programma vallen, zoals het aanvullend honoursprogramma of extracurriculaire vakken, tellen niet mee. Vrijstellingen worden buiten beschouwing gelaten. 

Als je denkt dat je voor het cum laude-predicaat in aanmerking komt, dan kun je dit aangeven op je afstudeerformulier.

Deze tekst is slechts een indicatie, meer informatie en de exacte vereisten vind je in het Examenreglement onder 'Regelingen en reglementen'.

Regeling en reglementen

 

 

 • Uitzonderingen op de cum laude-regeling FdR in de coronacrisis (academisch jaar 2020-2021)

  Tijdens de coronacrisis kan het voor studenten moeilijk zijn om aan alle vereisten van de cum laude-regeling te voldoen. Om die reden was eerder voor de tentamenperiode 13 maart tot 31 augustus 2020 door de Examencommissie al een voorziening getroffen (zie art. 12 van het Examenreglement 2020-2021), nu maakt de Examencommissie ook voor het huidige studiejaar 2020-2021 de volgende uitzonderingen op de geldende cum laude-regeling zoals vastgelegd in artikel 6.1 en 6.2 van het Examenreglement 2020-2021:

  • In afwijking van art. 6.1 lid 3 (bacheloropleiding)/art. 6.2 lid 3 (masteropleiding) is het toegestaan voor één tentamen dat tussen 1 september 2020 en 1 september 2021 is afgelegd gebruik te maken van de herkansing, zodat je twee keer aan een tentamen van het desbetreffende examenonderdeel mag deelnemen. Op grond van art. 4.6 lid 12 Examenreglement geldt de laatste uitslag. Deze afwijking van de cum laude-regeling geldt niet voor het examenonderdeel scriptie. Op deze grondslag worden ook geen extra tentamenkansen toegekend. 
  • Voor studenten die in het studiejaar 2020-2021 voor het eerst zijn ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding geldt dat de studieduur 'nominaal +1' mag bedragen. Zulks conform het reeds daarvoor bepaalde voor de bacheloropleiding in art. 6.1 lid 4 Examenreglement. Voor de masteropleiding betekent dit een versoepeling van het in art. 6.2 lid 4 Examenreglement bepaalde.  

  Indien bovenstaande uitzonderingen niet op jou van toepassing zijn terwijl je van oordeel bent dat andere (persoonlijke) omstandigheden gerelateerd aan de coronacrisis coulance van de Examencommissie bij toepassing van de cum laude-regeling rechtvaardigen, kan je met verwijzing naar de hardheidsclausule van art. 10 Examenreglement een gemotiveerd verzoek doen bij de Examencommissie (examencommissie-fdr@uva.nl).

 • Uitzonderingen op de cum laude-regeling FdR in de coronacrisis (academisch jaar 2019-2020)

  Tijdens de coronacrisis kan het voor studenten moeilijk zijn om aan alle vereisten van de cum laude-regeling te voldoen. De Examencommissie maakt daarom de volgende uitzonderingen op de geldende cum laude-regeling als vastgelegd in artikel 6 van het Examenreglement 2019-2020.

  • In afwijking van art. 6.1 lid 3 (bacheloropleiding)/art. 6.2 lid 3 (masteropleiding) is het toegestaan voor één tentamen dat tussen 13 maart en  31 augustus 2020 is afgelegd gebruik te maken van de herkansing, zodat je twee keer aan een tentamen van het desbetreffende examenonderdeel mag deelnemen. Op grond van art. 4.6 lid 10 Examenreglement geldt de laatste uitslag. Deze afwijking van de cum laude-regeling geldt niet voor het examenonderdeel scriptie, terwijl op deze grondslag ook geen extra tentamenkansen worden toegekend. 
  • Voor studenten die in het studiejaar 2019/20 zijn ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding geldt dat de studieduur 'nominaal +1' mag bedragen. Zulks conform het reeds daarvoor bepaalde voor de bacheloropleiding in art. 6.1 lid 4 Examenreglement. Voor de masteropleiding betekent dit een versoepeling van art. 6.2 lid 4.  

  Indien bovenstaande uitzonderingen niet op jou van toepassing zijn terwijl je van oordeel bent dat andere (persoonlijke) omstandigheden gerelateerd aan de coronacrisis coulance van de Examencommissie bij toepassing van de cum laude-regeling rechtvaardigen, kan je met verwijzing naar de hardheidsclausule van art. 10 Examenreglement een gemotiveerd verzoek doen bij de Examencommissie (examencommissie-fdr@uva.nl).

Gerelateerde onderwerpen

Vragen?

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.

Perkamentrol diploma van rechtenstudent