Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie CW

Taken en bevoegdheden

De Examencommissie is een onafhankelijke commissie, benoemt door de decaan van de faculteit, die verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn geregeld in de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie:

Hiertoe behoren onder meer:

 • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ter verkrijging van een graad;
 • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens;
 • het goedkeuren van keuzeonderdelen in bachelor- en masterprogramma’s;
 • het treffen van maatregelen in geval van fraude;
 • het verlenen van toestemming voor het volgen van een vrij onderwijsprogramma;
 • het namens de decaan uitbrengen van het het bindend studieadvies (BSA);
 • het uitreiken van het getuigschrift en het diplomasupplement.

Voor studenten

Studenten kunnen zich tot de Examencommissie wenden voor onder andere:

 • het aanvragen van vrijstellingen;
 • goedkeuring van keuzevakken;
 • goedkeuring van een vrij bachelor- of masterprogramma;
 • major/minor combinaties;
 • het aanvragen van dispensatie voor ingangseisen;
 • klachten over tentamens en examens;
 • overige uitzonderingen op de OER.

Verzoek indienen

Verzoeken aan de Examencommissie dienen digitaal te worden ingediend via het onderstaande webformulier. Afhankelijk van het verzoek kunnen aanvullende documenten zoals officiële kopieën van diploma's of gewaarmerkte cijferlijsten moeten worden opgestuurd naar de Examencommissie. Ook kunnen de aanvullende documenten worden afgegeven bij de onderwijsbalie. 

Let op: je verzoek wordt pas in behandeling genomen als je alle aanvullende documenten hebt ingediend.

Afhandelingstermijn

Je krijgt uiterlijk binnen 6 weken antwoord op je verzoek, gerekend vanaf het moment dat het volledige verzoek is ingediend. Tijdens onderwijsvrije periodes kan dit langer duren.

Samenstelling Examencommissie

De examencommissie Communicatiewetenschap bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Stephanie Welten (chair)
 • Dr. Knut De Swert (vice-voorzitter)
 • ​Dr. Jeroen Lemmens
 • Dr. Anke Wonneberger
 • Dr. Penny Sheets Thibaut

Ambtelijk secretaris:

 • Mill Hail MSc.

Voor een overzicht van de samenstelling van alle examencommissies binnen de Universiteit van Amsterdam, zie onderstaande link: