Geneeskunde (master)

Faculteit der Geneeskunde

Procedures en spelregels coschappen

Aanmeldingsformulieren • wetenschappelijke stage in de wachttijd • coschappen • keuzeonderwijs • declaratieformulieren en meer

Overzicht Master programma

Wachttijd en wetenschappelijke stage

Hoewel de wetenschappelijke stage – de ‘proeve van bekwaamheid’ op de wetenschappelijke eindtermen van de Master Geneeskunde – normaal in de laatste fase van de opleiding plaatsvindt, heeft het Bestuur van de opleiding Geneeskunde besloten dat masterstudenten in geval van significante wachttijd vóór de start van hun coschappen de tijd moeten kunnen gebruiken om hun wetenschappelijke stage te doen.

Inloggen Blackboard tijdens wachttijd

  • Username Blackboard: amc_coschappen. 
  • Wachtwoord: coschappen_AMC! 

Ingangseisen voor de coschappen  

Bijgaand een overzicht met onderwijsonderdelen die behaald moet zijn alvorens studenten in de ongedeelde opleiding mogen meeloten voor de coschappen. Voor Bachelorstudenten Curius+ geldt dat alle onderdelen van het bachelorprogramma behaald moeten zijn om mee te mogen loten voor de coschappen.

Aanmelding en informatie coschappakketuitgifte

Aanmelden voor de coschappakketuitgifte is mogelijk tot de eerste dag van de maand waarin de betreffende pakketuitgifte plaatsvindt.

SAS-procedure

De periode en startdatum van je semi-artsstage staan vast. De periode staat vermeld in je coschappenpakket. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten een SAS-plaats krijgen die hun voorkeur heeft,  is een procedure opgesteld, die hieronder is opgenomen. Lees de regeling vooral zorgvuldig door; het is van belang dat je tijdig de juiste formulieren inlevert.

In de onderwijsregeling semi-artsstage vind je informatie over onder meer ingangseisen, de disciplines waarin een SAS-plaatsen worden aangeboden en de eisen die aan een SAS-plaats worden gesteld. De onderwijsregeling semi-artsstage vind je hier.

Keuzeonderwijs 

Aanmeldingsformulier en informatie keuzecoschap 'Ontwikkelingslanden'

Cofase 4 ongedeelde opleiding

Formulieren en richtlijnen alternatief oudste coschap

Regeling maaltijd- en reiskostenvergoeding coschappen 

Sinds 1 september 2015 krijgen studenten in de Master Geneeskunde een éénmalige vergoeding voor alle reiskosten en maaltijden voor het gehele coschappenprogramma uitgekeerd. Je kunt deze vergoeding aanvragen via de Digitale Studentenbalie.  Ga hiervoor naar:  Ik wil iets aanvragen of regelen – Aanvraag vergoeding onkosten coschappen

Eénmalige vergoeding

Deze eenmalige vergoeding ter dekking van de kosten van maaltijden en reizen voor coassistenten is een onkostenvergoeding en hoeft in een mogelijke opgave van het inkomen voor de belastingdienst niet als inkomen te worden opgegeven.

Deze regeling maaltijd- en reiskostenvergoeding vind je hieronder uitgebreid beschreven.

Voor de extra reiskosten gemaakt voor coschappen in Brussel en Antwerpen kan je gebruik maken van het formulier  'Declaratieformulier reiskosten coschappen'. 

Regeling coschap kindergeneeskunde Brussel en Antwerpen

Naast de eenmalige vergoeding maaltijd- en reiskosten voor de gehele coschappenperiode kan er een extra vergoeding aangevraagd worden bij coschap Kindergeneeskunde in Brussel en Antwerpen. 

Aanmelding doctoraalpakket

Studenten in de gedeelde opleiding die alleen het doctoraalgedeelte van de coschappen willen lopen en daarna (voor langere tijd) stoppen, kunnen via de studentenbalie een afspraak maken met een van de studieadviseurs om een en ander te regelen.

Aanmeldingsformulieren aangepast coschappakket

Toelichting AMC Attitude en Communicatie Schaal

Procedure bij een onvoldoende beoordeling van een masteronderdeel

De procedures bij een onvoldoende beoordeling van een coschap of beoordeling op de onderdelen Professioneel Gedrag of Medische Deskundigheid staan beschreven in artikel 8 van de regels en richtlijnen van de Examencommissie masteropleiding geneeskunde. De regels en richtlijnen vind je hier.

Werktijdenregeling coassistenten   

De werktijden voor coassistenten staan beschreven in de brochure Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten, opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze brochure is ook van toepassing op coassistenten.

Het AMC en haar affiliaties hebben een aantal aanvullende afspraken gemaakt, betreffende weekenddiensten, feestdagen, slaapgelegenheid en bekendmaking van de dienstroosters. Deze afspraken staan beschreven in het AMC-supplement.

Verzekering coassistenten

Studenten/coassistenten vallen onder de aansprakelijkheids-verzekering (waaronder werkgeversaansprakelijkheid) van de gezondheidszorginstelling waar ze op dat moment werken Dit kan het AMC zijn of een instelling in Nederland waarmee een affiliatieovereenkomst is gesloten. Studenten/coassistenten zijn óók verzekerd als ze een extra-curriculair coschap volgen in AMC óf een affiliatieziekenhuis binnen Nederland dus een coschap dat eigenlijk buiten het curriculum valt.

Afwezigheid tijdens coschap

Ziekte of afwezigheid wegens andere reden?

Eindbeoordeling coschap in Kl-app

Gepubliceerd door  GNK

28 november 2017