Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opleidingscommissie - CW

De Opleidingscommissie (OC) biedt een forum waar studenten en docenten elkaar treffen om te overleggen over de inhoud en vorm van het onderwijs.

Updates

 • Oktober 2021

  On the 19th of October the Programme Committee came together for the monthly meeting. During the meeting the following topics were discussed:

  Livestream Education

  We reviewed the experiences with livestream education that was offered to students who couldn’t come to campus during the first semester, discussing what went right, what went wrong and what could have gone better. We looked at possibilities for improvements in the upcoming semester.

  Coronavirus

  We discussed the current situation and effects that the safety rules and regulations have on on campus education.

  New Members

  We want to give a warm welcome to our new faculty and student members. Sindy Sumter is our new faculty representative. She is an assistant professor in the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Her research focuses broadly on the link between young people's digital media use and their social-emotional functioning.

  We also have three new student representatives:

  • Cas Bogaard is a third-year student in the Dutch track of the Bachelor,
  • Gijsje Maas is a second-year student of the Research Master &
  • Justin Yueng is a second-year student of the English track of the Bachelor. 

Algemene informatie

 • Wat is de Opleidingscommissie (OC)?

  De uitvoering van het onderwijs is in handen van twee instituten, het College of Communication (CC), dat de Bachelor-opleiding verzorgt, en de Graduate School of Communication (GSC), dat de Master-opleidingen aanbiedt. De opleidingsdirecteuren, verbonden aan de instituten zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de planning en uitvoering ervan. Het spreekt vanzelf dat de belangrijkste betrokkenen bij het onderwijs, studenten en docenten medezeggenschap hebben. Deze is geregeld in de wet op het wetenschappelijk onderwijs: elke opleiding moet een Opleidingscommissie hebben.

  De OC biedt een forum waar studenten en docenten elkaar treffen om te overleggen over de inhoud en vorm van het onderwijs. De OC is ook de toezichthouder of misschien beter sparring partner, die van binnenuit de uitvoerende instituten voorziet van feedback over het functioneren van programma's, cursussen, reglementen en faciliteiten. De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert hierover aan de opleidingsdirecteuren en aan de faculteit. Bij "kwaliteit" kun je denken aan uiteenlopende zaken als de samenstelling van onderwijsprogramma's, het niveau van de vakken, de manier van toetsing en de vorm van colleges (bv. live en/ of digitaal). Ook praktische zaken maken deel uit van de kwaliteit, denk aan roostering, audiovisuele faciliteiten, beschikbaarheid van literatuur enzovoorts.

  De commissie is paritair samengesteld, dat wil zeggen uit evenveel studenten als docenten en vergadert maandelijks (op de derde dinsdag van de maand, uitzonderd in juli en augustus).

 • Wat doet de OC?

  De OC bewaakt het onderwijs voortdurend en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de uitvoerende instituten over de inrichting en uitvoering van het onderwijs. De cyclus van het onderwijs in academische jaren geeft vorm aan de werkzaamheden van de OC. Jaarlijks worden de programma's voor volgend jaar van het CC en de GSC gekeurd. In het daaropvolgend jaar wordt de uitvoering van de programma's bekeken. Na elk semester worden de evaluaties doorgenomen en naar aanleiding daarvan worden adviezen gegeven over veranderingen in cursussen die nodig of nuttig lijken. Eens in de zoveel jaar wordt ook advies gegeven over het functioneren van hele programma's, bijvoorbeeld het Bachelor-curriculum, of het programma van de Research Master. De kwaliteit van het onderwijs is immers meer dan de som van de onderdelen; ook de samenhang tussen onderdelen en de mate waarin ze als geheel opleiden voor bepaalde competenties of functies moet meegewogen worden.

  Dan is er nog de dagelijkse gang van zaken in het lopend jaar. In de maandelijkse vergadering wordt het actuele reilen en zeilen van het onderwijs besproken, en worden knelpunten (en hoogtepunten!) vers van de werkvloer gemeld, vaak door de student-leden en regelmatig ook door de docenten. Deze knelpunten worden maandelijks ter kennis gebracht van het CC en de GSC.

  Ten slotte probeert de OC een eigen visie te ontwikkelen op onderwijskwaliteit. Dit doet ze door regelmatig grotere en regelmatig terugkerende beleidsonderwerpen op de agenda te zetten. Voorbeelden zijn: "Hoe kunnen we verschoolsing van de studie tegengaan?", "Hoe kunnen onderwijsprestaties van docenten beter worden gehonoreerd?" en "Nieuwe toetsingsvormen".

 • De OC en het Onderwijs- en Examenregelement (OER)

  Het programma van een academisch jaar wordt door de onderwijsinstituten vastgelegd in de Onderwijs- en Examenreglement. Het OER is het handvest waarin het gehele onderwijsprogramma van een academisch jaar is vastgelegd, inclusief de regelingen en vorm van het onderwijs. Het beschrijft de verplichtingen waaraan studenten en de opleiding elk van hun kant moeten voldoen. In het OER staan de leerdoelen van het programma en de lijst van onderdelen die zullen worden aangeboden. Verder is erin bepaald welke studenten welk vakken verplicht moeten volgen, en in welke volgorde, evenals welke onderdelen studenten zelf mogen kiezen. In het OER zijn ook ingangseisen voor onderdelen vastgelegd, en de bepalingen over tentamens en andere toetsingen, inclusief herkansingsregelingen. Het keuren van de OER is een wettelijke taak van de OC. Anders gezegd: Studenten en docenten moeten een keer per jaar gezamenlijk aan de Decaan van de faculteit laten weten dat ze achter het voorgenomen onderwijsprogramma.

 • De OC en (vak)evaluaties

  De OC neemt halfjaarlijks kennis van de evaluaties door CC en GSC. Die zijn gebaseerd op de bekende Canvas-enquêtes.

  De subcommissie Evaluatie van de OC stelt een pre-advies op over de evaluaties, waarin

  1. de kwaliteit van de evaluaties wordt beoordeeld
  2. belangrijke afwijkingen van het gemiddelde niveau naar boven of beneden van vakken, vakonderdelen of docenten worden gesignaleerd
  3. van onderdelen die een jaar tevoren niet goed zijn geëvalueerd wordt beoordeeld in hoeverre gevolg is gegeven aan adviezen tot verbetering.

  De OC brengt een definitief advies uit aan de directeuren van CC en GSC. Verder worden eens in de drie jaar het programma van de Bachelor en eens in de twee jaar de verschillende programma's van de Masteropleiding geëvalueerd.

 • Samenstelling van de OC 2021-2022

  De leden van de opleidingscommissie 2021-2022 zijn: 

  • Sandra Jacobs (voorzitter), S.H.J.Jacobs@uva.nl
  • Sindy Sumter
  • Corine Meppelink 
  • Mark Boukes
  • Rachid Azrout

  Studentleden:

  Je kunt de opleidingscommissie bereiken door een e-mail te sturen naar oc-cw-fmg@uva.nl.

  De volgende mensen zijn ook altijd aanwezig bij de bijeenkomsten van de opleidingscommissie; 

  • Mill Hail (secretaris)
  • Willemijn Pameijer (Ombudsstudent bachelor), ombudsstudent-cw@uva.nl
  • Robin Kuiten (Ombudsstudent master), ombudsstudent-cw@uva.nl
  • Mercurius vertegenwoordiger
  • Anastasiia Anikina & Leila Hammoud (FMG Facultaire Studentenraadsleden)